„INTEKT” R. WOŹNIAK, D. HADYNIAK-WOŹNIAK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000176196
Numer REGON: 932947442
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-10-14
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2021-05-27
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/12229/21/607]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2003-10-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„INTEKT” R. WOŹNIAK, D. HADYNIAK-WOŹNIAK SPÓŁKA JAWNA2007-09-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-10-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAWSKI gmina SOBÓTKA miejscowość SOBÓTKA2003-10-14 do dziś
2. Adresulica BROWARNIANA nr domu 11 kod pocztowy 55-050 poczta SOBÓTKA kraj POLSKA 2003-10-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ ZAWARTA W DNIU 20.08.2003, ANEKS Z DNIA 08.10.2003 DO UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ -ZMIENIONO § 22003-10-14 do dziś
209.06.2007 R. ZMIANA § 14 UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 20.08.2003 R.2007-06-19 do dziś
306.07.2007 R. -ZMIANY: § 2, § 112007-09-10 do dziś
431.12.2020 R., ZMIENIONO: § 6.2021-05-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-10-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNIAK2003-10-14 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW TOMASZ2003-10-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-10-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-10-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-10-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-10-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-10-14 do dziś
2
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-10-14 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHADYNIAK WOŹNIAK2007-09-10 do dziś
2. ImionaDOROTA2007-09-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-09-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2007-09-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2007-09-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-09-10 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2003-10-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY, JEDNAKŻE DO SKŁADANIA I PRZYJMOWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 20.000 ZŁOTYCH, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW2003-10-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHADYNIAK WOŹNIAK2007-09-10 do dziś
2. ImionaDOROTA2007-09-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-09-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNIAK2003-10-14 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW TOMASZ2003-10-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-10-14 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-05-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2021-05-27 do dziś
241 1 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2021-05-27 do dziś
343 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2021-05-27 do dziś
443 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2021-05-27 do dziś
543 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2021-05-27 do dziś
649 3 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2021-05-27 do dziś
752 1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2021-05-27 do dziś
852 2 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2021-05-27 do dziś
946 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2021-05-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-11-15 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-11-15 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-11-15 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-11-15 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-15 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-01 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-01 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów