GRUPA FINANSOWA EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000175317
Numer REGON: 932916743
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-10-09
Ostatni wpis Nr wpisu35Data dokonania wpisu2020-06-30
Sygnatura akt[RDF/214199/20/171]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-10-09 do dziś
2. Numer REGON\NIP9329167432004-09-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPA FINANSOWA EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-12-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-10-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2016-09-09 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. JEMIOŁOWA nr domu 44 nr lokalu 104 kod pocztowy 53-426 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2016-09-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI AKT NOTARIALNY Z DNIA 2 CZERWCA 2003 R. SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM WOJCIECHEM KAMIŃSKIM; KANCELARIA NOTARIALNA UL. RUSKA 3/4, WROCŁAW; REP. A NR 5483/2003, WRAZ ZE ZMIANĄ § 3 UMOWY SPÓŁKI, AKT NOTARIALNY Z DNIA 19.09.2003 R., SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM WOJCIECHEM KAMIŃSKIM; KANCELARIA NOTARIALNA UL. RUSKA 3/4, WROCŁAW; REP. A NR 10582/2003.2003-10-09 do dziś
230.06.2005 R. -ZMIANA § 2 UST. 2, § 10 UST. 9 I § 12 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI -AKT NOTARIALNY REP. A NR 2282/2005 Z DNIA 30.06.2005 R., NOTARIUSZ R. BORZEMSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, PL. SOLNY 132005-08-30 do dziś
3AKT NOTARIALNY REP. A NR 6335/2006 Z DNIA 15.12.2006 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ROMUALDA BORZEMSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY PL. SOLNYM 13 ZMIANA: § 2, § 3 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2006-12-28 do dziś
415.10.2009 R. NOTARIUSZ ROMUALD BORZEMSKI KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY PL. SOLNYM NR 13, REP. A NR 13898/2009 ZMIENIONO TREŚĆ § 3 UST. 1 I TREŚĆ § 8 UST. 7 UMOWY SPÓŁKI2009-10-28 do dziś
510.06.2014 R. REPERTORIUM A NR 4185/2014, NOTARIUSZ ROMUALD BORZEMSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY PLACU SOLNYM 13, ZMIENIONO § 6 UST. 1 I UST. 2 UMOWY SPÓŁKI.2014-08-19 do dziś
622.06.2016 R.,REPERTORIUM A NR 3365/2016, NOTARIUSZ ROMUALD BORZEMSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, PL.SOLNY 13; - ZMIANA § 6 UST.1 I UST.2 UMOWY SPÓŁKI.2016-09-09 do dziś
728.06.2017R., NOTARIUSZ ROMUALD BORZEMSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, PL. SOLNY 13. REP. A NR 3612/2017. ZMIENIONO §6 UST.2E I §3 UST.1 UMOWY SPÓŁKI.2017-10-30 do dziś
818.06.2019 R., REPERTORIUM A NR 4530/2019, NOTARIUSZ ROMUALD BORZEMSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, PLAC SOLNY 13; - ZMIANA § 6 UST.1 I UST.2 UMOWY SPÓŁKI.2019-07-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-10-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-10-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARKOSZKA2003-10-09 do dziś
2. ImionaWŁODZIMIERZ JACEK2003-10-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-10-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały86 (OSIEMDZIESIĄT SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 129.000,00 (STO DWADZIEŚCIA DZIEWIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2020-01-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-10-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZABOŻYŃSKA2003-10-09 do dziś
2. ImionaELŻBIETA RENA2003-10-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-10-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 (TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.000 ZŁ (CZTERDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2019-07-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-10-09 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHAWLICKI2003-10-09 do dziś
2. ImionaJANUSZ PIOTR2003-10-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-10-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 (TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.000 ZŁ (CZTERDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2019-07-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-10-09 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZALEWSKI2017-01-13 do dziś
2. ImionaJERZY STANISŁAW2017-01-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 (CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 60.000,00 (SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH2020-01-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-01-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego300000,00 ZŁ2019-07-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport130000,00 PLN2003-10-09 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2003-10-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO ORAZ PODPISYWANIA UMÓW UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU.2005-08-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGABRYLISZYN2019-07-22 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF RYSZARD2019-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-07-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-07-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZALEWSKI2019-07-22 do dziś
2. ImionaJERZY STANISŁAW2019-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-07-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-07-22 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARKOSZKA2003-10-09 do dziś
2. ImionaWŁODZIMIERZ JACEK2003-10-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-10-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-07-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-10-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2009-10-28 do dziś
264 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2009-10-28 do dziś
366 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2009-10-28 do dziś
466 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2009-10-28 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-10-28 do dziś
673 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2009-10-28 do dziś
782 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2009-10-28 do dziś
895 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2009-10-28 do dziś
996 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-10-28 do dziś
1064 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2015-07-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.07.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 04.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.07.2003 R. -31.12.2003 R.2004-09-10 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 14.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 -31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-08-30 do dziś
3data złożenia 13.07.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-07-21 do dziś
4data złożenia 03.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-09 do dziś
5data złożenia 03.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-07-22 do dziś
6data złożenia 27.04.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-06-02 do dziś
7data złożenia 28.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-30 do dziś
8data złożenia 04.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-11 do dziś
9data złożenia 22.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-27 do dziś
10data złożenia 07.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-13 do dziś
11data złożenia 13.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
12data złożenia 01.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-06 do dziś
13data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
14data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-30 do dziś
15data złożenia 02.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
16data złożenia 25.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
17data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-30 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-07-21 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-09 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-07-22 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-06-02 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-30 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-11 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-27 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-13 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-06 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-30 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.07.2003 R. -31.12.2003 R.2004-09-10 do dziś
201.01.2005-31.12.20052006-07-21 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-07-09 do dziś
401.01.2007-31.12.20072008-07-22 do dziś
501.01.2008-31.12.20082009-06-02 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-30 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-11 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-27 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-13 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-06 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-30 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów