SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „LOTOS”

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000174191
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-10-15
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2003-10-15
Sygnatura akt[WA.XIX NS-REJ.KRS/13475/3/885]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-10-15 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „LOTOS”2003-10-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-10-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST WARSZAWA gmina M.ST WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2003-10-15 do dziś
2. Adresulica PL. INWALIDÓW nr domu 3 nr lokalu 54 kod pocztowy 01-553 poczta WARSZAWA 2003-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „LOTOS” UCHWALONO PODCZAS ZEBRANIA CZŁONKÓW ZAŁOŻYCIELI W WARSZAWIE W DNIU 9 CZERWCA 2003 R.2003-10-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-10-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI2003-10-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu§ 19.2 STATUTU. DO ZAWIERANIA UMÓW, UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA OGÓLNEGO I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WE WSZYSTKICH SPRAWACH SPÓŁDZIELNI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE I PODPIS DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIKA USTANOWIONEGO UCHWAŁĄ ZARZĄDU.2003-10-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoLOSKA2003-10-15 do dziś
2. ImionaJAKUB ANTONI2003-10-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-10-15 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-10-15 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-10-15 do dziś
21. NazwiskoWISŁOCKI2003-10-15 do dziś
2. ImionaPIOTR KRZYSZTOF2003-10-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-10-15 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2003-10-15 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-10-15 do dziś
31. NazwiskoSŁUPSKI2003-10-15 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2003-10-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-10-15 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2003-10-15 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-10-15 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-10-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaAVERY2003-10-15 do dziś
2. ImionaJOANNA MAŁGORZATA2003-10-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-10-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLOSKA2003-10-15 do dziś
2. ImionaWIKTORIA2003-10-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-10-15 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALAWENDER2003-10-15 do dziś
2. ImionaJACEK MACIEJ2003-10-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2003-10-15 do dziś
245 50 Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2003-10-15 do dziś
370 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-10-15 do dziś
470 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-10-15 do dziś
570 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-10-15 do dziś
670 31 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI2003-10-15 do dziś
770 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2003-10-15 do dziś
870 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI2003-10-15 do dziś
945 21 C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZESYŁOWYCH2003-10-15 do dziś
1045 21 D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH -LOKALNYCH2003-10-15 do dziś
1145 21 F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2003-10-15 do dziś
1245 21 G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH2003-10-15 do dziś
1345 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH2003-10-15 do dziś
1445 25 E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2003-10-15 do dziś
1545 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2003-10-15 do dziś
1645 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2003-10-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów