EXCELLENCE HR PIETRASIŃSKA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000174920
Numer REGON: 871684308
Numer NIP: 9562111175
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-09-30
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2023-01-11
Sygnatura akt[RDF/465148/23/517]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2003-09-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXCELLENCE HR PIETRASIŃSKA SPÓŁKA JAWNA2016-08-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. TORUŃ gmina M. TORUŃ miejscowość TORUŃ2003-09-30 do dziś
2. Adresmiejscowość TORUŃ ulica WYBICKIEGO nr domu 36B nr lokalu 10 kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ kraj POLSKA 2008-04-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki115 WRZEŚNIA 20032003-09-30 do dziś
214.03.2008 R.ZMIENIONO § 2 UST. 1 I 2, § 3 UST. 1, 2 I 3, § 7 UST. 1, § 11 UST. 1; USUNIĘTO § 7 UST. 42008-04-16 do dziś
312.09.2013 R.; ZMIENIONO § 1, § 2, § 6, § 7 UST. 2, § 11 UST. 1; DODANO: § 14 UST. 3; SKREŚLONO § 3 UST. 3.2013-10-29 do dziś
410.07.2016 R. - ZMIENIONO §1; §2 UST. 1; §2 UST. 2; §6; §7 UST. 1,2 I 3 ORAZ §11 UST.1 UMOWY SPÓŁKI2016-08-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-09-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETRASIŃSKA2003-09-30 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2003-09-30 do dziś
KRYSTYNA TERESA2013-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-09-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-09-30 do dziś
TAK2013-10-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-09-30 do dziś
TAK2013-10-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-09-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2013-10-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-09-30 do dziś
2
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-09-30 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETRASIŃSKI2016-08-18 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ ROMAN2016-08-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2016-08-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-08-18 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2003-09-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI2003-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETRASIŃSKI2016-08-18 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ ROMAN2016-08-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETRASIŃSKA2003-09-30 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA TERESA2013-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-10-29 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2013-10-29 do dziś
358 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2013-10-29 do dziś
469 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2013-10-29 do dziś
578 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2013-10-29 do dziś
678 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2013-10-29 do dziś
779 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH2013-10-29 do dziś
879 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2013-10-29 do dziś
985 59 B POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-08-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia 14.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-05-31 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-01-04 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-01-04 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-04 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-01-04 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-07 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-26 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-02-03 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-01-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2021-07-012021-07-21 do dziś