SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MIŁA” W SZCZECINIE

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000173877
Numer REGON: 810525260
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-10-24
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2022-12-01
Sygnatura akt[RDF/460051/22/54]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-10-24 do dziś
2. Numer REGON\NIP2741811012003-10-24 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MIŁA” W SZCZECINIE2003-10-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SZCZECINIE WYDZIAŁ XI GOSPODARCZY SEKCJA REJESTROWA nr w rejestrze 23672003-10-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-10-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2003-10-24 do dziś
2. Adresulica MIŁA nr domu 1 kod pocztowy 70-813 poczta SZCZECIN 2003-10-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1NOWY STATUT UCHWALONY W DNIU 30.06.2003 R. PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE UCHWAŁA NR 5/20032003-10-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-10-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-10-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2003-10-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGIBKI2019-09-18 do dziś
2. ImionaDARIUSZ PIOTR2019-09-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-09-18 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymV-CE PREZES S.M. MIŁA2019-09-18 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-09-18 do dziś
21. NazwiskoZBOROWSKA2016-08-04 do dziś
2. ImionaMAGDALENA MARIA2016-08-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-08-04 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-09-18 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-08-04 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-10-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMORAWSKA SIWIAK2022-08-16 do dziś
2. ImionaEWA2022-08-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARKOWICZ2022-08-16 do dziś
2. ImionaROKSANA2022-08-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-16 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAUL2019-09-18 do dziś
2. ImionaJOEL2019-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-18 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2022-01-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.- 31.12.2003 R. data złożenia 31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.- 31.12.2003 R.2004-07-27 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 07.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-18 do dziś
3data złożenia 26.10.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-31 do dziś
4data złożenia 25.03.2008 okres 1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062008-04-16 do dziś
5data złożenia 17.09.2008 okres 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-10-03 do dziś
6data złożenia 04.09.2009 okres 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-09-11 do dziś
7data złożenia 24.03.2011 okres 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092011-05-26 do dziś
8data złożenia 20.03.2012 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102012-03-23 do dziś
9data złożenia 28.02.2013 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112013-03-07 do dziś
10data złożenia 27.11.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-08-04 do dziś
11data złożenia 05.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
12data złożenia 14.06.2017 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-07-14 do dziś
13data złożenia 14.06.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-07-14 do dziś
14data złożenia 20.03.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-10-18 do dziś
15data złożenia 24.01.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-01-24 do dziś
16data złożenia 05.06.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.03.20182020-06-05 do dziś
17data złożenia 27.05.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-27 do dziś
18data złożenia 27.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-27 do dziś
19data złożenia 01.12.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-31 do dziś
21 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062008-04-16 do dziś
31 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-10-03 do dziś
41 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-09-11 do dziś
51 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092011-05-26 do dziś
61 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102012-03-23 do dziś
71 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112013-03-07 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-08-04 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
10OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-07-14 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-07-14 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-01-24 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-27 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-27 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R.- 31.12.2003 R.2004-07-27 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-18 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-31 do dziś
41 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062008-04-16 do dziś
51 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-10-03 do dziś
61 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-09-11 do dziś
71 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092011-05-26 do dziś
81 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102012-03-23 do dziś
91 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112013-03-07 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-08-04 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
12OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-07-14 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-07-14 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.03.20182020-06-05 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów