SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W ALWERNI

Stan na dzień 2024-02-22 godz. 10:46:54
Numer KRS: 0000177664
Numer REGON: 000790077
Numer NIP: 6750007127
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-10-28
Ostatni wpis Nr wpisu46Data dokonania wpisu2023-07-05
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/11835/23/865]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-10-28 do dziś
2. Numer REGON\NIP0007900772003-10-28 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W ALWERNI2003-10-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA -ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze S-155/A2003-10-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-10-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat CHRZANOWSKI gmina ALWERNIA miejscowość ALWERNIA2003-10-28 do dziś
2. Adresulica OŚ. CHEMIKÓW nr domu 7 kod pocztowy 32-566 poczta ALWERNIA 2003-10-28 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSMLWALWER@INTERIA.PL2015-10-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu130.05.1983 R. PRZYJĘCIE AKTUALNEGO STATUTU 25.09.2003 R.2003-10-28 do dziś
203.06.2005 ROK-ZMIENIONO §15 UST. 1 I 22005-10-07 do dziś
328 CZERWCA 2006 R. ZMIENIONO § § 1, 8, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 29, 37, 38, 39, 41-47, 51, 53, 54, , 82, 93, 97, 99, 100, 101, 102, 108, 116-120, 126, 128, 129, 137, 140, 141, 149, 150, 153, 154, 163, 166, 169, 170-175 PRZYJĘTO JEDNOLITY TEKSY STATUTU2006-07-26 do dziś
429 LISTOPADA 2007 R. PRZYJĘTO JEDNOLITY TEKST STATUTU.2008-05-06 do dziś
524.06.2014 R. ZMIENIONO: § 4 UST. 1 PKT. 1 I 2, § 5, § 12 UST. 2, § 13 UST. 1, § 13 UST. 2, § 16 UST. 16, § 20 UST. 2, § 21 UST. 1, § 25 UST. 2 PKT. 2, § 49, § 59, § 76 UST. 1 PKT. 3, § 96, § 97, § 98 UST. 1 PKT. 3, § 99 UST. 4, § 108 UST. 2, § 109, 110, 111, 112, 113, 116, 118, 119, 120 UST. 4, § 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146.2014-08-05 do dziś
629.06.2015R. - ZMIENIONO: § 4UST.1PKT.1I2,§5,§12 UST.2, §13 UST. 1, §13 UST.2,§16 UST.16,§20 UST.2,§21 UST.1,§25 UST.2 PKT.2,§49,§59,§76 UST.1PKT3, §96,§97,§98 UST.1 PKT3,§99 UST.4,§108 UST.2,§10 9,110,112,113,116,118,119,120 UST.4, §121,122,123,1 24,125,126,127,128,129, 130,131,132,133,134,135,13 6,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146.2015-10-16 do dziś
729 CZERWCA 2016 R. ZMIENIONO § 98 PKT 3; SKREŚLONO W § 98 PKT 5 I 6.2016-08-31 do dziś
829.06.2017 R. - ZMIENIONO: § 3 UST. 1 I 2 PKT A-I, § 6 UST 1, 2 PKT A-B, UST. 3-4, § 10 UST 1-2, § 11 UST 1, § 13 UST. 1, 2 PKT 1 I 2, UST. 3-4, § 40 UST. 1-3, § 84 UST. 1-2, § 85 UST. 1, 2 PKT 1-4, § 86 UST. 1-2, § 89 UST. 1-3, § 94 UST. 1-2, § 99 UST. 1-3, 4 PKT A-B, UST. 5-9, § 100 UST. 1-2, § 108 UST. 1-3, § 110 UST. 1-5, § 116 UST. 1-6, § 120 UST. 1 PKT A-C, UST. 2-6, § 121 UST. 1-5, § 122 UST. 1-11, § 123 UST. 1-4, 5 PKT A-B, UST. 6, § 125 UST. 1-3, § 128 UST. 1-11, 12 PKT A-F, UST. 13-26, § 130 UST. 1-4, § 131 UST. 1-10, 11 PKT 1-5, UST. 12-13, § 133 UST. 1-3, § 134 UST. 1-2, § 136 UST. 1-5.2017-09-29 do dziś
924.08.2018R. -ZMIENIONO PARAGRAFY 0D 6 DO 115, USUNIĘTO PARAGRAFY OD 116 DO 1402018-10-25 do dziś
1007.06.2019 ZMIENIONO § 3, § 9, § 12, § 21, § 27, § 1062019-08-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-10-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZAD2003-10-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOSWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK. OŚWIADCZENIE WOLI SKŁADA SIĘ W TEN SPOSÓB, ŻE POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI OSOBY UPOWAŻNIONE DO ICH SKŁADANIA ZAMIESZCZAJĄ SWOJE PODPISY2003-10-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSALA2017-11-21 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2017-11-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-11-21 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-09-02 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-11-21 do dziś
21. NazwiskoKACZÓWKA2017-02-16 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2017-02-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-02-16 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2019-09-02 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-02-16 do dziś
35. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2004-10-22 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-10-22 do dziś
41. NazwiskoPAŹDZIOR2003-10-28 do dziś
2. ImionaZYGMUNT2003-10-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-10-28 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-10-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKROMKA2023-07-05 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2023-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaREK2019-08-05 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2019-08-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-05 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaZALEŚNY2022-08-26 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2022-08-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-26 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAZELA2022-08-26 do dziś
2. ImionaLESŁAW2022-08-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-26 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAKŁAK2022-08-26 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2022-08-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-26 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2008-05-06 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2008-05-06 do dziś
368 32 Z OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-10-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-10-25 do dziś
268 10 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-10-25 do dziś
368 20 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-10-25 do dziś
468 32 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2018-10-25 do dziś
590 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ REKREACJĄ I SPORTEM2018-10-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 22.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032004-07-26 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R. data złożenia 01.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.2005-07-28 do dziś
3data złożenia 11.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-26 do dziś
4data złożenia 21.06.2007 okres 01.01.2006-31.12.2006 ROK2007-07-23 do dziś
5data złożenia 18.06.2008 okres 2007 R.2008-08-08 do dziś
6data złożenia 07.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.2008 ROK2009-07-24 do dziś
7data złożenia 13.08.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-09-07 do dziś
8data złożenia 19.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-09 do dziś
9data złożenia 06.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.2011 R.2012-07-19 do dziś
10data złożenia 08.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.2012 R.2013-07-24 do dziś
11data złożenia 08.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-05 do dziś
12data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-16 do dziś
13data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
14data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
15data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
16data złożenia 17.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
17data złożenia 09.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
18data złożenia 12.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
19data złożenia 15.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-15 do dziś
20data złożenia 21.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-07-26 do dziś
201.01.2006-31.12.2006 ROK2007-07-23 do dziś
32007 R.2008-08-08 do dziś
401.01.2008-31.12.2008 ROK2009-07-24 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-09-07 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-08-09 do dziś
701.01.2011 -31.12.2011 R.2012-07-19 do dziś
801.01.2012 - 31.12.2012 R.2013-07-24 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-05 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-16 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-15 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-15 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.2005-07-28 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-07-26 do dziś
301.01.2006-31.12.2006 ROK2007-07-23 do dziś
42007 R.2008-08-08 do dziś
501.01.2008-31.12.2008 ROK2009-07-24 do dziś
601.01.2009-31.12.20092010-09-07 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-08-09 do dziś
801.01.2011 -31.12.2011 R.2012-07-19 do dziś
901.01.2012 - 31.12.2012 R.2013-07-24 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-05 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-16 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-15 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-21 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów