SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MIECHOWICE”

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000178126
Numer REGON: 271083912
Numer NIP: 6260011854
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-10-29
Ostatni wpis Nr wpisu61Data dokonania wpisu2023-08-03
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/21358/23/212]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-10-29 do dziś
2. Numer REGON\NIP2710839122003-10-29 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MIECHOWICE”2003-10-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH nr w rejestrze 12812003-10-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. BYTOM gmina M. BYTOM miejscowość BYTOM2003-10-29 do dziś
2. Adresulica FELIŃSKIEGO nr domu 19 kod pocztowy 41-908 poczta BYTOM 2004-08-24 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSEKRETARIAT@SMMIECHOWICE.BYTOM.PL2018-09-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu124.06.1991 R. UCHWAŁĄ NR 37/2003 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW Z 07.06.2003 R. ZMIENIONO POSTANOWIENIA PAR. PAR. OD 1 DO 88, DODANO PAR. PAR. OD 89 DO 1042003-10-29 do dziś
211.06.2005 R. PAR. 19 UST. 1 I 22006-01-11 do dziś
320.05.2006 R., OD § 8 DO § 1042006-09-15 do dziś
423.11.2007 R.- ZMIENIONO PARAGRAFY: 1, 4-7, 9-13, 17-18, 21-32, 46, 50 ORAZ NAZWĘ ROZDZ. IX, X, XI, XII, XIV; SKREŚLONO PARAGRAFY: 33-35, 39-44, 51-55, 62-63, 66, 68-75, 77, 80, 85, 89-93 ORAZ ROZDZ.XII, XIV, W ROZDZ.XIII SKREŚLONO I, II, III, IV WRAZ Z TYTUŁAMI ORAZ V; WPROWADZONO PARAGRAFY: 36-44, 59, 61, 62; ZMIENIONO NUMERACJĘ PARAGRAFÓW: 36 NA 33, KTÓRY ZOSTAŁ ZMIENIONY, 37 NA 34 KTÓRY ZOSTAŁ ZMIENIONY, 38 NA 35, 56 NA 51, 57 NA 52, KTÓRY ZOSTAŁ ZMIENIONY, 58-61 NA 53-56 Z TYM ŻE 55 I 56 ZOSTAŁY ZMIENIONE, 64-65, 67 NA 57, 58, 60 Z TYM, ŻE 57 ZOSTAŁ ZMIENIONY, 76 NA 63 KTÓRY ZOSTAŁ ZMIENIONY, 78-79 NA 64-65, 81-84 NA 66-69 Z TYM ŻE 66 I 67 ZOSTAŁY ZMIENIONE, 86 NA 70, KTÓRY ZOSTAŁ ZMIENIONY, 87 NA 71, KTÓRY ZOSTAŁ ZMIENIONY, 88 NA 72, KTÓRY ZOSTAŁ ZMIENIONY, 94 NA 73, KTÓRY ZOSTAŁ ZMIENIONY, 95-96 NA 74, 75, 97 NA 76, KTÓRY ZOSTAŁ ZMIENIONY, ORAZ ZMIENIONO NUMERACJĘ ROZDZIAŁÓW XV, XVI, XVII NA XIV, XV, XVI, CZĘŚĆ O NAZWIE RADY OSIEDLOWE OTRZYMUJE SYMBOL D2011-06-22 do dziś
520.05.2013 R., 21.05.2013 R., 22.05.2013 R., 23.05.2013 R., 24.05.2013 R.: §16 UST.2 PKT 1, 2, 3, 4, 5. §17 UST.2 PKT 9. §25. §26. §33 UST.6.2013-07-18 do dziś
623.04.2018R., 24.04.2018R., 25.04.2018R., 26.04.2018R.ZMIANA STATUTU; ZMIENIONO: §4; §6; §7; §8; §9; §10; §11; §12; §13; §14; §15; §16; §17; §18; §19; §20; §21; §22; §23; §24; §25; §26; §27; §28; §29; §30; §31; §32; §33; §34; §35; §37; §38; §39; §40; §41; §42; §43; §44; §45; §46; §47; §48; §49; §50; §51; §52; §53; §54; §55; §56; §57; §58; §59; §60; §61; §62; §63; §64; §65; §66; §67; §68; §69; §70; §71; §72; §73; §74; §75; §76; ZMIANIE ULEGŁY NAZWY ROZDZIAŁÓW: ROZDZIAŁ II, ROZDZIAŁ III, ROZDZIAŁ IV, ROZDZIAŁ V, ROZDZIAŁ VI, ROZDZIAŁ VII, ROZDZIAŁ IX, ROZDZIAŁ X, ROZDZIAŁ XI,ROZDZIAŁ XII,ROZDZIAŁ XIII, ROZDZIAŁ XIV, ROZDZIAŁ XV, ROZDZIAŁ XVI;2018-09-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-10-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-10-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)2003-10-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoNIEWIADOMSKA2017-01-20 do dziś
2. ImionaANNA GRAŻYNA2017-01-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-01-20 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU - GŁÓWNA KSIĘGOWA2017-01-20 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-01-20 do dziś
21. NazwiskoJEZIOROWSKI2009-09-03 do dziś
2. ImionaJAN PAWEŁ2009-09-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-09-03 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2009-09-03 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-09-03 do dziś
31. NazwiskoKOCH KUBAS2003-10-29 do dziś
2. ImionaJOANNA MAŁGORZATA2003-10-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-10-29 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-10-29 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-10-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIECZOREK2023-08-03 do dziś
2. ImionaANZELM PIOTR2023-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚLIWA2023-08-03 do dziś
2. ImionaKORNELIA JOANNA2023-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-03 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRULA2023-08-03 do dziś
2. ImionaTOMASZ BOGDAN2023-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-03 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUNDER2023-08-03 do dziś
2. ImionaLEON MELCHIOR2023-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-03 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATYSEK2023-08-03 do dziś
2. ImionaMIROSŁAWA FRANCISZKA2023-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-03 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEOŃCZUK2023-08-03 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW STANISŁAW2023-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-03 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUTY2023-08-03 do dziś
2. ImionaJAN KAZIMIERZ2023-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-03 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaJĘCZMIŃSKI2020-08-13 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW2020-08-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-13 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALUGA2020-08-13 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF FELIKS2020-08-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-13 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZOŁTYS2020-08-13 do dziś
2. ImionaLIDIA BARBARA2020-08-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-13 do dziś
111. Nazwisko\Nazwa lub firmaLELOWICZ2020-08-13 do dziś
2. ImionaMARIANNA2020-08-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-13 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2009-03-12 do dziś
281 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2009-03-12 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-03-12 do dziś
493 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2009-03-12 do dziś
568 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2021-05-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy182 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2021-05-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 16.06.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-10-29 do dziś
2okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2003 data złożenia 15.09.2004 2. okres za jaki złożono opinię ZA ROK 2003 3. okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA ROK 20032004-09-30 do dziś
3okres za jaki złożono dokument ZA 2004 ROK data złożenia 23.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię ZA 2004 ROK2005-07-15 do dziś
4data złożenia 31.03.2006 okres ZA 2005 ROK2006-06-23 do dziś
5data złożenia 07.05.2007 okres ZA ROK 20062007-07-03 do dziś
6data złożenia 13.06.2008 okres 2007 ROK2008-06-26 do dziś
7data złożenia 19.06.2009 okres ZA ROK 20082009-07-14 do dziś
8data złożenia 18.04.2011 okres 2010 ROK2011-06-14 do dziś
9data złożenia 12.07.2010 okres 2009 ROK2011-06-14 do dziś
10data złożenia 22.06.2012 okres ZA ROK 20112012-07-17 do dziś
11data złożenia 04.06.2013 okres ZA ROK 20122013-07-22 do dziś
12data złożenia 04.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
13data złożenia 27.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-14 do dziś
14data złożenia 29.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-25 do dziś
15data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
16data złożenia 07.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-07 do dziś
17data złożenia 08.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-08 do dziś
18data złożenia 28.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-28 do dziś
19data złożenia 07.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
20data złożenia 18.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-18 do dziś
21data złożenia 21.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-21 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1ZA 2005 ROK2006-06-23 do dziś
2ZA ROK 20062007-07-03 do dziś
32007 ROK2008-06-26 do dziś
4ZA ROK 20082009-07-14 do dziś
52010 ROK2011-06-14 do dziś
62009 ROK2011-06-14 do dziś
7ZA ROK 20112012-07-17 do dziś
8ZA ROK 20122013-07-22 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-14 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-25 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-07 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-08 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-28 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-18 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-10-29 do dziś
2okres za jaki złożono dokument ZA 2004 ROK2005-07-15 do dziś
3ZA 2005 ROK2006-06-23 do dziś
4ZA ROK 20062007-07-03 do dziś
52007 ROK2008-06-26 do dziś
6ZA ROK 20082009-07-14 do dziś
72010 ROK2011-06-14 do dziś
82009 ROK2011-06-14 do dziś
9ZA ROK 20112012-07-17 do dziś
10ZA ROK 20122013-07-22 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-14 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-25 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-07 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-08 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-28 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-18 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-18 do dziś
20OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2004 ROK2005-07-15 do dziś
2ZA 2005 ROK2006-06-23 do dziś
3ZA ROK 20062007-07-03 do dziś
42007 ROK2008-06-26 do dziś
5ZA ROK 20082009-07-14 do dziś
62010 ROK2011-06-14 do dziś
72009 ROK2011-06-14 do dziś
8ZA ROK 20112012-07-17 do dziś
9ZA ROK 20122013-07-22 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-14 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-25 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-07 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-08 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-28 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-18 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-21 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów