TANZANIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000175825
Numer REGON: 008456283
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-10-13
Ostatni wpis Nr wpisu50Data dokonania wpisu2022-03-10
Sygnatura akt[RDF/371231/22/579]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-10-13 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 008456283 NIP 69200013142007-02-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTANZANIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ2015-12-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W LEGNICY V WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 3792003-10-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-10-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat LUBIŃSKI gmina LUBIN miejscowość LUBIN2003-10-13 do dziś
2. Adresulica KOLEJOWA nr domu 8 kod pocztowy 59-300 poczta LUBIN kraj POLSKA 2003-10-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1DNIA 19.12.1989 R. AKTEM NOTARIALNYM REP. A NR 2947/89 SPORZĄDZONYM W PAŃSTWOWYM BIURZE NOTARIALNYM W LUBINIE PRZEZ NOTARIUSZ HALINĘ STĘPNIAK ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. DNIA 01.09.2003 R. AKTEM NOTARIALNYM REP. A NR 6121/2003 SPORZĄDZONYM W KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBINIE PRZY UL. SIENKIEWICZA 9 PRZEZ NOTARIUSZ MAŁGORZATĘ NIESPODZIEWANY UCHYLONO W CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWE POSTANOWIENIA UMOWY SPÓŁKI I NADANO UMOWIE SPÓŁKI NOWE BRZMIENIE.2003-10-13 do dziś
2UCHWAŁĄ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 23-08-2006 R., ZAPROTOKOŁOWANĄ W AKCIE NOTARIALNYM REP. A NR 5621/2006 W KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBINIE PRZY UL. SIENKIEWICZA 9, PRZEZ NOTARIUSZ MAŁGORZATĘ NIESPODZIEWANY WYKREŚLONO: W § 10 UST. 4; USTĘPY 5, 6 UZYSKAŁY ODPOWIEDNIO NR 4, 5; UCHWAŁĄ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 22-11-2006 R., ZAPROTOKOŁOWANĄ W AKCIE NOTARIALNYM REP. A NR 8425/2006 PRZEZ NOTARIUSZ MAŁGORZATĘ NIESPODZIEWANY W KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBINIE PRZY UL. SIENKIEWICZA 9 ZMIENIONO: § 5 UMOWY SPÓŁKI;2006-12-12 do dziś
328.07.2010 R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA NIESPODZIEWANY, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBINIE, UL. SIENKIEWICZA 9, REP A NR 4572/2010 ZMIANA: § 5, § 8 UMOWY SPÓŁKI.2010-08-23 do dziś
429.03.2011 R. AKT NOTARIALNY REP A NR 2042/2011, NOTARIUSZ MAŁGORZATA NIESPODZIEWANY, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBINIE, UL. KOLEJOWA 6, ZMIANA: § 2 UMOWY SPÓŁKI.2011-04-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-10-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-10-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOCHMAŃSKA2006-12-12 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAWA EWA2003-10-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-10-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000 ZŁ (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH)2003-10-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-10-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego60000,00 PLN2003-10-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-10-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI WIĄŻĄCYCH OŚWIADCZEŃ WOLI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO PROKURENT SAMODZIELNIE.2003-10-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLACHOWICZ2015-11-19 do dziś
2. ImionaEWELINA KATARZYNA2015-11-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-11-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-11-19 do dziś
26. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-07-21 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIELIŃSKA2003-10-13 do dziś
2. ImionaTERESA WANDA2003-10-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-10-13 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-10-13 do dziś
44. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-10-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 39 Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW2010-03-04 do dziś
214 11 Z PRODUKCJA ODZIEŻY SKÓRZANEJ2010-03-04 do dziś
316 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2010-03-04 do dziś
416 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2010-03-04 do dziś
516 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH2010-03-04 do dziś
616 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2010-03-04 do dziś
746 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-03-04 do dziś
846 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2010-03-04 do dziś
946 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2010-03-04 do dziś
1047 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-03-04 do dziś
1155 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2010-03-04 do dziś
1256 10 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2010-03-04 do dziś
1356 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2010-03-04 do dziś
1456 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2010-03-04 do dziś
1556 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2010-03-04 do dziś
1649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-03-04 do dziś
1766 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-03-04 do dziś
1870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-03-04 do dziś
1971 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2010-03-04 do dziś
2093 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2010-03-04 do dziś
2193 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2010-03-04 do dziś
2296 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2010-03-04 do dziś
2368 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2010-03-04 do dziś
2482 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2010-03-04 do dziś
2596 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2010-03-04 do dziś
2641 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-03-04 do dziś
2741 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-03-04 do dziś
2868 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2010-03-04 do dziś
2985 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2010-08-23 do dziś
3096 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-08-23 do dziś
3185 59 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH2010-08-23 do dziś
3285 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-08-23 do dziś
3385 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2010-08-23 do dziś
3487 90 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM2010-08-23 do dziś
3587 30 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2010-08-23 do dziś
3688 10 Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2010-08-23 do dziś
3788 99 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-08-23 do dziś
3896 01 Z PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH2010-08-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 14.05.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-05-20 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 20.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-04-21 do dziś
3data złożenia 27.03.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-04-20 do dziś
4data złożenia 22.03.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-03-26 do dziś
5data złożenia 27.03.2007 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-04 do dziś
6data złożenia 27.03.2009 okres 01.01.2008 DO 31.12.20082009-04-02 do dziś
7data złożenia 30.03.2010 okres 01.01.2009 DO 31.12.20092010-04-27 do dziś
8data złożenia 01.03.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-05 do dziś
9data złożenia 28.03.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-03-30 do dziś
10data złożenia 15.04.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-19 do dziś
11data złożenia 09.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-15 do dziś
12data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-24 do dziś
13data złożenia 01.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-16 do dziś
14data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-28 do dziś
15data złożenia 27.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-03 do dziś
16data złożenia 21.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-21 do dziś
17data złożenia 03.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-03 do dziś
18data złożenia 14.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-14 do dziś
19data złożenia 10.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-04-20 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-03-26 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-04 do dziś
401.01.2008 DO 31.12.20082009-04-02 do dziś
501.01.2009 DO 31.12.20092010-04-27 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-05 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-03-30 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-19 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-15 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-05-20 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-04-21 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-04-20 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-03-26 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-04 do dziś
601.01.2008 DO 31.12.20082009-04-02 do dziś
701.01.2009 DO 31.12.20092010-04-27 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-05 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-03-30 do dziś
1001.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-19 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-15 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-24 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-16 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-28 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-20 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-21 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-03 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-14 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJTEREK KUSZYŃSKA2017-08-22 do dziś
2. ImionaEDYTA2017-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-22 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaPOSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W JELENIEJ GÓRZE Z DN. 04.02.2016R., SYGN. AKT V GUP 23/15 O POWOŁANIU KURATORA W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM2017-08-22 do dziś
6. Data powołania kuratora04.02.20162017-08-22 do dziś

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan SĄD REJONOWY W JELENIEJ GÓRZE nr VI GU 29/15 data 04.11.20152015-12-08 do dziś
3. Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowegoPROWADZENIE UPADŁOŚCI OBEJMUJĄCEJ LIKWIDACJĘ MAJĄTKU DŁUŻNIKA2015-12-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJEDLIŃSKI2015-12-08 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2015-12-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-08 do dziś
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów