BIURO INWESTYCJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000176475
Numer REGON: 634552958
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-10-20
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2020-10-27
Sygnatura akt[RDF/267688/20/876]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-10-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBIURO INWESTYCJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-09-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-10-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2003-10-20 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica MARIANA LANGIEWICZA nr domu 2 nr lokalu 10 kod pocztowy 61-502 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2012-09-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 23.07.2003 R., REP. A NR 7639/2003, ASESOR NOTARIALNY KRZYSZTOF KUBISZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA MAŁGORZATA RADZIUK, ZBIGNIEW TOMASZKIEWICZ SPÓŁKA CYWILNA AL. WIELKOPOLSKA 28, 60-608 POZNAŃ.2003-10-20 do dziś
227.07.2012 R., REPERTORIUM A NR 2985/2012, NOTARIUSZ BEATA SPACZYŃSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ ALEKSANDRY BŁAŻEJCZAK-ŻDŻARSKA - NOTARIUSZ BEATY SPACZYŃSKIEJ - NOTARIUSZ, UL. NOWOWIEJSKIEGO 10/14, 61-731 POZNAŃ, PRZYJĘCIE CAŁEJ UMOWY W NOWYM BRZMIENIU.2012-09-11 do dziś
315.10.2015 R., NOTARIUSZ MARTA FRYDRYCHOWICZ-CHOJNACKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 2939/2015 ZMIENIONO: PAR. 7 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2016-03-04 do dziś
422.04.2016 R., REP.A NR 1105/2016, NOTARIUSZ MARTA FRYDRYCHOWICZ-CHOJNACKA, KANCELARIA NOTARIALNA ANNA BORKOWICZ MARTA FRYDRYCHOWICZ-CHOJNACKA S.C. W POZNANIU, UL. GROBLA 30/15, ZMIANA §8 UST.II2016-12-09 do dziś
513.02.2019 R., REP. A NR 708/2019, NOTARIUSZ MARTA FRYDRYCHOWICZ-CHOJNACKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. GROBLA 3/4 LOK. U101, ZMIENIONO § 62019-03-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-10-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-10-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRUSZEWSCY.BIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3020569982016-03-04 do dziś
4. Numer KRS0000412316 2016-03-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ2016-03-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2016-03-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-03-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-10-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2003-10-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMILIŃSKI2016-12-09 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2016-12-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-12-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-12-09 do dziś
24. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-10-20 do dziś
34. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-10-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy177 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-09-11 do dziś
277 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH2012-09-11 do dziś
382 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2012-09-11 do dziś
496 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-09-11 do dziś
564 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2012-09-11 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-09-11 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2012-09-11 do dziś
870 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2012-09-11 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.04.2009 okres 01.01.2007 -31.12.20072009-05-06 do dziś
2data złożenia 08.04.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-05-06 do dziś
3data złożenia 07.01.2011 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-01-19 do dziś
4data złożenia 23.09.2011 okres 2010 R.2011-10-07 do dziś
5data złożenia 13.09.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-27 do dziś
6data złożenia 10.07.2013 okres ROK 20122013-08-19 do dziś
7data złożenia 23.10.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-17 do dziś
8data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-10 do dziś
9data złożenia 19.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-09 do dziś
10data złożenia 24.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-12 do dziś
11data złożenia 31.08.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-08-31 do dziś
12data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007 -31.12.20072009-05-06 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-05-06 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-01-19 do dziś
42010 R.2011-10-07 do dziś
501.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-27 do dziś
6ROK 20122013-08-19 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-17 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-10 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-09 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-12 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-08-31 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2007 -31.12.20072009-05-06 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-05-06 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-01-19 do dziś
42010 R.2011-10-07 do dziś
501.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-27 do dziś
6ROK 20122013-08-19 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-17 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-10 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-08-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów