„A. I B. CHADAJ SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW”

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000178028
Numer REGON: 432678549
Numer NIP: 7122832107
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-10-28
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2023-10-17
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/24961/23/545]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka partnerska2003-10-28 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 432678549 NIP 71228321072010-01-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A. I B. CHADAJ SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW”2010-01-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-10-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. LUBLIN gmina M. LUBLIN miejscowość LUBLIN2003-10-28 do dziś
2. Adresulica SĄDOWA nr domu 8 kod pocztowy 20-027 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2003-10-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2003 ROKU SPORZĄDZONA PRZED NOTARIUSZEM RENATĄ GRESZTĄ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W LUBLINIE PRZY ULICY CHOPINA 8/1, REP. A NR 6734/20032003-10-28 do dziś
230.12.2009 R. NOTARIUSZ RENATA GRESZTA KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE PRZY UL. CHOPINA 8/1, REP. A NR 11316/2009 -ZMIANA § 2, § 5.1, § 5.2, § 6, § 15, § 23.2010-01-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-10-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. NazwiskoCHADAJ VEL OLESZCZUK2003-10-28 do dziś
2. ImionaBEATA ALICJA2003-10-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-10-28 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2003-10-28 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-10-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-10-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-10-28 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-10-28 do dziś
2
1. NazwiskoCHADAJ VEL OLESZCZUK2003-10-28 do dziś
2. ImionaANDRZEJ FRANCISZEK2003-10-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-10-28 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2003-10-28 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-10-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-10-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-10-28 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-10-28 do dziś
3
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-10-28 do dziś
4
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-10-28 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuPARTNERZY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2003-10-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY PARTNER SAMODZIELNIE2003-10-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHADAJ VEL OLESZCZUK2003-10-28 do dziś
2. ImionaBEATA ALICJA2003-10-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-10-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHADAJ VEL OLESZCZUK2003-10-28 do dziś
2. ImionaANDRZEJ FRANCISZEK2003-10-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-10-28 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2023-10-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-29 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-21 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-14 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów