„DONG HIEN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000177033
Numer REGON: 140167616
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-10-20
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2012-10-26
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/31440/12/787]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-10-20 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140167616 NIP 52724188162007-09-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„DONG HIEN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-11-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-10-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina LESZNOWOLA miejscowość WÓLKA KOSOWSKA2007-08-29 do dziś
2. Adresmiejscowość WÓLKA KOSOWSKA ulica NADRZECZNA nr domu 16A HALA 4 nr lokalu BOX D-25 kod pocztowy 05-552 poczta WÓLKA KOSOWSKA kraj POLSKA 2007-08-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 12.09.2003 R. SPORZĄDZONA PRZED NOTARIUSZEM KRYSTYNĄ KĘDRĄ W WARSZAWIE PRZY UL. FRANCUSKIEJ 9A/1, REP. A-4930/2003;2003-10-20 do dziś
225.10.2004 R., REP. A NR 7738/2004, NOTARIUSZ MIROSŁAWA STACHYRA W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE ZMIENIONO § 1, § 8 UMOWY SPÓŁKI.2005-04-27 do dziś
308.08.2007 R., REP. A NR 13994/2007, BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI, ASESOR NOTARIALNY, ZASTĘPCA ROBERTA SIELSKIEGO, NOTARIUSZA W WARSZAWIE W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, ZMIENIONO UMOWĘ SPÓŁKI W TEN SPOSÓB, ŻE UCHYLONO CAŁĄ TREŚĆ TEJ UMOWY I PRZYJĘTO NOWE JEJ BRZMIENIE, STANOWIĄCE ZARAZEM TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2007-08-29 do dziś
428.10.2008 R. REP. A NR 22802/2008, MAŁGORZATA BARTOSIEWICZ-WLAZŁO, NOTARIUSZ W WARSZAWIE W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, ZMIANA PAR. 22 UST. 1 I PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI.2008-11-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-10-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-10-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDO DONG2008-11-06 do dziś
2. ImionaHIEN2008-11-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-11-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000 ZŁ2008-11-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2008-11-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego60000,00 PLN2003-10-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-10-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2003-10-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
13. Numer PESEL\REGON***********2008-11-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDO2003-10-20 do dziś
2. ImionaDONG HIEN2003-10-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-10-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-10-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy117 WŁÓKIENNICTWO2003-10-20 do dziś
245 BUDOWNICTWO2003-10-20 do dziś
351 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI2003-10-20 do dziś
455 HOTELE I RESTAURACJE2003-10-20 do dziś
571 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2003-10-20 do dziś
674 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2003-10-20 do dziś
718 PRODUKCJA ODZIEŻY I WYROBÓW FUTRZARSKICH2003-10-20 do dziś
819 PRODUKCJA SKÓR WYPRAWIONYCH I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH2003-10-20 do dziś
920 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA ORAZ Z KORKA (OPRÓCZ MEBLI), ARTYKUŁÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2003-10-20 do dziś
1021 PRODUKCJA MASY WŁÓKNISTEJ, PAPIERU ORAZ WYROBÓW Z PAPIERU2003-10-20 do dziś
1122 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2003-10-20 do dziś
1229 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-10-20 do dziś
1336 PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-10-20 do dziś
1437 PRZETWARZANIE ODPADÓW2007-08-29 do dziś
1550 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2007-08-29 do dziś
1652 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2007-08-29 do dziś
1793 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA2007-08-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.08.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-09-06 do dziś
2data złożenia 24.08.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-09-03 do dziś
3data złożenia 30.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.2007 R.2008-09-03 do dziś
4data złożenia 28.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-09-18 do dziś
5data złożenia 05.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-20 do dziś
6data złożenia 21.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.2010 R.2011-08-02 do dziś
7data złożenia 16.10.2012 okres 01.01.2011-31.12.2011 R.2012-10-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-09-06 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-09-03 do dziś
301.01.2007-31.12.2007 R.2008-09-03 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-09-18 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-20 do dziś
601.01.2010 -31.12.2010 R.2011-08-02 do dziś
701.01.2011-31.12.2011 R.2012-10-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005-31.12.20052006-09-06 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-09-03 do dziś
301.01.2007-31.12.2007 R.2008-09-03 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-09-18 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-20 do dziś
601.01.2010 -31.12.2010 R.2011-08-02 do dziś
701.01.2011-31.12.2011 R.2012-10-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów