SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KŁOS”

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000174121
Numer REGON: 531569588
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-10-28
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2014-05-13
Sygnatura akt[OP.VIII NS-REJ.KRS/1419/14/418]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-10-28 do dziś
2. Numer REGON\NIP5315695882003-10-28 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KŁOS”2003-10-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W OPOLU SĄD GOSPODARCZY SEKCJA REJESTROWA nr w rejestrze ARS 12392003-10-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-10-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat BRZESKI gmina GRODKÓW miejscowość BĄKÓW2003-10-28 do dziś
2. Adreskod pocztowy 49-200 poczta GRODKÓW 2003-10-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu107.07.1999 R. UCHWAŁĄ WALNEGO ZEBRANIA Z DNIA 15.08.2002 R. ZMIENIONO PAR. 29 PKT 1 STATUTU2003-10-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-10-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-10-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, OŚWIADCZENIA WOLI MOGĄ SKŁADAĆ RÓWNIEŻ DWAJ PEŁNOMOCNICY. OŚWIADCZENIA SKŁADA SIĘ W TEN SPOSÓB, ŻE POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI OSOBY UPOWAŻNIONE DO ICH SKŁADANIA ZAMIESZCZAJĄ SWOJE PODPISY.2003-10-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPAJDZIK2003-10-28 do dziś
2. ImionaWIOLETTA REGINA2003-10-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-10-28 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-10-28 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-10-28 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-10-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEDNARCZYK2003-10-28 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2003-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-10-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSMYCZEK2003-10-28 do dziś
2. ImionaRYSZARD2003-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-10-28 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPNIEWSKI2003-10-28 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW ANDRZEJ2003-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-10-28 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI NA ZLECENIE2003-10-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 22.10.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032004-10-28 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 07.10.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-11-22 do dziś
3data złożenia 09.12.2013 okres OD 01.01.2005 DO 31.12.20052014-05-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2005 DO 31.12.20052014-05-13 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów