A. HAJJI SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000178032
Numer REGON: 015643634
Numer NIP: 5213289180
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-10-29
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2005-07-26
Sygnatura akt[WA.XX NS-REJ.KRS/16188/5/325]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa2003-10-29 do dziś
2. Numer REGON\NIP0156436342005-07-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA. HAJJI SPÓŁKA KOMANDYTOWA2003-10-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2003-10-29 do dziś
2. Adresulica TAGORE’A nr domu 3 nr lokalu 6 kod pocztowy 02-647 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2003-10-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki11.10.2003 R., NOTARIUSZ MAREK RUDZIŃSKI PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. POWĄZKOWSKIEJ 44 C, REP. A-934/20032003-10-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-10-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHAJJI2003-10-29 do dziś
2. ImionaADNANE BEN, MAHMOUD2003-10-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-10-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-10-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-10-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-10-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2003-10-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUFFEK2003-10-29 do dziś
2. ImionaANETA MARIA2003-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-10-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-10-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-10-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-10-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-10-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2003-10-29 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500 PLN2003-10-29 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500 PLN2003-10-29 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2003-10-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500 PLN2003-10-29 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2003-10-29 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2003-10-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE KOMPLEMENTARIUSZA Z PROKURENTEM2003-10-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHAJJI2003-10-29 do dziś
2. ImionaADNANE BEN, MAHMOUD2003-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoDUFFEK2003-10-29 do dziś
2. ImionaANETA MARIA2003-10-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-10-29 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2003-10-29 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy115 81 A PRODUKCJA PIECZYWA2003-10-29 do dziś
255 30 A RESTAURACJE2003-10-29 do dziś
355 30 B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2003-10-29 do dziś
455 40 Z BARY2003-10-29 do dziś
555 51 Z STOŁÓWKI2003-10-29 do dziś
655 52 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2003-10-29 do dziś
774 40 Z REKLAMA2003-10-29 do dziś
874 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2003-10-29 do dziś
974 84 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2003-10-29 do dziś
1093 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2003-10-29 do dziś
1193 04 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2003-10-29 do dziś
1215 81 B PRODUKCJA WYROBÓW CIASTKARSKICH ŚWIEŻYCH2003-10-29 do dziś
1315 82 Z PRODUKCJA PIECZYWA CUKIERNICZEGO TRWAŁEGO2003-10-29 do dziś
1452 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CHLEBA, CIAST, WYROBÓW PIEKARNICZYCH I CUKIERNICZYCH2003-10-29 do dziś
1552 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH2003-10-29 do dziś
1652 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH2003-10-29 do dziś
1752 31 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2003-10-29 do dziś
1852 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH2003-10-29 do dziś
1952 33 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH2003-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.20042005-07-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów