BUDOPLAN PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000173997
Numer REGON: 932251060
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-10-01
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2021-04-06
Sygnatura akt[RDF/284920/21/37]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-10-01 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 932251060 NIP 89923747292008-05-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDOPLAN PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-10-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNA, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 98222003-10-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-10-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2019-01-08 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. HIPOLITA CEGIELSKIEGO nr domu 36 kod pocztowy 52-130 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2019-01-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.09.2000 R. NOTARIUSZ JANINA ZAPOROWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. ŚWIEBODZKIEJ 4/4 REPERTORIUM A NR 5489/2000, 29.07.2003 R. NOTARIUSZ ROMUALD BORZEMSKI KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PL. SOLNY 13 NR REPERTORIUM A 4769/2003 USUNIĘTO PARAGRAFY OD 1-20 I WPROWADZONO NOWE PARAGRAFY OD 1-26, 15.09.2003 NOTARIUSZ ROMUALD BORZEMSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PL. SOLNY 13 NR REP. A NR 5816/2003; PRZYJĘTO NOWE BRZMIENIE PAR. 7 UMOWY SPÓŁKI2003-10-01 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 01.02.2008 R., REP. A NR 2047/2008, ASESOR NOTARIALNY MAREK WYPART ZASTĘPCA NOTARIUSZA BEATY BARANOWSKIEJ-SEWERYN Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. RUSKIEJ 3/4; USUNIĘTO: § 1- § 26, DODANO: § 1-§ 172008-05-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-10-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-10-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUKOJKO2003-10-01 do dziś
2. ImionaZYTA JOLANTA2003-10-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-10-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 (SŁOWNIE: STO) UDZIAŁÓW PO 500,00 (SŁOWNIE: PIĘĆSET) ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 (SŁOWNIE: PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH2006-02-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-05-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUKOJKO2008-05-27 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2008-05-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-05-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH2008-05-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-05-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego70000,00 ZŁ2008-05-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport120000,00 ZŁ2008-05-27 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-10-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W STOSUNKACH ZEWNĘTRZNYCH, A WIĘC DO SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA PISM WYWOŁUJĄCYCH SKUTKI PRAWNE UPOWAŻNIENI SĄ: -W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE -W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, JEDNAKŻE W PRZYPADKU PRAW I ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĄCEJ TRZY I PÓŁ MILIONA ZŁOTYCH DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2008-05-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUKOJKO2003-10-01 do dziś
2. ImionaZYTA JOLANTA2003-10-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-10-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-10-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-10-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŁECKI2003-10-01 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF JERZY2003-10-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-10-01 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-10-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-10-01 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2003-10-01 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2003-10-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-10-01 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-10-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-10-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoŁUKOJKO2008-05-27 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2008-05-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-05-27 do dziś
4. Rodzaj prokuryODDZIELNA (JEDNOOSOBOWA)2008-05-27 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2008-05-27 do dziś
233 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2008-05-27 do dziś
341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2008-05-27 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2008-05-27 do dziś
543 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2020-04-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy133 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2020-04-29 do dziś
243 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2020-04-29 do dziś
343 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2020-04-29 do dziś
443 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 15.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-09-10 do dziś
2okres za jaki złożono dokument OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU data złożenia 13.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU2005-04-15 do dziś
3data złożenia 10.04.2006 okres 2005 R.2006-04-25 do dziś
4data złożenia 29.03.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-04-03 do dziś
5data złożenia 08.05.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-05-27 do dziś
6data złożenia 31.03.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-04-03 do dziś
7data złożenia 30.03.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-01 do dziś
8data złożenia 31.03.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-01 do dziś
9data złożenia 28.03.2012 okres 01.01.2011 R.- 31.12.2011 R.2012-03-30 do dziś
10data złożenia 27.03.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-03 do dziś
11data złożenia 27.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-03 do dziś
12data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-02 do dziś
13data złożenia 05.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-08 do dziś
14data złożenia 12.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-28 do dziś
15data złożenia 02.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-02 do dziś
16data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
17data złożenia 06.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 R.2006-04-25 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-04-03 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-05-27 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-04-03 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-01 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-01 do dziś
701.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-03-30 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-03 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-03 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-02 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-08 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-28 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-02 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 ROK2004-09-10 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU2005-04-15 do dziś
32005 R.2006-04-25 do dziś
401.01.2006-31.12.20062007-04-03 do dziś
501.01.2007-31.12.20072008-05-27 do dziś
601.01.2008-31.12.20082009-04-03 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-01 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-01 do dziś
901.01.2011 R.- 31.12.2011 R.2012-03-30 do dziś
1001.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-03 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-03 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-02 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-08 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-28 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów