SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA” W PODDĘBICACH

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000175416
Numer REGON: 000487309
Numer NIP: 8280001848
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-10-10
Ostatni wpis Nr wpisu40Data dokonania wpisu2022-11-29
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/31368/22/537]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-10-10 do dziś
2. Numer REGON\NIP0004873092003-10-10 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA” W PODDĘBICACH2003-10-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SIERADZU nr w rejestrze DZIAŁ A-RS-2202003-10-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-10-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat PODDĘBICKI gmina PODDĘBICE miejscowość PODDĘBICE2003-10-10 do dziś
2. Adresulica KRASICKIEGO nr domu 3A kod pocztowy 99-200 poczta PODDĘBICE 2003-10-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu123 VI 1995 -STATUT 14.03.2003 -UCHWAŁA ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI § 3 -97 ZMIANA § 98 -154 NOWO DODANE2003-10-10 do dziś
2UCHWAŁĄ NR 3 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI Z DNIA 23.11.2007 R. ZMIENIONO §4 -§154, DODANO §155 -§195 STATUTU2008-02-18 do dziś
3UCHWAŁĄ Z DNIA 25.06.2010 R. ZMIENIONO § 4 UST 2, § 42 UST. 1, § 44 UST. 1 PKT 1, § 49, § 111 UST. 4 I 5, § 112 UST. 4, 6, 7; § 114, § 140, § 143, § 146 I § 154 I § 176 STATUTU.2010-11-09 do dziś
4UCHWAŁĄ Z DNIA 25.06.2015 R. ZMIENIONO § 10 UST.1 PKT.11; § 11; § 12 UST.1; § 14 UST. 9; § 15 UST.1 PKT 10,13; § 15 UST. 6; § 16; § 21; § 35;§ 37; § 38; § 39 UST.1; § 41; § 49; § 53; § 59; § 61 UST. 6 I 7; § 64 UST. 7; § 108 UST. 1; § 109; § 146; § 157; § 187; § 189 STATUTU; DODANO § 108 A STATUTU2015-12-22 do dziś
524.06.2016 R. - ZMIANA § 40, § 44, § 174 STATUTU2016-12-22 do dziś
622.06.2018 R. - ZMIANA STATUTU OD § 9 DO § 155.2018-10-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-10-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-10-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuCO NAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA PEŁNOMOCNIK2003-10-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoWÓJCIK2020-11-30 do dziś
2. ImionaMARIA2020-11-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-11-30 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-11-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-11-30 do dziś
21. NazwiskoTABACZYŃSKI2014-11-25 do dziś
2. ImionaTOMASZ2014-11-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-11-25 do dziś
31. NazwiskoMAKOWSKI2010-10-08 do dziś
2. ImionaCEZARY2010-10-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-10-08 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2020-03-23 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-10-08 do dziś
41. NazwiskoPRZYBYLSKA2005-11-18 do dziś
2. ImionaJANINA KAZIMIERA2005-11-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-11-18 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2005-11-18 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-11-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2006-02-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOŚKIEWICZ2020-11-30 do dziś
2. ImionaWIESŁAW2020-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATCZAK2020-11-30 do dziś
2. ImionaALICJA2020-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-30 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2020-11-30 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2020-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-30 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaGŁAWĘDA2020-11-30 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2020-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-30 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZEWCZYK2020-11-30 do dziś
2. ImionaJAN2020-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-30 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZECH2018-10-09 do dziś
2. ImionaJAN2018-10-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-09 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACIASZCZYK2017-10-05 do dziś
2. ImionaRENATA2017-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-05 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLIMKOWSKI2017-10-05 do dziś
2. ImionaWŁODZIMIERZ2017-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-05 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSMULSKI2017-10-05 do dziś
2. ImionaROMAN2017-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-05 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
11. NazwiskoSZEWCZYK ZAWADZKA2022-11-29 do dziś
2. ImionaMILENA2022-11-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-11-29 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO DO ZAWIERANIA UMÓW NOTARIALNYCH USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI I PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI LOKALI ORAZ SKŁADANIA ZWIĄZANYCH Z TYMI CZYNNOŚCIAMI OŚWIADCZEŃ WOLI I WIEDZY, SKŁADANIA WNIOSKÓW O WPISY DO KSIĄG WIECZYSTYCH I DOKONYWANIA INNYCH CZYNNOŚCI JAKIE DO WYKONYWANIA TEGO PEŁNOMOCNICTWA OKAŻĄ SIĘ KONIECZNE.2022-11-29 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2010-10-07 do dziś
243 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-10-07 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-10-07 do dziś
442 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-10-07 do dziś
543 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2010-10-07 do dziś
643 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2010-10-07 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2010-10-07 do dziś
868 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-10-07 do dziś
981 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2010-10-07 do dziś
1068 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-12-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 23.04.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-10-10 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 20.07.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-09-15 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 01.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-19 do dziś
4data złożenia 30.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-09 do dziś
5data złożenia 27.08.2007 okres 01.01.2006 -31.12.2006 R.2007-10-31 do dziś
6data złożenia 08.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-11 do dziś
7data złożenia 09.07.2009 okres 20082009-07-27 do dziś
8data złożenia 28.07.2010 okres 01.01.2009 R -31.12.2009 R2010-10-05 do dziś
9data złożenia 06.07.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-08-23 do dziś
10data złożenia 20.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-08-21 do dziś
11data złożenia 19.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-23 do dziś
12data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-07 do dziś
13data złożenia 08.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-22 do dziś
14data złożenia 02.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-22 do dziś
15data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-05 do dziś
16data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-26 do dziś
17data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-18 do dziś
18data złożenia 14.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
19data złożenia 28.01.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-28 do dziś
20data złożenia 03.11.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-03 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2006 -31.12.2006 R.2007-10-31 do dziś
201.01.2009 R -31.12.2009 R2010-10-05 do dziś
301.01.2011-31.12.20112012-08-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-09-15 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-09 do dziś
301.01.2006 -31.12.2006 R.2007-10-31 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-11 do dziś
520082009-07-27 do dziś
601.01.2009 R -31.12.2009 R2010-10-05 do dziś
701.01.2010-31.12.20102011-08-23 do dziś
801.01.2011-31.12.20112012-08-21 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-09-23 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-07 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-22 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-22 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-05 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-26 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-09-15 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-19 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-09 do dziś
401.01.2006 -31.12.2006 R.2007-10-31 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-11 do dziś
620082009-07-27 do dziś
701.01.2009 R -31.12.2009 R2010-10-05 do dziś
801.01.2010-31.12.20102011-08-23 do dziś
901.01.2011-31.12.20112012-08-21 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-09-23 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-07 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-22 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-22 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-05 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-26 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów