SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CUKROWNIK I”

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000179114
Numer REGON: 530612023
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-11-07
Ostatni wpis Nr wpisu37Data dokonania wpisu2022-07-04
Sygnatura akt[RDF/400815/22/87]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-11-07 do dziś
2. Numer REGON\NIP5306120232003-11-07 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CUKROWNIK I”2003-11-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W OPOLU WYDZIAŁ V GOSPODARCZY nr w rejestrze RSA 11742003-11-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-11-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat BRZESKI gmina LEWIN BRZESKI miejscowość LEWIN BRZESKI2003-11-07 do dziś
2. Adresmiejscowość LEWIN BRZESKI ulica NARUTOWICZA nr domu 13a kod pocztowy 49-340 poczta LEWIN BRZESKI kraj POLSKA 2010-08-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu118.12.1992 R. 21.05.2003 R.ZMIENIONO PARAGRAFY OD 1 DO 113, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU2003-11-07 do dziś
227.11.2007 R. ZMIANA PAR.: 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24, SKREŚLONO PAR. 25 I PAR. 26, ZMIANA PAR.: 27, 28, 28.1, 29, 29.1, 29.2, 30, 31, 33, 34, 35, 38, 40, 41, 42, 43, SKREŚLONO PAR. 44, ZMIANA PAR.: 45, 46, 47, 48, SKREŚLONO PAR. 51, ZMIANA PAR.: 52, 54, 59, 62, 63, SKREŚLONO PAR. 64, ZMIANA PAR.: 65, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, SKREŚLONO PAR. 84, SKREŚLONO PAR. 87, ZMIANA PAR.: 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 96.1, 98, 99, 103, 105, 112, 12.02.2008 R. ZMIENIONO PAR. 13, DODANO PAR. 13.1, 13.2, ZMIENIONO PAR.; 24, 28, 29.2, 30, 33, 34, 40, 8, 66, 68, 69, 72, 73, 89, 93, 94, 96, 98, 99.2008-03-18 do dziś
323.06.2010 R., ZMIENIONO PAR. 2 PKT 1 STATUTU2010-08-12 do dziś
419.06.2018R. - UCHWALONO NOWĄ TREŚĆ STATUTU2019-07-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-11-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-11-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2003-11-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKUZARA2003-11-07 do dziś
2. ImionaANDRZEJ BOGDAN2003-11-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-11-07 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-11-07 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-11-07 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-11-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASIŃSKA2022-04-04 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA ELŻBIETA2022-04-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPĘDZIMĄŻ2022-04-04 do dziś
2. ImionaROMAN STEFAN2022-04-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-04 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaCAPENKO2022-04-04 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF JAN2022-04-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-04 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
11. NazwiskoDRĄŻKOWSKI2020-02-11 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2020-02-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-02-11 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaSKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU2020-02-11 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-04-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-04-23 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-04-23 do dziś
393 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2019-07-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 17.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032004-06-22 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 29.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-07-18 do dziś
3data złożenia 28.06.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-09-06 do dziś
4data złożenia 09.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-17 do dziś
5data złożenia 20.05.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-06-03 do dziś
6data złożenia 08.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-21 do dziś
7data złożenia 08.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.2009 R2010-08-12 do dziś
8data złożenia 08.07.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-08-11 do dziś
9data złożenia 09.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-08-06 do dziś
10data złożenia 05.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-25 do dziś
11data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
12data złożenia 25.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-03 do dziś
13data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-09 do dziś
14data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-28 do dziś
15data złożenia 03.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
16data złożenia 21.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-21 do dziś
17data złożenia 23.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
18data złożenia 23.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
19data złożenia 04.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-04 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-09-06 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-17 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-03 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-21 do dziś
501.01.2009 -31.12.2009 R2010-08-12 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-08-11 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-08-06 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-25 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-03 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-09 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-28 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-21 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005-31.12.20052006-09-06 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-17 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-03 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-21 do dziś
501.01.2009 -31.12.2009 R2010-08-12 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-08-11 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-08-06 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-25 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-03 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-09 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-28 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-21 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-04 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów