SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W PUŁTUSKU

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000174284
Numer REGON: 000492285
Numer NIP: 5680004783
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-09-26
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2022-11-29
Sygnatura akt[RDF/459578/22/257]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-09-26 do dziś
2. Numer REGON\NIP0004922852003-09-26 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W PUŁTUSKU2003-09-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W OSTROŁĘCE V WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze ARS 4762003-09-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-09-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PUŁTUSKI gmina PUŁTUSK miejscowość PUŁTUSK2003-09-26 do dziś
2. Adresmiejscowość PUŁTUSK ulica UL. ALEJA TYSIĄCLECIA nr domu 11 kod pocztowy 06-100 poczta PUŁTUSK kraj POLSKA 2019-11-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu118.09.1995 R. UCHWAŁĄ NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI ZATWIERDZONO ZNOWELIZOWANY STATUT 27.06.2003 R. UCHWAŁĄ NR 5 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI ZATWIERDZONO ZNOWELIZOWANY STATUT2003-09-26 do dziś
224 CZERWCA 2006 R. ZMIANA PAR. 7 UST. 2, PAR. 10 UST. 1 PKT 8, PAR. 15 UST. 1, PAR. 17 UST. 2, 3, PAR. 27, PAR. 66 UST. 1, PAR. 67 UST. 1, PAR. 71 UST. 5, PAR. 73 UST. 2, PAR. 78, PAR. 108 UST. 3, PAR. 128, PAR. 132, PAR. 135 UST. 1, PAR. 139, PAR. 143, PAR. 146, PAR. 152, PAR. 153, PAR. 154, PAR. 155, PAR. 156; DODANO PAR. 10 UST. 4, 5, 6, PAR. 17 UST. 4, 5, 6, 7, PAR. 21 UST. 5, 6, PAR. 35 PKT 26, PAR. 107 UST. 13, PAR. 134 UST. 2; UCHYLONO: PAR. 71 UST. 2, PAR. 72 PKT 1, PAR. 76, PAR. 85 UST. 2, PAR. 119, PAR. 134 UST. 3, PAR. 135 UST. 3, PAR. 136, PAR. 138, PAR. 140, PAR. 141, PAR. 142, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU.2006-10-11 do dziś
330.11.2007 UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEGO STATUTU I UCHWALENIE NOWEJ TREŚCI STATUTU2008-02-26 do dziś
417.06.2011 R. -PAR. 40 UST. 3, PAR. 59 UST. 1 PKT 3, PAR. 65 UST. 4, PAR. 176 PKT 3, PAR. 189 UST. 22011-10-19 do dziś
524.05.2013 R. - ZMIANA PAR.2 PKT 1, PAR.2 PKT 2, DODANIE W PAR.10 UST.1 PKT 12, SKREŚLENIE PAR.14 UST.5, ZMIANA PAR.15 UST.5, PAR.59 UST.1 PKT13, DODANIE W PAR.186 UST.4.2013-09-20 do dziś
621.05.2016R. - ZMIANA PAR. 10 UST. 1 PKT 12, PAR. 14 UST. 2, PAR. 49, PAR. 67 UST. 12016-09-16 do dziś
716.06.2018R. JEDNOSTKI REDAKCYJNE ZMIENIONE: §2,§4,§9,§10,§12,§16,§17,§18,§37,§ 38,§40,§53 UST.2, §59,§65,§77,§80,§81,§82,§84,§ 87,§88,§89,§96,§97,§98,§99,§100,§101,§103,§104 ,§111, §112,§120,§122,§124,§127,§130,§131,§134 ,§135,§139,§143,TYTUŁ „GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI”,§174,§180,§183,§186,§187,§189,§191, SPIS TREŚCI STATUTU. JEDNOSTKI REDAKCYJNE UCHYLONE: §13,ROZDZIAŁ 2.3,§14 ,§19,§20,§21,§23,§24,§25,§83,§85,§86,§119 § 132,§133,§137,§141,§142,§144,ROZDZIAŁ 8.3,§151,§152,§153,§159,ROZDZIAŁ 8.5,ROZDZIAŁ 8.6, ROZDZIAŁ 8.7,§160,§161,§162,§163,§164,§165, §166,§167,§168,§169,§170,§193.2019-03-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-09-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-09-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2003-09-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoTKACZYK2009-04-20 do dziś
2. ImionaMARZENA MARIA2009-04-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-04-20 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2009-04-20 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-04-20 do dziś
21. NazwiskoWOJTASZEK2003-09-26 do dziś
2. ImionaMAREK2003-09-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-09-26 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-09-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-09-26 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-09-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEFINGER2019-11-08 do dziś
2. ImionaRYSZARD2019-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEWANDOWSKI2019-11-08 do dziś
2. ImionaTADEUSZ STANISŁAW2019-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-08 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZEPANKOWSKI2019-11-08 do dziś
2. ImionaJERZY2019-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-08 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZMARCZYK2019-11-08 do dziś
2. ImionaJOANNA2019-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-08 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOCHENEK2019-11-08 do dziś
2. ImionaEWA KRYSTYNA2019-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-08 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZAKIEWICZ2017-11-29 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2017-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-29 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaULICZNY2017-11-29 do dziś
2. ImionaPIOTR TADEUSZ2017-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-29 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaZWALIŃSKI2016-09-16 do dziś
2. ImionaWIESŁAW2016-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-16 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKALIK2016-09-16 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2016-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-16 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaSEPEŁOWSKI2016-09-16 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW MAREK2016-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-16 do dziś
111. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOROZA2016-09-16 do dziś
2. ImionaMIECZYSŁAW2016-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-16 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2019-11-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-11-08 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-11-08 do dziś
393 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2019-11-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R.-31.12.2002 R. data złożenia 18.09.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.2003-09-26 do dziś
2data złożenia 03.10.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.20052006-10-11 do dziś
3data złożenia 19.01.2009 okres 01.01.2007 -31.12.20072009-03-10 do dziś
4data złożenia 14.10.2008 okres 01.01.2008-31.12.20082009-10-22 do dziś
5data złożenia 30.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-27 do dziś
6data złożenia 30.08.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-10-19 do dziś
7data złożenia 11.10.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-10-29 do dziś
8data złożenia 30.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-09-20 do dziś
9data złożenia 24.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-13 do dziś
10data złożenia 04.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-29 do dziś
11data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
12data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-29 do dziś
13data złożenia 18.01.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-18 do dziś
14data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
15data złożenia 19.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-19 do dziś
16data złożenia 27.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-27 do dziś
17data złożenia 28.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.2003-09-26 do dziś
201.01.2005 R.-31.12.20052006-10-11 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072009-03-10 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-10-22 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-09-27 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-10-19 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-10-29 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-09-20 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-13 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-29 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-29 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-10 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-11-28 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-28 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-11-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.2003-09-26 do dziś
201.01.2005 R.-31.12.20052006-10-11 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072009-03-10 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-10-22 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-09-27 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-10-19 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-10-29 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-09-20 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-13 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-29 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-29 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-09 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-06 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów