SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA W SZPROTAWIE

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000175592
Numer REGON: 000493379
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-10-09
Ostatni wpis Nr wpisu46Data dokonania wpisu2022-06-07
Sygnatura akt[ZG.VIII NS-REJ.KRS/3577/22/780]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-10-09 do dziś
2. Numer REGON\NIP0004933792003-10-09 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO -WŁASNOŚCIOWA W SZPROTAWIE2003-10-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE nr w rejestrze 4512003-10-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-10-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ŻAGAŃSKI gmina SZPROTAWA miejscowość SZPROTAWA2003-10-09 do dziś
2. Adresulica OSIEDLE SŁONECZNE nr domu 16 kod pocztowy 67-300 poczta SZPROTAWA 2003-10-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu128.09.1965 R. 12.06.2003 R. -UCHWALONO TREŚĆ NOWEGO STATUTU2003-10-09 do dziś
230.05.2006 R. ZMIANA TREŚCI: § 17, § 22, § 24, § 26, § 27, § 29, § 30, § 35, § 45, § 51, § 52, § 85, § 86, § 89, § 91, § 92, § 93, § 95, § 97, § 106, § 107, § 119; SKREŚLONO: § 56 UST. 6 I 7, § 85 UST. 3 I 4, § 86 UST. 5 I 6, § 89 UST. 2, § 91 UST. 3, § 93 UST. 1 I 3, § 97 UST. 2, § 119 UST. 3, § 156. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU.2006-08-29 do dziś
319.06.2009 R., UCHWAŁA ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI -UCHWALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU;2009-09-15 do dziś
421.06.2010 R., UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW O ZMIANIE: § 14 UST. 7; DO § 14 DODANO UST. 9; DO § 21 UST. 2 DODANO PKT 16; ZMIENIONO § 39 UST. 4; § 43 UST. 1 PKT 2; § 50 UST. 12; § 121; § 123; § 128; § 141 UST. 2; § 154;2010-09-27 do dziś
511.04.2014 R. - ZMIANA TREŚCI § 63 UST. 1 I 2.2014-06-04 do dziś
629.04.2015R. ZMIANA TREŚCI: 1. §21 UST. 2 PKT 12, 2. §21 UST. 2 WYKREŚLA SIĘ PKT 15, 3. DO §21 DODAJE SIĘ UST. 3, 4. §47 UST. 5, 5. §50 UST. 5, 6. W §50 DODAJE SIĘ UST. 5A, 7. §55, 8. W §56 WYKREŚLA SIĘ UST. 4, 9. W §99 UST. 7, 10. §141 UST. 2 PKT 2, 11. §152 WYKREŚLA SIĘ UST. 6, 12. §152 UST. 11.2015-06-17 do dziś
723.06.2016 R. - ZMIANA: §15 UST.4,§43 UST.1 DODAJE SIĘ PKT 5,§50 UST.10,§56 UST.1,§56 UST.3,§57 DODAJE SIĘ UST.4,W §140 SKREŚLA SIĘ UST.1,§148 UST.3 PKT 12,§150 UST.2,§150 UST.2 LIT.B,§151 UST.1.2016-08-29 do dziś
812.06.2017R. ZMIENIONO: §10 UST. 1 PKT 10; §99 UST. 7; §138 UST. 1; §148 UST. 2; §150 UST. 1; §152 UST. 11; §154 UST. 5; USUNIĘTO: §148 UST. 3.2017-09-06 do dziś
926.04.2018R., UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI O WPROWADZENIU W STATUCIE NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN: ZMIANA: §4; §7; §8 UST.1 I UST.3; §9; §10; §11; §14; §15 UST.6; §16 PKT.6,8,9; §19 UST.1; §20; §28 UST.1; §31 UST.1 I UST.2; §32 UST.2; §35 UST.3; §38 UST.5; §39 UST.4; § 42 UST.2; §43; §50 UST.8; §53; §54 UST.3; §56; §57 UST.4; §59 UST.1; §60 UST.4; §72 UST.1,5,9; §75; §76; §77 UST.2; §78; §79; §80; §82 UST.2; §96 UST.1; §135 UST.2 I UST.3; §136; §141 UST.2 PKT.1; §142; §144 UST.2; §152 UST.6; DODANO: W §3 DODANO UST.2; W §36 DODANO UST.6; §37A; §56A; W §81 DODANO UST.2; §82A; §95A; §95B; §95C; W §150 UST.3; W §157UST.2; UCHYLONO: §5; §6; §12; §13;W §16 PKT.2; §18; §21; §23; §24; §25; W §33 UST.2 I UST.3; §34; W §38 UST.6; W §41 UST.8; W §57 UST.2 PKT.A ORAZ UST.3; W §59 UST.5; W §83 UST.5; §93; §99; §101; §106; §107; §108; §109; §110; §111; §112; §113; §114; §115; §116; §118; §127; §133; §134; W §138 UST.1 UCHYLONO TIRET CZWARTY; W §146 PKT.3;2018-06-20 do dziś
1006.07.2020 R. ZMIENIONO:§15 UST.2; §56 UST.1; §57 UST.2 I UST.4; §58 UST.1 PKT 12) I PKT 13); §60 UST.3; §144 UST.3 I UST. 4 USUNIĘTO: §122; §157 UST.2; §1592020-07-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-10-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-10-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE CONAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2009-09-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoWOLIŃSKA2011-12-19 do dziś
2. ImionaDOROTA2011-12-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-12-19 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2013-09-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-12-19 do dziś
21. NazwiskoSTAMBULSKI2003-10-09 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2003-10-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-10-09 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-10-09 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-10-09 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-10-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASION2016-08-29 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2016-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCEREMUGA2016-08-29 do dziś
2. ImionaHENRYKA WERONIKA2016-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-29 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMISIOPECKI2016-08-29 do dziś
2. ImionaFRANCISZEK2016-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-29 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTĘPIEŃ2016-08-29 do dziś
2. ImionaJANINA2016-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-29 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIWICKA2016-08-29 do dziś
2. ImionaTERESA2016-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-29 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaWELC2016-08-29 do dziś
2. ImionaZDZISŁAWA JANINA2016-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-29 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁYSIAK2016-08-29 do dziś
2. ImionaLUCYNA GRAŻYNA2016-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-29 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaJEZIORSKA2016-08-29 do dziś
2. ImionaDANUTA2016-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-29 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaZARÓWNA2016-08-29 do dziś
2. ImionaELŻBIETA BARBARA2016-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-29 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
11. NazwiskoROMANOWSKA2015-10-21 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO DO DOKONYWANIA ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB ZASTĘPCĄ PREZESA ZARZĄDU DO: 1. PODPISANIA W IMIENIU REPREZENTOWANEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ Z SIEDZIBĄ W SZPROTAWIE UMÓW O USTANOWIENIE SPÓŁDZIELCZEGO LOKATORSKIEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO, ZBYCIA SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU ORAZ USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU ZGODNIE Z USTAWĄ O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH; 2. UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA PROCESOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ Z SIEDZIBĄ W SZPROTAWIE PRZED WSZELKIEGO RODZAJU SĄDAMI; 3. WYSTAWIANIA ZAŚWIADCZEŃ O PRAWIE DO LOKALU DO WSZELKICH URZĘDÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ, SĄDÓW, BANKÓW I INNYCH INSTYTUCJI; 4. WYSTĘPOWANIA DO KOMORNIKA Z WNIOSKIEM O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO PRZECIWKO DŁUŻNIKOM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ Z SIEDZIBĄ W SZPROTAWIE; 5. DOKONYWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI FAKTYCZNYCH I PRAWNYCH ORAZ SKŁADANIA WSZELKICH OŚWIADCZEŃ WOLI I WIEDZY, WNIOSKÓW, ZAPEWNIEŃ I DOKUMENTÓW PRAWEM PRZEWIDZIANYCH, JAKIE OKAŻĄ SIĘ KONIECZNE DO REALIZACJI NINIEJSZEGO PEŁNOMOCNICTWA2015-10-21 do dziś
21. NazwiskoGŁOWACKA2021-06-30 do dziś
2. ImionaANETA2021-06-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-06-30 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO DO DOKONYWANIA ŁĄCZNIE Z DOWOLNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU NASTĘPUJĄCYCH CZYNNOŚCI: 1. ZBYWANIA W IMIENIU REPREZENTOWANEJ SPÓŁDZIELNI, W RAMACH JEJ DZIAŁALNOŚCI, DOWOLNYCH NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH I ZWIĄZANYCH Z NIM PRAW WŁASNOŚCI (W TYM DO USTANOWIENIA DOWOLNEGO PODZIAŁU DO KORZYSTANIA Z CZĘŚCI WSPÓLNYCH), NA WARUNKACH OKREŚLONYCH W OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH, PROTOKOŁACH UZGODNIEŃ/PROTOKOŁACH Z PRZETARGÓW ORAZ NA POZOSTAŁYCH WARUNKACH WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA, W TYM ZAWIERANIA UMÓW USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI NA RZECZ CZŁONKA SPÓŁDZIELNI ORAZ ANEKSÓW DO TYCH UMÓW; 2. ZAWIERANIA W IMIENIU REPREZENTOWANEJ SPÓŁDZIELNI, ROZWIĄZYWANIA ORAZ ANEKSOWANIA UMÓW O USTANOWIENIE SPÓŁDZIELCZEGO LOKATORSKIEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO, JAK RÓWNIEŻ UMÓW ZBYCIA SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU; 3. USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI MIESZKALNYCH ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I PRZENIESIENIA POWYŻSZYCH LOKALI WRAZ Z PRAWAMI Z NIMI ZWIĄZANYMI I DOKONYWANIA PODZIAŁU DO KORZYSTANIA Z CZĘŚCI WSPÓLNYCH, NA WARUNKACH I WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA; 4. ZAWIERANIA UMÓW O PODZIAŁ DO KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WSPÓŁWŁASNOŚĆ NABYWCÓW I SPÓŁDZIELNI, NA WARUNKACH WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA, W TYM DO ZAWIERANIA UMÓW ZOBOWIĄZUJĄCYCH DO DOKONANIA TAKIEGO PODZIAŁU; 5. UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA PROCESOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI PRZED WSZELKIEGO RODZAJU SĄDAMI, DOWOLNYM OSOBOM I NA WARUNKACH WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA; 6. WYSTAWIANIA ZAŚWIADCZEŃ O PRAWIE DO LOKALU DLA DOWOLNYCH OSÓB (FIZYCZNYCH I PRAWNYCH), W TYM WSZELKICH INSTYTUCJI, ORGANÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ, SĄDÓW, BANKÓW ORAZ INNYCH PODMIOTÓW; 7. REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI, PODPISYWANIA DOKUMENTÓW I SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁDZIELNI WSZELKICH OŚWIADCZEŃ WOLI, PISM, WNIOSKÓW ORAZ DOKONYWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI FAKTYCZNYCH I PRAWNYCH, JAK RÓWNIEŻ DO ODBIORU WSZELKICH DOKUMENTÓW I ZAŚWIADCZEŃ, WE WSZYSTKICH SPRAWACH I PRZED WSZYSTKIMI URZĘDAMI I INSTYTUCJAMI, ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, SAMORZĄDOWEJ, URZĘDEM SKARBOWYM - W TYM DO PODPISYWANIA DEKLARACJI, ORGANAMI ZUS, OSOBAMI FIZYCZNYMI I PRAWNYMI ORAZ SĄDEM, W SZCZEGÓLNOŚCI WE WSZELKICH SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z PROWADZONĄ PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ DZIAŁALNOŚCIĄ; 8. WYSTĘPOWANIA W IMIENIU SPÓŁDZIELNI DO KOMORNIKA Z WNIOSKIEM O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO PRZECIWKO DŁUŻNIKOM SPÓŁDZIELNI; 9. ZAWIERANIA, ZMIANY I ROZWIĄZYWANIA W IMIENIU SPÓŁDZIELNI WSZELKIEGO RODZAJU UMÓW NIEWYMAGAJĄCYCH FORMY AKTU NOTARIALNEGO; 10. ZAWIERANIA (W TYM ZMIANY I ROZWIĄZYWANIA) STOSOWNYCH UMÓW, OŚWIADCZEŃ I DEKLARACJI WYMAGANYCH OD SPÓŁDZIELNI PRZEZ URZĘDY SKARBOWE, ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I JEDNOSTKI SAMORZĄDOWE, W TYM PODPISYWANIE DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ PODPISYWANIA Z BANKAMI LUB INSTYTUCJAMI DO TEGO POWOŁANYMI UMÓW KREDYTOWYCH, WNIOSKÓW O KREDYT, DYSPOZYCJI WYPŁAT; 11. REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI, ZAWIERANIA, ROZWIĄZYWANIA I ZMIANY DOWOLNYCH UMÓW, PODPISYWANIA DOKUMENTÓW I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU WSZELKICH OŚWIADCZEŃ WOLI, PISM, WNIOSKÓW ORAZ DOKONYWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI FAKTYCZNYCH I PRAWNYCH, WE WSZYSTKICH SPRAWACH PRZED DOWOLNYMI OPERATORAMI TELEFONII STACJONARNEJ I KOMÓRKOWEJ, JAK RÓWNIEŻ PRZED DOWOLNYMI FIRMAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ TELEKOMUNIKACYJNĄ, W TYM PRZED DOWOLNYMI DOSTAWCAMI INTERNETU; 12. DOKONYWANIA WSZELKICH NIEZBĘDNYCH CZYNNOŚCI, JAKIE OKAŻĄ SIĘ KONIECZNE DLA REALIZACJI CELU NINIEJSZEGO PEŁNOMOCNICTWA.2021-06-30 do dziś
31. NazwiskoCHACHUŁA2022-06-07 do dziś
2. ImionaANNA MAŁGORZATA2022-06-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-06-07 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO DO: 1. ZBYWANIA W IMIENIU REPREZENTOWANEJ SPÓŁDZIELNI, W RAMACH JEJ DZIAŁALNOŚCI, DOWOLNYCH NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH I ZWIĄZANYCH Z NIMI PRAW WŁASNOŚCI, NA WARUNKACH OKREŚLONYCH W OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH, PROTOKOŁACH UZGODNIEŃ/PROTOKOŁACH Z PRZETARGÓW ORAZ NA POZOSTAŁYCH WARUNKACH WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA, W TYM ZAWIERANIA UMÓW USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI NA RZECZ CZŁONKA SPÓŁDZIELNI ORAZ ANEKSÓW DO TYCH UMÓW, 2. ZAWIERANIA W IMIENIU REPREZENTOWANEJ SPÓŁDZIELNI, ROZWIĄZYWANIA ORAZ ANEKSOWANIA UMÓW O USTANOWIENIE SPÓŁDZIELCZEGO LOKATORSKIEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO, JAK RÓWNIEŻ UMÓW ZBYCIA SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU, 3. USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI MIESZKALNYCH ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I PRZENIESIENIA POWYŻSZYCH LOKALI WRAZ Z PRAWAMI Z NIMI ZWIĄZANYMI I DOKONYWANIA PODZIAŁU DO KORZYSTANIA Z CZĘŚCI WSPÓLNYCH, NA WARUNKACH I WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA, 4. ZAWIERANIA UMÓW O PODZIAŁ DO KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WSPÓŁWŁASNOŚĆ NABYWCÓW I SPÓŁDZIELNI, NA WARUNKACH WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA, W TYM DO ZAWIERANIA UMÓW ZOBOWIĄZUJĄCYCH DO DOKONANIA TAKIEGO PODZIAŁU, 5. UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA PROCESOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI PRZED WSZELKIEGO RODZAJU SĄDAMI, DOWOLNYM OSOBOM I NA WARUNKACH WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA, 6. WYSTAWIANIA ZAŚWIADCZEŃ O PRAWIE DO LOKALU DLA DOWOLNYCH OSÓB (FIZYCZNYCH I PRAWNYCH), W TYM WSZELKICH INSTYTUCJI, ORGANÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ, SĄDÓW, BANKÓW ORAZ INNYCH PODMIOTÓW, 7. REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI, PODPISYWANIA DOKUMENTÓW I SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁDZIELNI WSZELKICH OŚWIADCZEŃ WOLI, PISM, WNIOSKÓW ORAZ DOKONYWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI FAKTYCZNYCH I PRAWNYCH, JAK RÓWNIEŻ DO ODBIORU WSZELKICH DOKUMENTÓW I ZAŚWIADCZEŃ, WE WSZYSTKICH SPRAWACH I PRZED WSZYSTKIMI URZĘDAMI I INSTYTUCJAMI, ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, SAMORZĄDOWEJ, URZĘDEM SKARBOWYM W TYM DO PODPISYWANIA DEKLARACJI, ORGANAMI ZUS, OSOBAMI FIZYCZNYMI I PRAWNYMI ORAZ SĄDEM, W SZCZEGÓLNOŚCI WE WSZELKICH SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z PROWADZONĄ PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ DZIAŁALNOŚCIĄ, 8. WYSTĘPOWANIA W IMIENIU SPÓŁDZIELNI DO KOMORNIKA Z WNIOSKIEM O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO PRZECIWKO DŁUŻNIKOM SPÓŁDZIELNI, 9. ZAWIERANIA, ZMIANY I ROZWIĄZYWANIA W IMIENIU SPÓŁDZIELNI WSZELKIEGO RODZAJU UMÓW NIEWYMAGAJĄCYCH FORMY AKTU NOTARIALNEGO, 10. ZAWIERANIA (W TYM ZMIANY I ROZWIĄZYWANIA) STOSOWNYCH UMÓW, SKŁADANIA WSZELKICH OŚWIADCZEŃ I DEKLARACJI WYMAGANYCH OD SPÓŁDZIELNI PRZEZ URZĘDY SKARBOWE, ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I JEDNOSTKI SAMORZĄDOWE, W TYM PODPISYWANIE DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ PODPISYWANIE Z BANKAMI LUB INSTYTUCJAMI DO TEGO POWOŁANYMI UMÓW KREDYTOWYCH, WNIOSKÓW O KREDYT, DYSPOZYCJI WYPŁAT, 11. REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI, ZAWIERANIA, ROZWIĄZYWANIA I ZMIANY DOWOLNYCH UMÓW, PODPISYWANIA DOKUMENTÓW I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU WSZELKICH OŚWIADCZEŃ WOLI, PISM, WNIOSKÓW ORAZ DOKONYWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI FAKTYCZNYCH I PRAWNYCH, WE WSZYSTKICH SPRAWACH PRZED DOWOLNYMI OPERATORAMI TELEFONII STACJONARNEJ I KOMÓRKOWEJ, JAK RÓWNIEŻ PRZED DOWOLNYMI FIRMAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ TELEKOMUNIKACYJNĄ, W TYM PRZED DOWOLNYMI DOSTAWCAMI INTERNETU, 12.DOKONYWANIA WSZELKICH NIEZBĘDNYCH CZYNNOŚCI, JAKIE OKAŻĄ SIĘ KONIECZNE DLA REALIZACJI CELU NINIEJSZEGO PEŁNOMOCNICTWA.2022-06-07 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK.2009-09-15 do dziś
268 10 ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK.2009-09-15 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-09-15 do dziś
468 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCIAMI NA WŁASNY RACHUNEK.2009-09-15 do dziś
568 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE.2009-09-15 do dziś
693 19 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM.2009-09-15 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-06-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 29.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-15 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 19.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-05-24 do dziś
3data złożenia 28.06.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-07-11 do dziś
4data złożenia 27.04.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-18 do dziś
5data złożenia 04.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-06-09 do dziś
6data złożenia 26.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-07 do dziś
7data złożenia 23.06.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-07-01 do dziś
8data złożenia 30.06.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-07-12 do dziś
9data złożenia 11.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-31 do dziś
10data złożenia 02.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-08 do dziś
11data złożenia 25.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-29 do dziś
12data złożenia 07.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-17 do dziś
13data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-29 do dziś
14data złożenia 23.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
15data złożenia 09.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-09 do dziś
16data złożenia 07.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-07 do dziś
17data złożenia 08.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
18data złożenia 12.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-12 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-09 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-07 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-07-11 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-18 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-09 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-07 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-07-01 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-07-12 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-31 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-08 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-29 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-17 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-29 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-09 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-07 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-15 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-05-24 do dziś
301.01.2005-31.12.20052006-07-11 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-18 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072008-06-09 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-07 do dziś
701.01.2009-31.12.20092010-07-01 do dziś
801.01.2010-31.12.20102011-07-12 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-31 do dziś
1001.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-08 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-29 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-17 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-09 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-07 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-12 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów