„HILAPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000177003
Numer REGON: 015590211
Numer NIP: 5222717178
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-10-21
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2020-10-27
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/57181/20/604]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-10-21 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 015590211 NIP 52227171782008-07-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„HILAPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-10-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-10-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-10-27 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJE JEROZOLIMSKIE nr domu 85 nr lokalu 21 kod pocztowy 02-001 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-10-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.09.2003 R. KANCELARIA NOTARIALNA JANUSZA RUDNICKIEGO W WARSZAWIE REP. A NR 13357/20032003-10-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-10-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-10-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLE2020-10-27 do dziś
2. ImionaTRONG QUE2020-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2020-10-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2020-10-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-10-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-10-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2003-10-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLE2020-10-27 do dziś
2. ImionaTRONG QUE2020-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-10-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-10-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoZARĘBA2020-10-27 do dziś
2. ImionaTOMASZ2020-10-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-10-27 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2020-10-27 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2020-10-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2020-10-27 do dziś
279 1 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2020-10-27 do dziś
347 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2020-10-27 do dziś
447 5 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-10-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 02.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-08-17 do dziś
2data złożenia 04.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-20 do dziś
3data złożenia 04.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-26 do dziś
4data złożenia 05.05.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-05-29 do dziś
5data złożenia 08.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-02 do dziś
6data złożenia 30.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-03 do dziś
7data złożenia 06.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-26 do dziś
8data złożenia 09.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-02 do dziś
9data złożenia 17.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
10data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
11data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-20 do dziś
12data złożenia 23.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
13data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
14data złożenia 05.12.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-05 do dziś
15data złożenia 23.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-07-20 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-26 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-05-29 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-08-02 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-08-03 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-06-26 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-10-02 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-20 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-05 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-07-20 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-26 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-05-29 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-08-02 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-08-03 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-06-26 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-10-02 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-20 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
1201.01.2007 -31.12.2007 R.2008-07-30 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-05 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów