SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „WODOMIERZ”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000178531
Numer REGON: 630350175
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-11-05
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2022-10-17
Sygnatura akt[RDF/451108/22/205]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-11-05 do dziś
2. Numer REGON\NIP6303501752003-11-05 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „WODOMIERZ”2003-11-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze RSA 13212003-11-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-11-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2003-11-05 do dziś
2. Adresulica CHOCISZEWSKIEGO nr domu 12 kod pocztowy 60-257 poczta. POZNAŃ 2003-11-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu114.06.1995 R., 26.05.2003 R. -PRZYJĘTO NOWY TEKST JEDNOLITY STATUTU, 15.10.2003 R. -DODANO UST. 4 I 5 W § 14, SKREŚLONO § 64 STATUTU.2003-11-05 do dziś
230.05.2006 R., ZMIENIONO: § 3 UST. 2 PKT F, § 3 UST. 2 PKT G, § 9 UST. 1, § 9 UST. 2 PKT 3, § 10 UST. 2, § 11 UST. 7, § 11 UST. 8, § 13 UST. 7, § 19 UST. 1 ZDANIE TRZECIE, § 24 ZDANIE OSTATNIE, § 49, § 53 UST. 1 PKT 8; DODANO: § 5 UST. 3, § 9 UST. 3, § 10 UST. 1 ZDANIE DRUGIE, § 13 UST. 9, 10, 11, § 17 (1), § 18 UST. 1 ZDANIE TRZECIE, § 26 UST. 1 LITERA B, § 34 (1), § 34 (2), § 35 UST. 2, § 61 (1), § 65 (1); SKREŚLONO § 31.2006-09-05 do dziś
329.11.2007 R. ZMIENIONO: PAR. 3, PAR. 7, PAR. 11, PAR. 17, PAR. 22, PAR. 26, PAR. 35, PAR. 43, PAR. 44, PAR. 45, PAR. 46, PAR. 51, PAR. 62 STATUTU2008-02-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-11-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-11-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PEŁNOMOCNIKIEM.2003-11-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGRZEŚKOWIAK2014-05-29 do dziś
2. ImionaSZYMON2014-05-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-05-29 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2014-05-29 do dziś
21. NazwiskoPASCHKE2012-10-31 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2012-10-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-10-31 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2012-10-31 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-10-31 do dziś
31. NazwiskoFIC2003-11-05 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2003-11-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-11-05 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymV-CE PREZES ZARZĄDU2003-11-05 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-11-05 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-11-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOWCZARZAK2014-05-29 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2014-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-05-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRATAJCZAK2012-10-31 do dziś
2. ImionaARTUR2012-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-31 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNIAK2012-10-31 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2012-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-31 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaZYS2012-10-31 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2012-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-31 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 11 Z USTANOWIENIE NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI LOKATORSKIEGO PRAWA DO LOKALU2008-02-20 do dziś
270 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI2008-02-20 do dziś
370 12 Z KUPOWANIE I SPRZEDAWANIE NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK LUB UŻYTKOWANIE WIECZYSTE2008-02-20 do dziś
470 11 Z USTANOWIENIE NA RZECZ CZŁONKÓW WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ LOKALU O INNYM PRZEZNACZENIU2008-02-20 do dziś
570 11 Z USTANOWIENIE NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2008-02-20 do dziś
670 32 Z PROWADZENIE INNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ CELÓW SPÓŁDZIELNI W TYM POGOTOWIA TECHNICZNEGO2008-02-20 do dziś
770 20 Z WYNAJMOWANIE I EKSPLOATACJA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-02-20 do dziś
870 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2008-02-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 DO 31.12.2003 data złożenia 06.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 DO 31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 DO 31.12.20032004-08-19 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 22.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-06 do dziś
3data złożenia 06.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-12 do dziś
4data złożenia 25.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-10 do dziś
5data złożenia 13.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-17 do dziś
6data złożenia 29.10.2012 okres 01.01.2011 DO 31.12.20112012-10-31 do dziś
7data złożenia 24.03.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-05-29 do dziś
8data złożenia 06.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-28 do dziś
9data złożenia 25.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-24 do dziś
10data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-07 do dziś
11data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
12data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
13data złożenia 12.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
14data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
15data złożenia 11.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
16data złożenia 17.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-12 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-10 do dziś
301.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-17 do dziś
401.01.2011 DO 31.12.20112012-10-31 do dziś
5OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-05-29 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-28 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-24 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-07 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-06 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-12 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-07-10 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-17 do dziś
501.01.2011 DO 31.12.20112012-10-31 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-05-29 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-28 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-24 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-07 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów