ENERGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000179142
Numer REGON: 356763110
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-11-14
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2021-07-20
Sygnatura akt[RDF/318301/21/765]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-11-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-11-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat WIELICKI gmina NIEPOŁOMICE miejscowość NIEPOŁOMICE2010-04-14 do dziś
2. Adresmiejscowość NIEPOŁOMICE ulica PŁASZOWSKA nr domu 11 kod pocztowy 32-005 poczta NIEPOŁOMICE kraj POLSKA 2010-04-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129 PAŹDZIERNIKA 2003 R. KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ ELŻBIETA STELMACH, NOTARIUSZ KRZYSZTOF MAJ SPÓŁKA CYWILNA, REPERTORIUM A NR 10042/20032005-11-04 do dziś
212.06.2007 R. NOTARIUSZ MICHAŁ DOMAGALSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W NIEPOŁOMICACH, OS. NA STOKU 11/30, REP. A NR 3085/2007 - ZMIANA § 9 UST. 1 UMOWY.2007-07-16 do dziś
329.03.2010 R. REP. A NR 351/2010, KANCELARIA NOTARIALNA AGNIESZKA MIKUŁOWSKA-KRUPSKA NOTARIUSZ W NIEPOŁOMICACH, ASESOR NOTARIALNY MGR MARCIN KOT ZASTĘPCA NOTARIUSZA MGR AGNIESZKI MIKUŁOWSKIEJ-KRUPSKIEJ-ZMIANA § 6; § 3 UMOWY SPÓŁKI.2010-04-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-11-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-11-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIASECKI2003-11-14 do dziś
2. ImionaJERZY WŁADYSŁAW2003-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-11-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.000,00 ZŁ2019-07-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-07-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego250000,00 ZŁ2007-07-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-11-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2003-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIASECKI2003-11-14 do dziś
2. ImionaJERZY WŁADYSŁAW2003-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-11-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-11-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy138 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2010-04-14 do dziś
241 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-04-14 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-04-14 do dziś
442 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-04-14 do dziś
543 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2010-04-14 do dziś
671 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2010-04-14 do dziś
771 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2010-04-14 do dziś
871 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2010-04-14 do dziś
974 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2010-04-14 do dziś
1043 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004- 31.12.2004 data złożenia 26.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004- 31.12.20042005-09-16 do dziś
2data złożenia 22.12.2006 okres 01.01.2005 R. - 31.12.2005 R.2007-01-29 do dziś
3data złożenia 23.08.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-09-24 do dziś
4data złożenia 31.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-07 do dziś
5data złożenia 28.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-11-20 do dziś
6data złożenia 03.08.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-08-17 do dziś
7data złożenia 19.09.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-28 do dziś
8data złożenia 08.02.2013 okres OD 01.01.2011 R. DO 31.12.2011 R.2013-03-06 do dziś
9data złożenia 16.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-05 do dziś
10data złożenia 09.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
11data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
12data złożenia 01.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-12 do dziś
13data złożenia 19.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-10 do dziś
14data złożenia 19.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-19 do dziś
15data złożenia 16.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
16data złożenia 14.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
17data złożenia 20.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. - 31.12.2005 R.2007-01-29 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-09-24 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-07 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-11-20 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-08-17 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-28 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-08-05 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-12 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-10 do dziś
12OD 01.01.2011 R. DO 31.12.2011 R.2012-12-04 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-19 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 R. - 31.12.2005 R.2007-01-29 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-09-24 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-07 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-11-20 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-08-17 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-28 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-08-05 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-12 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-10 do dziś
12OD 01.01.2011 R. DO 31.12.2011 R.2012-12-04 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-19 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów