BUS TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000173608
Numer REGON: 930422238
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-09-19
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2020-10-17
Sygnatura akt[RDF/265319/20/65]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-09-19 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 930422238 NIP 89710047662008-03-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUS TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-09-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNA, WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 51722003-09-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-09-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2003-09-19 do dziś
2. Adresulica NOWOTARSKA nr domu 1 kod pocztowy 54-029 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2003-09-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.12.1994 R. NOTARIUSZ HELENA SZYMCZYK GRABIŃSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU, PRZY UL. SĄDOWEJ 2, REP. A NUMER 9125/94 04.09.2003 R. ASESOR NOTARIALNY BARTOSZ MASTERNAK ZASTĘPCA NOTARIUSZA WOJCIECHA KAMIŃSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU, UL. RUSKA 3/4, REP. A NUMER 9681/2003, ZMIENIONO NASTĘPUJĄCE POSTANOWIENIA UMOWY SPÓŁKI: § 1 UST. 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11 I § 12, DODANO: § 6A, § 6B, § 6C2003-09-19 do dziś
225.04.2016 R., NOTARIUSZ ANNA PIKUŁA-SZUBA Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL.HORBACZEWSKIEGO NR 4-6 LOK.50, REPERTORIUM A NR 863/2016 - ZMIENIONO §3.1, §5.1, §8.12016-05-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-09-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-09-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUSIN2003-09-19 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2003-09-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-09-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały96 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 48.000 (CZTERDZIEŚCI OSIEM TYSIĘCY) ZŁOTYCH2006-03-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-03-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-03-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-09-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z KILKU CZŁONKÓW SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2003-09-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUSIN2003-09-19 do dziś
2. ImionaWIESŁAW JÓZEF2003-09-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-09-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-09-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-09-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI2016-05-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy149 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2016-05-24 do dziś
252 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2016-05-24 do dziś
352 29 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2016-05-24 do dziś
479 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH2016-05-24 do dziś
579 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2016-05-24 do dziś
679 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2016-05-24 do dziś
779 90 A DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH2016-05-24 do dziś
879 90 B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ2016-05-24 do dziś
979 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.02.2008 okres 01.01.2007 -31.12.2007 R.2008-03-27 do dziś
2data złożenia 08.02.2008 okres 01.01.2005 -31.12.2005 R.2008-03-27 do dziś
3data złożenia 08.02.2008 okres 01.01.2004 -31.12.2004 R.2008-03-27 do dziś
4data złożenia 08.02.2008 okres 01.01.2003 -31.12.2003 R.2008-03-27 do dziś
5data złożenia 08.02.2008 okres 01.01.2006 -31.12.2006 R.2008-03-27 do dziś
6data złożenia 12.08.2009 okres 01.01.2008 R. 31.12.2008 R.2009-09-01 do dziś
7data złożenia 30.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-03 do dziś
8data złożenia 13.04.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-19 do dziś
9data złożenia 18.04.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-24 do dziś
10data złożenia 30.04.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-11 do dziś
11data złożenia 11.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-22 do dziś
12data złożenia 11.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-15 do dziś
13data złożenia 23.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-01 do dziś
14data złożenia 19.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-10 do dziś
15data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
16data złożenia 05.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
17data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007 -31.12.2007 R.2008-03-27 do dziś
201.01.2005 -31.12.2005 R.2008-03-27 do dziś
301.01.2004 -31.12.2004 R.2008-03-27 do dziś
401.01.2003 -31.12.2003 R.2008-03-27 do dziś
501.01.2006 -31.12.2006 R.2008-03-27 do dziś
601.01.2008 R. 31.12.2008 R.2009-09-01 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-03 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-19 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-24 do dziś
1001.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-11 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-22 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-15 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-01 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-10 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2007 -31.12.2007 R.2008-03-27 do dziś
201.01.2005 -31.12.2005 R.2008-03-27 do dziś
301.01.2004 -31.12.2004 R.2008-03-27 do dziś
401.01.2003 -31.12.2003 R.2008-03-27 do dziś
501.01.2006 -31.12.2006 R.2008-03-27 do dziś
601.01.2008 R. 31.12.2008 R.2009-09-01 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-03 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-19 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-24 do dziś
1001.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-11 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-22 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-15 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-01 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-10 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów