„BUR” DORADZTWO PODATKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000175527
Numer REGON: 015518722
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-10-29
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2020-07-23
Sygnatura akt[RDF/228108/20/440]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-10-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUR” DORADZTWO PODATKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-10-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WOŁOMIŃSKI gmina ZIELONKA miejscowość ZIELONKA2003-10-29 do dziś
2. Adresmiejscowość ZIELONKA ulica UL. PRYMASA STEFANA WYSZYŃSKIEGO nr domu 7H nr lokalu 1 kod pocztowy 05-220 poczta ZIELONKA kraj POLSKA 2018-03-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.07.2003 R. KRZYSZTOF KRUSZEWSKI NOTARIUSZ KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. BRACKIEJ 20/17, REPERTORIUM A NR 7650/2003 13.08.2003 R. NOTARIUSZ ANNA SOTA KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. BRACKIEJ 20/17, REPERTORIUM A NR 8690/2003 ZMIANA PAR. 9 PKT 3, PAR. 12, PAR. 13, PAR. 23 PKT 4, TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2003-10-29 do dziś
220.04.2016R., REPERTORIUM A NR 2396/2016, NOTARIUSZ ZBIGNIEW KROCZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W ZĄBKACH, ZMIENIONO: PAR. 8, PAR. 10, PAR. 19 UST. 2, PAR. 20 UST. 1 TIRET 3, PAR. 21 UST. 1, PAR. 14 UST. 2, PAR. 33; WYKREŚLONO: PAR. 11 UST. 1, PAR. 23 UST. 42016-06-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-10-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-10-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUSZCZYŃSKA2003-10-29 do dziś
2. ImionaBOŻENNA PETRONELA2003-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-10-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47.500,00 ZŁ2016-06-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-10-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-10-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-10-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2003-10-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOWCZARCZYK2017-04-07 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2017-04-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-04-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-04-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHARYSZ2015-12-14 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2015-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2018-03-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-12-14 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUSZCZYŃSKA2011-11-08 do dziś
2. ImionaBOŻENNA PETRONELA2011-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-11-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-03-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-11-08 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaIDŹKOWSKA2003-10-29 do dziś
2. ImionaEWA2003-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-10-29 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-10-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2016-06-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy163 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2016-06-17 do dziś
264 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2016-06-17 do dziś
366 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2016-06-17 do dziś
470 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2016-06-17 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-06-17 do dziś
682 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ2016-06-17 do dziś
782 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE2016-06-17 do dziś
882 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2016-06-17 do dziś
982 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-06-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.08.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-28 do dziś
2data złożenia 25.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-11 do dziś
3data złożenia 25.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-15 do dziś
4data złożenia 06.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-25 do dziś
5data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-06 do dziś
6data złożenia 25.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
7data złożenia 28.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-28 do dziś
8data złożenia 23.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-28 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-11 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-15 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-25 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-06 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-28 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-28 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-11 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-15 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-25 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-06 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-28 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów