SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W BIEGANOWIE

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000178854
Numer REGON: 970066083
Numer NIP: 9261092483
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-11-14
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2022-09-05
Sygnatura akt[ZG.VIII NS-REJ.KRS/8741/22/968]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-11-14 do dziś
2. Numer REGON\NIP9700660832003-11-14 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W BIEGANOWIE2003-11-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze ARS 7612003-11-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat SŁUBICKI gmina CYBINKA miejscowość BIEGANÓW2003-11-14 do dziś
2. Adresmiejscowość BIEGANÓW nr domu 11 kod pocztowy 69-108 poczta CYBINKA kraj POLSKA 2017-09-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu103.06.1992 R. 15.03.1996 R. USTALONO NOWY TEKST STATUTU2003-11-14 do dziś
228.07.2017R., PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU JEDNOLITEGO2017-09-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-11-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-11-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE: CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).2003-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPAWIŃSKI2017-02-15 do dziś
2. ImionaJAKUB RYSZARD2017-02-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-02-15 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-02-15 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-02-15 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJTAŚ2022-09-05 do dziś
2. ImionaMONIKA2022-09-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASTRZĘBSKI2022-09-05 do dziś
2. ImionaSZYMON2022-09-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-05 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBŁĄD2022-09-05 do dziś
2. ImionaANNA EWA2022-09-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-05 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
14. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNIK UMOCOWANY JEST DO: 1) DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI LUB JEJ WYODRĘBNIONEJ ORGANIZACYJNIE I GOSPODARCZO JEDNOSTKI 2) REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI WRAZ Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU PRZY DOKONYWANIU CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI, W SZCZEGÓLNOŚCI W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH UJAWNIANIA NABYTYCH PRAW W REJESTRACH PUBLICZNYCH LUB URZĘDOWYCH, 3) REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI WRAZ Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU PRZED SĄDAMI REJONOWYMI, WYDZ. KSIĄG WIECZYSTYCH, 4) REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI WRAZ Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ, URZĘDAMI, A NADTO PRZED OSOBAMI FIZYCZNYMI, PRAWNYMI CZY JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI NIEPOSIADAJĄCYMI OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, 5) PODPISYWANIA WRAZ Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU WSZELKICH UMÓW NAJMU LOKALI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI, JAK RÓWNIEŻ UMÓW NAJMU GARAŻY ORAZ UMÓW DOTYCZĄCYCH DZIERŻAWY GRUNTÓW BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI, 6) PODPISANIA WRAZ Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UMOWY ZLECENIA Z RZECZOZNAWCĄ MAJĄTKOWYM W PRZEDMIOCIE WYCENY DZIAŁKI GRUNTU NR 100/14 O POWIERZCHNI 1.519 M.KW. POŁOŻONEJ W BIEGANOWIE 69-108 CYBINKA KW. NR 15241 ZABUDOWANEJ PARTEROWYM BUDYNKIEM GARAŻOWYM W ZWIĄZKU Z PLANOWANĄ PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ SPRZEDAŻĄ GRUNTU ORAZ BUDYNKU GARAŻOWEGO.2013-04-30 do dziś
21. NazwiskoMROZOWSKA2016-07-21 do dziś
2. ImionaMARIOLA2016-07-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-07-21 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaA) DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI LUB JEJ WYODRĘBNIONEJ ORGANIZACYJNIE I GOSPODARCZO JEDNOSTKI, B) REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI PRZY DOKONYWANIU CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI, W SZCZEGÓLNOŚCI W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH UJAWNIANIA NABYTYCH PRAW W REJESTRACH PUBLICZNYCH LUB URZĘDOWYCH, C) REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI PRZED SĄDAMI REJONOWYMI, WYDZIAŁAMI KSIĄG WIECZYSTYCH, D) REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ, URZĘDAMI, A NADTO PRZED OSOBAMI FIZYCZNYMI, PRAWNYMI, CZY JEDNOSTKAMI NIE POSIADAJĄCYMI OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, E) PODPISYWANIA WSZELKICH UMÓW NAJMU LOKALI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI, JAK RÓWNIEŻ UMÓW NAJMU GARAŻY ORAZ UMÓW DOTYCZĄCYCH DZIERŻAWY GRUNTÓW BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI, F) REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI WE WSZELKICH SPRAWACH ZWIĄZANYCH ZE ZBYWANIEM NIERUCHOMOŚCI BĄDŹ PRAW, BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI, W CAŁOŚCI LUB W DOWOLNYCH CZĘŚCIACH, ZA CENĘ I NA WARUNKACH OKREŚLONYCH W UCHWAŁACH, PODJĘTYCH PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE ORAZ RADĘ NADZORCZĄ, G) REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI WE WSZELKICH SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z NABYWANIEM NIERUCHOMOŚCI BĄDŹ PRAW NA RZECZ SPÓŁDZIELNI, W CAŁOŚCI LUB W DOWOLNYCH CZĘŚCIACH, ZA CENĘ I NA WARUNKACH OKREŚLONYCH W UCHWAŁACH PODJĘTYCH PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE ORAZ RADĘ NADZORCZĄ, H) SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ, DOTYCZĄCYCH OBCIĄŻANIA OGRANICZONYMI PRAWAMI RZECZOWYMI NIERUCHOMOŚCI LUB PRAW, BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI NA WARUNKACH OKREŚLONYCH W UCHWAŁACH PODJĘTYCH PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE ORAZ RADĘ NADZORCZĄ.2016-07-21 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-09-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 1 NABYWANIE TERENÓW BUDOWLANYCH NA WŁASNOŚĆ ALBO W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE2015-09-17 do dziś
268 2 PRZEJMOWANIE ADMINISTRACJI DOMÓW NIE STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI2015-09-17 do dziś
341 2 BUDOWANIE DOMÓW JEDNORODZINNYCH W CELU PRZENIESIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW WŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH DOMACH LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH2015-09-17 do dziś
441 2 BUDOWANIE URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH I GOSPODARCZYCH ORAZ OBIEKTÓW REKREACYJNYCH2015-09-17 do dziś
590 04 ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ I KULTURALNEJ2015-09-17 do dziś
668 2 ZARZĄDZANIE I GOSPODAROWANIE MAJĄTKIEM WŁASNYM SPÓŁDZIELNI W SZCZEGÓLNOŚCI URZĄDZENIAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD TOWARZYSZĄCEJ DOMOM I LOKALOM INFRASTRUKTURY2015-09-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 07.10.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-10-21 do dziś
2data złożenia 22.05.2006 okres 01.01.2005 R., -31.12.2005 R.,2006-06-06 do dziś
3data złożenia 14.05.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-06-04 do dziś
4data złożenia 28.05.2008 okres 01.01.2007 ROK 31.12.2007 ROK2008-07-16 do dziś
5data złożenia 09.10.2014 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-11-06 do dziś
6data złożenia 09.10.2014 okres OD 01.01.2012 DO 01.01.20122014-11-06 do dziś
7data złożenia 09.10.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-06 do dziś
8data złożenia 15.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-17 do dziś
9data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
10data złożenia 10.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
11data złożenia 30.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-30 do dziś
12data złożenia 29.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
13data złożenia 30.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
14data złożenia 12.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-12 do dziś
15data złożenia 01.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
16data złożenia 29.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R., -31.12.2005 R.,2006-06-06 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-06-04 do dziś
301.01.2007 ROK 31.12.2007 ROK2008-07-16 do dziś
4OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-11-06 do dziś
5OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-11-06 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-06 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-17 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-30 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-12 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-10-21 do dziś
201.01.2005 R., -31.12.2005 R.,2006-06-06 do dziś
301.01.2006-31.12.20062007-06-04 do dziś
401.01.2007 ROK 31.12.2007 ROK2008-07-16 do dziś
5OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-11-06 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-11-06 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-06 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-17 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-30 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-12 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów