NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SKORMED SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY RODZINNYCH BARSZNICA

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000177374
Numer REGON: 532414400
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-10-23
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2022-04-14
Sygnatura akt[RDF/376561/22/323]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka partnerska2003-10-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaNIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SKORMED SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY RODZINNYCH BARSZNICA2007-10-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-10-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat NYSKI gmina SKOROSZYCE miejscowość SKOROSZYCE2003-10-23 do dziś
2. Adresulica DZIAŁKOWA nr domu 15 kod pocztowy 48-320 poczta SKOROSZYCE kraj POLSKA 2003-10-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 09.10.2003 R., KN K. KLAUZIŃSKIEJ W NYSIE, REP. A NR 7989/20032003-10-23 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 16.10.2007 R. NOTARIUSZ RENATA PALEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, REP. A NR 8375/2007 ZMIENIONO PAR. 2 I 4 UMOWY SPÓŁKI I PRZYJETO TEKST JEDNOLIY. AKY NOTARIALNY Z DNIA 30.10.2007 R. NOTARIUSZ RENATA PALEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, REP. A NR 8936/2007, ZMIENIONO PAR. 2 UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY2007-10-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-10-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. NazwiskoBARSZNICA2003-10-23 do dziś
2. ImionaALDONA MARIA2003-10-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-10-23 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2003-10-23 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-10-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-10-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-10-23 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-10-23 do dziś
2
1. NazwiskoBARSZNICA2003-10-23 do dziś
2. ImionaWITOLD2003-10-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-10-23 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2003-10-23 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-10-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-10-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-10-23 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-10-23 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuPARTNERZY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2003-10-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z PARTNERÓW SAMODZIELNIE.2003-10-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARSZNICA2003-10-23 do dziś
2. ImionaALDONA MARIA2003-10-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-10-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARSZNICA2003-10-23 do dziś
2. ImionaWITOLD2003-10-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-10-23 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2010-02-15 do dziś
286 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2010-02-15 do dziś
386 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2010-02-15 do dziś
486 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-02-15 do dziś
586 23 Z PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA2010-02-15 do dziś
686 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2010-02-15 do dziś
786 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2021-05-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-16 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-26 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-23 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-10 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów