A & T SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000178484
Numer REGON: 273132052
Numer NIP: 6281609083
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-11-07
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2020-02-05
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/503/20/710]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-11-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA & T SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-11-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-11-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat CHRZANOWSKI gmina CHRZANÓW miejscowość CHRZANÓW2003-11-07 do dziś
2. Adresmiejscowość CHRZANÓW kraj POLSKA 2020-02-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.09.2003 R. IZABELA POTEJKO, KANCELARIA NOTARIALNA W LIBIĄŻU, UL. PADEREWSKIEGO 4/4, REPERTORIUM A NR 7975/2003 ZMIANA: §6 UMOWY Z DNIA 29.10.2003 R. REPERTORIUM A NR 9384/2003, NOTARIUSZ IZABELA POTEJKO2003-11-07 do dziś
225.09.2006 R. NOTARIUSZ IZABELLA POTEJKO, KANCELARIA NOTARIALNA W LIBIĄŻU, REPERTORIUM A NR 7294/2006 - ZMIENIONO: § 7, § 6, § 15, § 18, § 28, § 30 - SKREŚLA SIĘ: § 17.2007-03-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-11-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-11-07 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2003-11-07 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE ZE SPÓŁKI CYWILNEJ NA SPÓŁKE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 1 WRZEŚNIA 2003 R. WSZYSCY WSPÓLNICY W TRYBIE ART. 551 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH.2003-11-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaA & T SPÓŁKA CYWILNA DAŃKO ANETA, DAŃKO TOMASZ2003-11-07 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2003-11-07 do dziś
3. Numer w rejestrze8997/2001, 8998/20012003-11-07 do dziś
5. Numer REGON2731320522003-11-07 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWD5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-07-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3816678782019-07-09 do dziś
4. Numer KRS0000755143 2019-07-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały127 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 127.000,00 ZŁ2019-07-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-07-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego127000,00 ZŁ2007-03-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport157000,00 PLN2003-11-07 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-11-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ, ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI, Z WYJĄTKIEM ZAKUPÓW POWYŻEJ 10.000,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH), BĘDĄCYCH INWESTYCJĄ, BĄDŻ KOSZTEM W ROMUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH, NA KTÓRE ZGODĘ WYRAŻA ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW W DRODZE UCHWAŁY. ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI DWUKROTNIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ WYSOKOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO NIE WYMAGA UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW.2003-11-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organy nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy116 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH2019-07-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy177 29 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2019-07-09 do dziś
263 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2019-07-09 do dziś
371 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2019-07-09 do dziś
447 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-07-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.11.2006 okres ZA 2004 R.2006-11-28 do dziś
2data złożenia 15.02.2007 okres 2005 ROK2007-03-05 do dziś
3data złożenia 06.04.2009 okres 2008 R.2009-04-21 do dziś
4data złożenia 29.10.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-11-05 do dziś
5data złożenia 21.02.2011 okres 01.01.2010 -31.12.2010 R.2011-03-01 do dziś
6data złożenia 14.03.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-03-26 do dziś
7data złożenia 18.04.2008 okres 2007 ROK2008-04-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ZA 2004 R.2006-11-28 do dziś
22005 ROK2007-03-05 do dziś
32008 R.2009-04-21 do dziś
401.01.2009-31.12.20092010-11-05 do dziś
501.01.2010 -31.12.2010 R.2011-03-01 do dziś
601.01.2006-31.12.20062007-03-26 do dziś
72007 ROK2008-04-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ZA 2004 R.2006-11-28 do dziś
22005 ROK2007-03-05 do dziś
32008 R.2009-04-21 do dziś
401.01.2009-31.12.20092010-11-05 do dziś
501.01.2010 -31.12.2010 R.2011-03-01 do dziś
601.01.2006-31.12.20062007-03-26 do dziś
72007 ROK2008-04-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów