SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA JEDNOOBIEKTOWA HIPODOM

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000176442
Numer REGON: 350251573
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-10-15
Ostatni wpis Nr wpisu40Data dokonania wpisu2023-06-30
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/20680/23/199]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-10-15 do dziś
2. Numer REGON\NIP3502515732003-10-15 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA JEDNOOBIEKTOWA HIPODOM2003-10-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze S-642/A2003-10-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-10-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2003-10-15 do dziś
2. Adresulica MOGILSKA nr domu 121 kod pocztowy 31-571 poczta KRAKÓW 2003-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1(1) 20.02.1993 R. SPORZĄDZENIE STATUTU (2) 17.06.2003 R. -ZMIANY WPROWADZONE UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA NR 7: PAR. 1 UST. 2; PAR. 2; PAR. 4 UST. 1, 2, 3 PKT E, F, G, H; PAR. 5 UST. 1, 2 PKT C, D, G, H, UST. 3 I 4; PAR. 7 UST. 1; PAR. 9; PAR. 10; PAR. 11 UST. 1 I 2; PAR. 12; PAR. 13 UST. 2; PAR. 20-43; PAR. 44 UST. 3; PAR. 45 UST. 2 I 4; PAR. 51 UST. 2; PAR. 52-54; PAR. 55 UST. 3 I 4; PAR. 56-60; PAR. 63 UST. 2; PAR. 64 UST. 1; PAR. 67; PAR. 79 UST. 2 PKT B, C; PAR. 82 UST 1; PAR. 89-1002003-10-15 do dziś
229.04.2011 R. WYKREŚLENIE § 80, § 88, USTĘPÓW 3 I 4 Z § 98 ORAZ § 99; ZMIANA § 4 UST. 3 PKT H, § 5 UST. 2 I UST. 3, § 6, § 7, § 9, § 10 PKT 2, PKT 4, PKT 7 I PKT 9, § 11 UST. 1 I UST. 2, § 13, § 14 UST. 2, § 15 UST. 1 ORAZ UST. 2 PKT B, PKT E, § 16 UST. 1, § 17, § 18, § 19, § 20, § 22 UST. 4, § 23, § 24 UST. 3, § 28, § 29, § 30, § 36 UST. 1, UST. 2, UST. 3 I UST. 5, § 37, § 38 UST. 3 I UST. 5, § 44 UST. 1 I UST. 3, § 45, § 46, § 47, § 48, § 49, § 50, § 52, § 53, § 54 UST. 1 I UST. 2, § 56, § 57, § 58, § 59, § 60 UST. 3 I UST. 4, § 61, § 62 UST. 1 PKT B, PKT D, § 63 UST. 1 I UST. 4, § 64 UST. 1 I UST. 3, § 66, § 67 UST. 2, § 68 UST. 3, UST. 5 I UST. 6, § 75, § 77, § 78, § 83 UST. 2, § 85, § 91, § 92, § 94, § 95 UST. 2, § 96, § 98 UST. 1, § 102 UST. 2, § 104 UST. 1, § 105 UST. 1 ORAZ ZAPISU POD § 106; DODANIE UST. 4 DO § 1, UST. 2 DO § 12, PUNKTÓW F, G DO UST. 2 § 15, UST. 3 DO § 15, § 51, UST. 11 DO § 60, USTĘPÓW 4 I 5 DO § 64, UST. 5 DO § 67, PKT M DO UST. 1 § 69 ORAZ UST. 3 DO § 842011-05-31 do dziś
330.05.2017R. SKREŚLONO: W § 2 UST.1 ZDANIE DRUGIE,§ 4 UST.3 LIT. I, § 5 UST.2 PKT 9, § 5 UST.3, § 15 UST.3, § 16 UST.1 PKT 5, § 22, § 23, § 24 UST.6, § 26, § 27, § 28 UST.4, § 39, § 40, § 42, § 43, W § 45 UST.5 ZDANIE DRUGIE I TRZECIE, W § 51 UST.2 ZDANIE TRZECIE, § 52, § 53, W § 60 UST.3 ZDANIE DRUGIE, § 62 UST.1 LIT. M, § 74 UST.6, § 74 UST.7, § 81 UST. 2, § 92 UST. 2, § 92 UST. 3, § 94, § 105 UST.2 ZMIENIONO: § 4 UST. 3 LIT. F, § 5 UST.1, § 5 UST.2 ZDANIE PIERWSZE, § 5 UST.2 PKT 1, § 5 UST.2 PKT 6, § 10 PKT 7, § 11 UST. 1, § 20, § 38, § 41, § 46 UST.2, W § 51 UST.3, § 56 UST. 2, § 60 UST.3, W § 61 UST.2,§ 64 UST.1, § 66, § 68 UST.3, § 68 UST.6, § 74 UST.2, § 74 UST.4, § 79 UST.1, § 83, § 90 UST. 2, § 90 UST. 3, § 92 UST. 4, § 92 UST. 2, § 93, § 95, § 101 UST.2 ZDANIE DRUGIE DODANO W § 64 UST.3A2017-07-04 do dziś
407.06.2018 R. ZMIENIONO: § 5, § 6, § 7, § 9 UST. 1 PKT 9, § 10 PKT 2, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 61 UST. 1, § 66, § 68 DODAJE SIĘ UST. 8, § 104 UST. 1. SKREŚLONO: § 10 PKT 1, § 10 PKT 8, § 11, § 24 UST. 3, § 62 UST. 3, § 64 UST. 1 ZDANIE DRUGIE, § 67 UST. 4 ZDANIE DRUGIE, § 69 UST. 1 PKT I.2018-07-04 do dziś
525.05.2023R. SKREŚLONO PAR.44 UST.2 ,PAR.60 UST. 5 ZDANIE DRUGIE ,ZMIENIONO PAR.60 UST. 22023-06-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-10-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-10-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD JEDNOOSOBOWY PREZES2003-10-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKASPERKIEWICZ2016-02-24 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2016-02-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-02-24 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2016-02-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-02-24 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-10-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZWÓRNÓG2023-06-30 do dziś
2. ImionaMARCIN2023-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-06-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKANCIRUK2023-06-30 do dziś
2. ImionaADAM2023-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-06-30 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAKRZEWSKI2018-07-04 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW2018-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-04 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIERK2018-07-04 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2018-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-04 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaTWARDZIK2018-07-04 do dziś
2. ImionaJACEK2018-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-04 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2015-11-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-11-06 do dziś
268 32 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK, ZARZĄDZA NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI JEJ WŁASNOŚĆ2015-11-06 do dziś
368 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-11-06 do dziś
441 20 Z BUDUJE DOMY MIESZKALNE Z LOKALAMI, GARAŻE, URZĄDZENIA POMOCNICZE I GOSPODARCZE2015-11-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 14.12.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-12-16 do dziś
2data złożenia 04.07.2006 okres 01.01.2005- 31.12.20052006-08-01 do dziś
3data złożenia 03.07.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-09-10 do dziś
4data złożenia 11.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.2007 R.2008-08-12 do dziś
5data złożenia 04.08.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-08-06 do dziś
6data złożenia 26.08.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-17 do dziś
7data złożenia 15.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-07 do dziś
8data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-07-30 do dziś
9data złożenia 17.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-06 do dziś
10data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-25 do dziś
11data złożenia 25.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-06 do dziś
12data złożenia 07.06.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-07-04 do dziś
13data złożenia 07.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
14data złożenia 20.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
15data złożenia 14.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
16data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
17data złożenia 07.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
18data złożenia 30.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
19data złożenia 01.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005- 31.12.20052006-08-01 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-09-10 do dziś
301.01.2007-31.12.2007 R.2008-08-12 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-08-06 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-09-17 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-07 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-07-30 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-06 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-25 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-06 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-07-04 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
13OD 01.01.2003 DO 31.12.20032017-11-23 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005- 31.12.20052006-08-01 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-09-10 do dziś
301.01.2007-31.12.2007 R.2008-08-12 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-08-06 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-09-17 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-07 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-07-30 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-06 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-25 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-06 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-07-04 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
13OD 01.01.2003 DO 31.12.20032017-11-23 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-01 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów