ARTE VENETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000178255
Numer REGON: 932947360
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-10-31
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2021-12-21
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/24715/21/336]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-10-31 do dziś
2. Numer REGON\NIP9329473602005-02-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTE VENETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-10-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2003-10-31 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica PLAC SOLNY nr domu 14 nr lokalu 6 kod pocztowy 50-062 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2012-09-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.10.2003 R. KANCELARIA NOTARIALNA WROCŁAW, PL. MUZEALNY 9/3 NOTARIUSZ KRZYSZTOF LEGIĘĆ, REPERTORIUM A NR 3303/2003.2003-10-31 do dziś
208.03.2010 R., NOTARIUSZ WISŁAWA BOĆ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH NR 121 LOK. 207, REP. A NR 1195/2010, ZMIANA § 1 UST. 4 UMOWY SPÓŁKI.2010-08-25 do dziś
308.04.2016R., NOTARIUSZ PRZEMYSŁAWA BAKALSKA-SOCHAJ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO NR 91 LOK. 4, REPERTORIUM A NR 731/2016, ZMIANA: § 1 UST. 4 UMOWY SPÓŁKI.2016-04-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-10-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-10-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUBAJ2003-10-31 do dziś
2. ImionaIZABELA DOROTA2003-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-10-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 (SŁOWNIE: PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)2005-02-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2005-02-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-10-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDNOOSOBOWO2003-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUBAJ2003-10-31 do dziś
2. ImionaIZABELA DOROTA2003-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-10-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-08-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-08-25 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-08-25 do dziś
347 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2016-04-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-04-18 do dziś
247 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-04-18 do dziś
347 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-04-18 do dziś
446 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2016-04-18 do dziś
546 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2016-04-18 do dziś
646 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2016-04-18 do dziś
746 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2016-04-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 17.10.2003 DO 31.12.2004 data złożenia 18.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 17.10.2003 DO 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 17.10.2003 DO 31.12.20042005-07-28 do dziś
2data złożenia 29.06.2006 okres 01-01-2005 DO 31-12-20052006-07-13 do dziś
3data złożenia 29.06.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-08-17 do dziś
4data złożenia 08.08.2008 okres 01.01.2007 DO 31.12.20072008-09-17 do dziś
5data złożenia 14.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-22 do dziś
6data złożenia 15.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-25 do dziś
7data złożenia 14.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-30 do dziś
8data złożenia 22.08.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-14 do dziś
9data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012R.-31.12.2012R.2013-09-12 do dziś
10data złożenia 23.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-23 do dziś
11data złożenia 30.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-29 do dziś
12data złożenia 10.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-22 do dziś
13data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-16 do dziś
14data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-07-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101-01-2005 DO 31-12-20052006-07-13 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-08-17 do dziś
301.01.2007 DO 31.12.20072008-09-17 do dziś
401.01.2008 R. - 31.12.2008 R.2009-07-22 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-25 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-30 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-14 do dziś
801.01.2012R.-31.12.2012R.2013-09-12 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-23 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-29 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-22 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-16 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-07-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101-01-2005 DO 31-12-20052006-07-13 do dziś
201.01.2007 DO 31.12.20072008-09-17 do dziś
301.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-22 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-25 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-30 do dziś
601.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-14 do dziś
701.01.2012R.-31.12.2012R.2013-09-12 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-23 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-29 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-22 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-16 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-07-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZAŁEK2021-12-21 do dziś
2. ImionaPIOTR2021-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-21 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaPOSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO DLA WROCŁAWIA - FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU XV WYDZIAŁ GOSPODARCZY Z DNIA 24.08.2021 R., SYGN. AKT XV GNC 230/21. KURATORA POWOŁANO NA PODSTWIE ART. 69 §1 I § 3 K.P.C. DLA WYKONYWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI ŁĄCZĄCYCH SIĘ ZE SPRAWĄ XV GNC 230/21.2021-12-21 do dziś
6. Data powołania kuratora24.08.20212021-12-21 do dziś

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów