„A.M.-TRANS” ARTUR DUDEK, MARIAN MISIEWICZ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000176681
Numer REGON: 651540896
Numer NIP: 7952299665
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-10-16
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2023-07-12
Sygnatura akt[RDF/532725/23/648]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2003-10-16 do dziś
2. Numer REGON\NIP6515408962005-10-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A.M.-TRANS” ARTUR DUDEK, MARIAN MISIEWICZ SPÓŁKA JAWNA2003-10-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-10-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat PRZEMYSKI gmina MEDYKA miejscowość MEDYKA2003-10-16 do dziś
2. Adresnr domu 405 A nr lokalu 60 kod pocztowy 37-732 poczta MEDYKA 2005-10-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki115.09.2003 R.2003-10-16 do dziś
230.11.2011 R. PAR. 82012-03-08 do dziś
3UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z 30.06.2014 R. ZMIANA PAR. 8 I 122014-09-04 do dziś
401.12.2014R. ZMIANA PAR. 82015-03-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-10-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDEK2003-10-16 do dziś
2. ImionaARTUR TOMASZ2003-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-10-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-10-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-10-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-10-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-10-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMISIEWICZ2003-10-16 do dziś
2. ImionaMARIAN2003-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-10-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-10-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-10-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-10-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-10-16 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2003-10-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK.2003-10-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDEK2003-10-16 do dziś
2. ImionaARTUR TOMASZ2003-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-10-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMISIEWICZ2003-10-16 do dziś
2. ImionaMARIAN2003-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-10-16 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-03-11 do dziś
252 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2015-03-11 do dziś
352 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2015-03-11 do dziś
447 82 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2015-03-11 do dziś
546 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2015-03-11 do dziś
647 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-03-11 do dziś
747 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2015-03-11 do dziś
846 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2015-03-11 do dziś
946 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2015-03-11 do dziś
1047 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-03-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.03.2010 okres 2005 R, 2006 R, 2007 R, 2008 R2010-04-06 do dziś
2data złożenia 30.06.2311 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R., 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-26 do dziś
3data złożenia 06.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-28 do dziś
4data złożenia 10.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-08-12 do dziś
5data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
6data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-17 do dziś
7data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-18 do dziś
8data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-14 do dziś
9data złożenia 11.07.2018 okres OD 31.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 R, 2006 R, 2007 R, 2008 R2010-04-06 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R., 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-26 do dziś
301.01.2011 - 31.12.20112012-08-28 do dziś
401.01.2012-31.12.20122013-08-12 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-17 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-18 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-14 do dziś
9OD 31.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-05-10 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-10 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-10 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-05-13 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów