DOLNOŚLĄSKA GRUPA KAPITAŁOWA „SEZAM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000175033
Numer REGON: 932935143
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-10-07
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2019-09-24
Sygnatura akt[RDF/177156/19/977]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-10-07 do dziś
2. Numer REGON\NIP9329351432004-11-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOLNOŚLĄSKA GRUPA KAPITAŁOWA „SEZAM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-10-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-10-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat OLEŚNICKI gmina OLEŚNICA miejscowość OLEŚNICA2003-10-07 do dziś
2. Adresulica WOJSKA POLSKIEGO nr domu 52 kod pocztowy 56-400 poczta OLEŚNICA kraj POLSKA 2003-10-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 28.08.2003 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY PL.SOLNYM 18/19 PRZED NOTARIUSZEM KAMILĄ KOMARZAŃSKĄ REP. A NR 5032/2003 -ZAWARTO UMOWĘ SPÓŁKI2003-10-07 do dziś
27.10.2015 R. NOTARIUSZ AGNIESZKA ŁOBODA, KANCELARIA NOTARIALNA W OLEŚNICY PRZY UL. MICKIEWICZA 5, REP. A NR 6438/2015, ZMIENIONO: §5 UMOWY SPÓŁKI. 15.12.2015 R., NOTARIUSZ MARCIN KRZEŚ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. WAŁBRZYSKIEJ 9D, REP. A NR 2513/2015, ZMIENIONO: §5 UMOWY SPÓŁKI.2015-12-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-10-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-10-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROSIEK2003-10-07 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2003-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-10-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 190.000,00 ZŁ. (STO DZIEWIĘDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)2015-12-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-10-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 ZŁ2015-12-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-10-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA JEDNOOSOBOWO. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2003-10-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaROSIEK2003-10-07 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2003-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-10-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-10-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-10-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2015-12-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy173 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2015-12-23 do dziś
273 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2015-12-23 do dziś
373 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2015-12-23 do dziś
473 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2015-12-23 do dziś
573 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2015-12-23 do dziś
664 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2015-12-23 do dziś
766 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-12-23 do dziś
866 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2015-12-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 29.08.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 20.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument 29.08.2003 R. -31.12.2003 R.2004-11-08 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 08.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-12 do dziś
3data złożenia 06.07.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-08-07 do dziś
4data złożenia 13.07.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-08-30 do dziś
5data złożenia 16.07.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-10-24 do dziś
6data złożenia 14.07.2009 okres 2008 ROK2009-09-02 do dziś
7data złożenia 09.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-19 do dziś
8data złożenia 08.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-19 do dziś
9data złożenia 10.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-24 do dziś
10data złożenia 12.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-14 do dziś
11data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-14 do dziś
12data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
13data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-05 do dziś
14data złożenia 17.01.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-01-17 do dziś
15data złożenia 17.01.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-17 do dziś
16data złożenia 24.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-08-07 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-08-30 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-10-24 do dziś
42008 ROK2009-09-02 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-19 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-19 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-24 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-14 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-14 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-05 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-01-17 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-17 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 29.08.2003 R. -31.12.2003 R.2004-11-08 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-12 do dziś
301.01.2005-31.12.20052006-08-07 do dziś
401.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-08-30 do dziś
501.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-10-24 do dziś
62008 ROK2009-09-02 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-19 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-19 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-24 do dziś
1001.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-14 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-14 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-05 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-01-17 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-17 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów