SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W SUSZU

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000175043
Numer REGON: 001333778
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-04-15
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2022-11-15
Sygnatura akt[OL.VIII NS-REJ.KRS/13060/22/154]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-04-15 do dziś
2. Numer REGON\NIP0013337782004-04-15 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W SUSZU2004-04-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W ELBLĄGU V WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 5842004-04-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-04-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-04-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat IŁAWSKI gmina SUSZ miejscowość SUSZ2004-04-15 do dziś
2. Adresulica PIASTOWSKA nr domu 28 kod pocztowy 14-240 poczta SUSZ 2004-04-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu115 LIPCA 1988 R. UCHWAŁĄ NR 4 Z DNIA 23 MAJA 2003 R. ZATWIERDZONO NOWĄ TREŚĆ STATUTU PROTOKOŁEM Z DNIA 02.04.2004 R.SPROSTOWANO TREŚĆ: § 5, § 6, § 8, § 10, § 11, § 13, § 14, § 16, § 18, § 19, § 27, § 28, § 29, § 33, § 36, § 40, § 42, § 45, § 46, § 48, § 49, § 52, § 53, § 55, § 58, § 59, § 67, § 72, § 73, § 78, § 79, § 85, § 87, § 89, § 90, § 103, § 107, § 108, § 110, § 113, § 114, § 118, § 1202004-04-15 do dziś
2UCHWAŁĄ NR 3 Z DNIA 21.05.2004 R. ZMIENIONO: § 6 UST. 5 PKT 6, § 14 UST. 2, § 20, § 32, § 34, § 35, § 36, § 37, § 39, § 56 UST. 3, § 61 UST. 3, § 67 UST. 6, PAR. 87 UST. 8, § 91 UST. 3 PKT 4, DODANO: § 46A PONADTO: W ROZDZIALE VII PRZEKSZTAŁCENIA TYTUŁÓW PRAWNYCH DO LOKALI DODANO PODROZDZIAŁ 4 W BRZMIENIU: PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI LOKALU UŻYTKOWEGO, W TYM GARAŻU PRZEZ NAJEMCĘ, KTÓRY PONIÓSŁ W PEŁNYM ZAKRESIE KOSZTY BUDOWY TEGO LOKALU, ORAZ W ROZDZIALE XIII PODROZDZIALE 2 SKREŚLONO POMIĘDZY § 65 I § 67 PUNKTY 1, 2 I 32004-10-14 do dziś
308.06.2006 ZMIENIONO § 5, § 14, § 17, § 20, § 21, § 34, § 39, § 46, § 56, § 59, § 60, § 61, § 64, § 67, § 89, § 93, § 94, § 103. DODANO § 8 ZE ZNAKIEM 1, § 10 ZE ZNAKIEM 1, § 61 ZE ZNAKIEM 1. USUNIĘTO § 41, § 42 § 44.2006-12-28 do dziś
4UCHWAŁĄ NR 1/2007 NADZWYCZAJNEGO ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW Z DNIA 23.11.2007 R. ZMIENIONO: W § 4 UST. 2, § 5, W § 6 UST. 8, § 7, § 8, § 11, § 14, § 15, § 18, § 19, § 27, § 30, § 31, § 37, § 45, W ROZDZIALE VII W NAZWIE PKT 3 PO SŁOWIE „CZŁONKOWI” DOPISANO „LUB OSOBIE NIEBĘDĄCEJ CZŁONKIEM”, § 46, § 46A, § 47, § 52, § 53, § 54, § 65, § 67, § 68, W ROZDZIALE XIII PKT 4 OTRZYMUJE BRZMIENIE „ROZLICZENIA Z TYTUŁU WKŁADÓW W RAZIE WYGAŚNIĘCIA PRAWA DO LOKALU”, § 72, § 75, § 87, § § 88-96, § 98, § 100, § 101, § 103, § 109 DODANO: W § 8 UST. 3-5, § 18 (1), W § 27 UST. 2, § § 45 (1)-45 (4), § § 46 (1)-46 (4), § 46B, W § 57 PKT 5, § § 72 (1)-72 (4), § § 96 (1)-96 (12), W § 100 UST. 2, W § 104 UST. 4, UST. 5, § 106 (1), § 106 (2) SKREŚLONO: W § 5 UST. 5-7, W § 14 UST. 5-7, § 21, § 22, § 23, W ROZDZIALE VII PKT 1 „PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁDZIELCZEGO LOKATORSKIEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO W SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU”, § 40, § 43, § 44, W ROZDZIALE XVI PKT 4 „ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH”, § § 114-116 NADANO NOWĄ NUMERACJĘ OD § 1-144. PROTOKÓŁ Z DNIA 7.02.2008 R. DOT. SPROSTOWANIA UCHWAŁY NR 1/2007 Z DNIA 23.11.2007 R. W § 14. PROTOKÓŁ Z DNIA 15.02.2008 R. DOT. SPROSTOWANIA UCHWAŁY NR 1/2007 Z DNIA 23.11.2007 R. W § 90 UST. 3.2008-03-05 do dziś
5UCHWAŁĄ NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 20.12.2018R. PRZYJĘTO NOWE BRZMIENIE STATUTU2019-05-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-04-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-04-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2004-04-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMŁYNARCZYK2018-06-25 do dziś
2. ImionaPAWEŁ MARCIN2018-06-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-06-25 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-06-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-06-25 do dziś
21. NazwiskoMĄDRY2017-11-13 do dziś
2. ImionaMARCIN2017-11-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-11-13 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-11-13 do dziś
31. NazwiskoDUMKIEWICZ2004-04-15 do dziś
2. ImionaANDRZEJ WŁODZIMIERZ2004-04-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-04-15 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2004-04-15 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-04-15 do dziś
41. NazwiskoWŁODARSKI2004-04-15 do dziś
2. ImionaJAN STANISŁAW2004-04-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-04-15 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2004-04-15 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-04-15 do dziś
55. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2004-04-15 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-04-15 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-04-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWLIK2022-11-15 do dziś
2. ImionaBARBARA2022-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCINIAK2022-11-15 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2022-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-15 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIGACZ2022-11-15 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW JANUSZ2022-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-15 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUMKIEWICZ2022-11-15 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ EDWARD2022-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-15 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJCIECHOWSKA2018-09-24 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2018-09-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-24 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIECZKOWSKI2018-09-24 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW2018-09-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-24 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaGĄSIOR2018-09-24 do dziś
2. ImionaRENATA2018-09-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-24 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-01-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-01-22 do dziś
268 32 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE2016-01-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.03.2008 okres 01.01.2007-31.12.2007 R.2008-04-16 do dziś
2data złożenia 18.11.2008 okres 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2008-12-15 do dziś
3data złożenia 18.11.2008 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2008-12-15 do dziś
4data złożenia 18.11.2008 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-12-15 do dziś
5data złożenia 17.06.2009 okres 01.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-06-23 do dziś
6data złożenia 01.06.2010 okres 01.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-06-08 do dziś
7data złożenia 30.05.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-13 do dziś
8data złożenia 14.06.2012 okres 2011 R.2012-08-30 do dziś
9data złożenia 28.05.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-01 do dziś
10data złożenia 22.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-27 do dziś
11data złożenia 29.10.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-22 do dziś
12data złożenia 05.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-11 do dziś
13data złożenia 28.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-19 do dziś
14data złożenia 12.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-12 do dziś
15data złożenia 22.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-22 do dziś
16data złożenia 02.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-02 do dziś
17data złożenia 02.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
18data złożenia 07.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007-31.12.2007 R.2008-04-16 do dziś
201.01.2004 R. -31.12.2004 R.2008-12-15 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2008-12-15 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-12-15 do dziś
501.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-06-23 do dziś
601.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-06-08 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-13 do dziś
82011 R.2012-08-30 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-01 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-27 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-22 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-11 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-19 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-12 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-22 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-02 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2007-31.12.2007 R.2008-04-16 do dziś
201.01.2004 R. -31.12.2004 R.2008-12-15 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2008-12-15 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-12-15 do dziś
501.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-06-23 do dziś
601.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-06-08 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-13 do dziś
82011 R.2012-08-30 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-01 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-27 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-22 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-11 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-19 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-12 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-22 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-02 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-07 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu lub podziale spółdzielni
1
1. Określenie okolicznościPODZIAŁ2008-06-11 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia spółdzielniNA PODSTAWIE ARTYKUŁU 108 PRAWA SPÓŁDZIELCZEGO ORAZ UCHWAŁY NR 1 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ W SUSZU Z DNIA 15.02.2008 R.2008-06-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia/podziału lub przekształcenia
Brak wpisów
Podrubryka 1
Dane podmiotów, których majątek jest przejmowany w wyniku połączenia/podziału lub przekształcenia
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów