„GSC-GESELLSCHAFT FUR SPEZIALZELTGESTANGE UND CAMPINGBEDARF MBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” ODDZIAŁ W POLSCE

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000177866
Numer REGON: 551328768
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-11-03
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2004-06-17
Sygnatura akt[WA.XXI NS-REJ.KRS/9386/4/928]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejoddział zagranicznego przedsiębiorcy2003-11-03 do dziś
3. Nazwa„GSC-GESELLSCHAFT FUR SPEZIALZELTGESTANGE UND CAMPINGBEDARF MBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” ODDZIAŁ W POLSCE2003-11-03 do dziś
4. Nazwa lub firma przedsiębiorcy zagranicznego oraz oznaczenie formy prawnej„GSC GESELLSCHAFT FUR SPEZIALZELTGESTANGE UND CAMPINGBEDARF MBH”2003-11-03 do dziś
5. Nazwa rejestru, numer w rejestrze, określenie ogranu prowadzącego rejestr i przechowującego akta przedsiębiorcy zagranicznegoREJESTR HANDLOWY HRB 7432; SĄD REJONOWY (AMTSGERICHT) W MONCHENGLADBACH2004-06-17 do dziś
8. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-11-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres oddziału
1. Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat OSTROWSKI gmina OSTRÓW MAZOWIECKA miejscowość OSTRÓW MAZOWIECKA2003-11-03 do dziś
2. Adres oddziałuulica ZALESIE nr domu 2 kod pocztowy 07-302 poczta JELONKI 2003-11-03 do dziś
3. Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznegokraj NIEMCY miejscowość JUCHEN 1 ulica FRIEDHOFSTR nr domu 30 kod pocztowy 4053 poczta JUCHEN 2003-11-03 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-11-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji zagranicznego przedsiębiorcyJEŻELI POWOŁANO ZARZĄD JEDNOOSOBOWY, TO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDNOOSOBOWO CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI USTANOWIONO ZARZĄD WIELOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW MOŻE ZOSTAĆ JEDNAK UDZIELONE UMOCOWANIE JEDNEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DO WYŁĄCZNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.2003-11-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNELLEN2003-11-03 do dziś
2. ImionaGEORG2003-11-03 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2003-11-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę lub zagraniczny zakład ubezpieczeń w oddziale
11. NazwiskoKRYSTMAN2003-11-03 do dziś
2. ImionaJACEK2003-11-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-11-03 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy117 40 A PRODUKCJA GOTOWYCH ARTYKUŁÓW WŁÓKIENNICZYCH, OPRÓCZ ODZIEŻY, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2003-11-03 do dziś
217 40 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU I WYPOSAŻENIA KEMPINGOWEGO2003-11-03 do dziś
352 48 D SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH2003-11-03 do dziś
452 74 Z NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-11-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o przymusowej restrukturyzacji dotyczące oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów