FIRMA HANDLOWA „CER-PAN” SOLAREK, STASZEWSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000174411
Numer REGON: 472748431
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-09-29
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2023-03-10
Sygnatura akt[RDF/471775/23/518]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2003-09-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „CER-PAN” SOLAREK, STASZEWSKI SPÓŁKA JAWNA2003-09-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-09-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ZGIERSKI gmina GŁOWNO miejscowość GŁOWNO2003-09-29 do dziś
2. Adresulica TARGOWA nr domu 4 kod pocztowy 95-015 poczta GŁOWNO kraj POLSKA 2003-09-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ -14.12.2000 R. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ -20.05.2003 R. ANEKS NR 1 DO UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ -09.07.2003 R.2003-09-29 do dziś
231.12.2013 R.ZMIENIONO § 3 I 4 UMOWY.2014-04-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-09-29 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2003-09-29 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale20.05.2003 R. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ „CER-PAN” A.P. SOLAREK, U.B. STASZEWSCY WPISANYCH DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: PIOTR SOLAREK 4010/01 AGNIESZKA SOLAREK 4008/01 BOGDAN STASZEWSKI 4009/01 URSZULA STASZEWSKA 4007/01 O PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ JAWNĄ W TRYBIE ART. 26 § 4 KSH.2003-09-29 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOLAREK2003-09-29 do dziś
2. ImionaPIOTR CEZARY2003-09-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-09-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-09-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-09-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-09-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-09-29 do dziś
2
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-09-29 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTASZEWSKI2003-09-29 do dziś
2. ImionaBOGDAN JAKUB2003-09-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-09-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-09-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-09-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-09-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-09-29 do dziś
4
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-09-29 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2003-09-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH DOTYCZĄCYCH SPÓŁKI2003-09-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOLAREK2003-09-29 do dziś
2. ImionaPIOTR CEZARY2003-09-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-09-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTASZEWSKI2003-09-29 do dziś
2. ImionaBOGDAN JAKUB2003-09-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-09-29 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-10-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-02-17 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-17 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132020-02-17 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122020-02-17 do dziś
5OD 01.01.2011 DO 31.12.20112020-02-17 do dziś
6OD 01.01.2010 DO 31.12.20102020-02-17 do dziś
7OD 01.01.2009 DO 31.12.20092020-02-17 do dziś
8OD 01.01.2008 DO 31.12.20082020-02-17 do dziś
9OD 01.01.2007 DO 31.12.20072020-02-17 do dziś
10OD 01.01.2006 DO 31.12.20062020-02-17 do dziś
11OD 01.01.2005 DO 31.12.20052020-02-17 do dziś
12OD 01.01.2004 DO 31.12.20042020-02-17 do dziś
13OD 29.09.2003 DO 31.12.20032020-02-17 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-10 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-08-25 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-25 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów