ARITMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-11-30 godz. 13:00:23
Numer KRS: 0000173626
Numer REGON: 152140921
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-03-22
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2010-03-22
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/1850/10/485]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-09-23 do dziś
2. Numer REGON\NIP1521409212006-03-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARITMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-03-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-09-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2010-03-22 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica SZAROTKI nr domu 4 nr lokalu U1 kod pocztowy 71-604 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2010-03-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107 LUTEGO 2003 R.; NOT. EWA JADWIGA SURMA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W JELENIEJ GÓRZE, REP. A NR 604/2003 -AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI 09 MAJA 2003 R.: NOT. MARIA BIAŁAS Z KANCELARII NOTARIALNEJ W CZĘSTOCHOWIE, REP. A NR 3302/2003 -ZMIANA: PAR. 2, PAR. 5 UST. 2, PAR. 12 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI 28.08.2003 R. NOTARIUSZ MARIA BIAŁAS, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE REP. A NR 5785/2003 ZMIENIONO PAR. 5 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2003-09-23 do dziś
228.06.2006 R., REP. A NR 3969/2006, NOTARIUSZ MARIA BIAŁAS KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE -ZMIANA PAR. 2 -WYKREŚLENIE Z PAR. 5 PUNKTÓW: 1, 2, 122006-10-02 do dziś
315.06.2009 R., REP. A NR 2589/2009, NOTARIUSZ JACEK SŁUŻEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE -ZMIANA § 2 ORAZ § 52010-03-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-09-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-09-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAKERLIND2010-03-22 do dziś
2. ImionaBERNT2010-03-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁ2010-03-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-03-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHAKANSSON2010-03-22 do dziś
2. ImionaMATS2010-03-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000 ZŁ2010-03-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-03-22 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIELECKI2010-03-22 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN MARKO2010-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-03-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁ2010-03-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-03-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-09-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-09-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.2003-09-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHAKANSSON2010-03-22 do dziś
2. ImionaMATS2010-03-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-03-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-03-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaAKERLIND2010-03-22 do dziś
2. ImionaBERNT2010-03-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2010-03-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-03-22 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIELECKI2010-03-22 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN MARKO2010-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-03-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2010-03-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-03-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy178 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2010-03-22 do dziś
278 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2010-03-22 do dziś
378 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2010-03-22 do dziś
441 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANA ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-03-22 do dziś
541 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-03-22 do dziś
643 99 Z POZOSTAŁE SPECYFICZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-03-22 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-03-22 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI I DZIERŻAWIONYMI2010-03-22 do dziś
968 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2010-03-22 do dziś
1068 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2010-03-22 do dziś
1169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2010-03-22 do dziś
1270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-03-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.02.2006 okres 23.09.2003 -31.12.20032006-03-09 do dziś
2data złożenia 16.02.2006 okres 01.01.2004 -31.12.20042006-03-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego123.09.2003 -31.12.20032006-03-09 do dziś
201.01.2004 -31.12.20042006-03-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu123.09.2003 -31.12.20032006-03-09 do dziś
201.01.2004 -31.12.20042006-03-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów