VISO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000176090
Numer REGON: 634537730
Numer NIP: 7792219337
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-10-17
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2017-11-27
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/96980/17/988]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-10-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaVISO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2017-11-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-10-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2009-03-31 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ADAM MICKIEWICZA nr domu 63 kod pocztowy 01-625 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2013-11-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.07.2003, NOTARIUSZ W.CENDROWSKI KANCELARIA NOTARIALNA WOJCIECH CENDROWSKI, JACEK KACZOROWSKI W POZNANIU REP. A 11483/20032003-10-17 do dziś
217.09.2004 R., REP. A NR 1748/2004, EMERYTOWANY NOTARIUSZ TADEUSZ COMBA, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZA PAWŁA KŁOSA W POZNANIU, UL. MIELŻYŃSKIEGO 20/4, ZMIANA § 2, § 10, DODANO § 10A.2004-10-20 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 05.03.2009 R. REP. A NR 1391/2009, NOTARIUSZ ALEKSANDRA ZAPART, KANCELARIA NOTARIALNA ZAPART & BIAŁECKI, UL. WSPÓLNA 57 LOK 6,00-687 WARSZAWA. ZMIENIONO: § 4 UST. 1, § 8, § 10 SKREŚLONO: § 10 A2009-03-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-10-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-10-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMETALL CONSULT ANSTALT2009-03-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2009-03-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2009-03-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-10-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organy nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy130 01 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH2003-10-17 do dziś
251 64 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2003-10-17 do dziś
352 4 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2003-10-17 do dziś
474 13 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2003-10-17 do dziś
574 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2003-10-17 do dziś
652 6 HANDEL DETALICZNY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2003-10-17 do dziś
780 4 KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA2003-10-17 do dziś
830 02 PRODUKCJA KOMPUTERÓW I INNYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI2003-10-17 do dziś
932 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH2003-10-17 do dziś
1072 1 DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2003-10-17 do dziś
1172 2 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2003-10-17 do dziś
1272 3 PRZETWARZANIE DANYCH2003-10-17 do dziś
1372 4 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2003-10-17 do dziś
1472 5 KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH2003-10-17 do dziś
1572 6 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ2003-10-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.11.2016 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092016-12-12 do dziś
2data złożenia 24.11.2016 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-12-12 do dziś
3data złożenia 24.11.2016 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-12-12 do dziś
4data złożenia 24.11.2016 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-12-12 do dziś
5data złożenia 24.11.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-12-12 do dziś
6data złożenia 24.11.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-12-12 do dziś
7data złożenia 24.11.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-12 do dziś
8data złożenia 05.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-27 do dziś
9data złożenia 05.04.2017 okres OD 01.01.2017 DO 30.03.20172017-11-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2009 DO 31.12.20092016-12-12 do dziś
2OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-12-12 do dziś
3OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-12-12 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-12-12 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-12-12 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-12-12 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-12 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-27 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 30.03.20172017-11-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2009 DO 31.12.20092016-12-12 do dziś
2OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-12-12 do dziś
3OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-12-12 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-12-12 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-12-12 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-12-12 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-12 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-27 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 30.03.20172017-11-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW 31.03.2017R., REP. A NR 906/20017, NOTARIUSZ MAŁGORZATA CUGOWSKA-GRUNWALD, LOK. 82, 31.03.20172017-11-27 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR SAMODZIELNIE2017-11-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoBORUCIŃSKI2017-11-27 do dziś
2. ImionaPAWEŁ JACEK2017-11-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-11-27 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW 31.03.2017R., REP. A NR 906/20017, NOTARIUSZ MAŁGORZATA CUGOWSKA-GRUNWALD, LOK. 82, 31.03.20172017-11-27 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2017-11-27 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów