„A-MAINLAND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000174383
Numer REGON: 016183896
Numer NIP: 1230881275
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-09-26
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2017-10-06
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/72038/17/384]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-09-26 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 016183896 NIP 12308812752015-09-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A-MAINLAND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-09-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 591672003-09-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-09-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-12-01 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA kraj POLSKA 2017-10-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1-AKT NOTARIALNY UMOWY SPÓŁKI SPORZĄDZONY W DNIU 20.12.1999 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, NOTARIUSZ ALDONA CZAMARSKA, REP. A-4702/99 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 25.08.2003 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, NOTARIUSZ MIROSŁAWA STACHYRA, REP. A-5146/2003 ZMIANA: PAR. 3, PAR. 10, PAR. 11 SKREŚLONO: PAR. 20, PAR. 21, PAR. 22 UMOWY SPÓŁKI -AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 17.09.2003 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, NOTARIUSZ MIROSŁAWA STACHYRA, REP. A NR 5734/2003 ZMIANA PAR. 7 UMOWY SPÓŁKI2003-09-26 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 22.11.2010, REP. A NR 54198/2010, NOTARIUSZ KRZYSZTOF NURKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. POSTĘPU 18 B -ZMIANA PARAGRAFU NR 7 ZMIANA PARAGRAFU NR 9 -SKREŚLENIE PARAGRAFU NR 18 -DOTYCHCZASOWY PARAGRAF NR 19 ZOSTAJE OZNACZONY JAKO NR 182010-12-10 do dziś
316.03.2012 R., KRZYSZTOF NURKOWSKI NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 11270/2012, ZMIANA PARAGRAFU 3 UMOWY SPÓŁKI2012-04-30 do dziś
407.09.2012 R., REPERTORIUM A NR 3372/2012 PRZED NOTARIUSZEM KRZYSZTOFEM NURKOWSKIM W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, UL. POSTĘPU 18B, ZMIENIONO PAR. 9 UMOWY SPÓŁKI2012-10-12 do dziś
515.07.2016R., REPERTORIUM A NR 13239/2016, NOTARIUSZ PAWEŁ DĄBROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA PAR. 32016-12-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-09-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-09-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaYAO2016-12-01 do dziś
2. ImionaSICONG2016-12-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.000 ZŁ2016-12-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2016-12-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWANG2017-04-07 do dziś
2. ImionaSICONG2017-04-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250 000 ZŁOTYCH2017-04-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-04-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego500000,00 PLN2003-09-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-09-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2003-09-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaYAO2016-12-01 do dziś
2. ImionaSICONG2016-12-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-12-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-09-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-09-15 do dziś
245 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2015-09-15 do dziś
356 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2015-09-15 do dziś
455 ZAKWATEROWANIE2015-09-15 do dziś
547 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-09-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 22.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032004-08-25 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 05.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-08-16 do dziś
3data złożenia 07.08.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-08-17 do dziś
4data złożenia 02.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-11 do dziś
5data złożenia 07.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-14 do dziś
6data złożenia 10.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-06-30 do dziś
7data złożenia 11.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-06-21 do dziś
8data złożenia 29.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-07 do dziś
9data złożenia 12.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-24 do dziś
10data złożenia 30.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-08-28 do dziś
11data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-09-15 do dziś
12data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-15 do dziś
13data złożenia 28.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-08-17 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-11 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-14 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-06-30 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-06-21 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-07 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-24 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-08-28 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-09-15 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 01.01.20142015-09-15 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-08-17 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-11 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-14 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-06-30 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-06-21 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-07 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-24 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-08-28 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-09-15 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 01.01.20142015-09-15 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów