SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W BYTOMIU ODRZAŃSKIM

Stan na dzień 2024-04-18 godz. 10:43:53
Numer KRS: 0000173273
Numer REGON: 001013921
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-09-16
Ostatni wpis Nr wpisu44Data dokonania wpisu2023-06-27
Sygnatura akt[RDF/507367/23/433]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-09-16 do dziś
2. Numer REGON\NIP0010139212003-09-16 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W BYTOMIU ODRZAŃSKIM2003-09-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE nr w rejestrze 6302003-09-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-09-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat NOWOSOLSKI gmina BYTOM ODRZAŃSKI miejscowość BYTOM ODRZAŃSKI2003-09-16 do dziś
2. Adresulica OSIEDLE PIASTOWSKIE -PAWILON kod pocztowy 67-115 poczta BYTOM ODRZAŃSKI 2003-09-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu110.12.1982 ROK 25.06.2003 ROK -TEKST JEDNOLITY STATUTU2003-09-16 do dziś
228.11.2007 R. PRZYJĘTO NOWY STATUT2008-02-13 do dziś
327.05.2013R. - ZMIANA TREŚCI §30 UST.1, §40, §44 UST.2, §50.2013-07-24 do dziś
418.06.2018 R. - §1; §5; §6; §7; §9 PKT.3 I 8; §10; §11; §12; §13; §14; §15; §18; §20 UST.2; §55; §56; §57; §58; §59 UST.3,5,6,7,8,9; §61; §62; §63; §64; §65; §71; §72; §73; §74; §75; §81.2018-08-02 do dziś
531.08.2021R. DODANO: PAR.5 UST.4, PAR.30 UST.1.1, PAR.30 UST.8, ZMIENIONO: PAR.30 UST.12021-10-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-09-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-09-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. OŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK. 2. OŚWIADCZENIE, O KTÓRYM MOWA W UST. 1 SKŁADA SIĘ W TEN SPOSÓB, ŻE POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI OSOBY UPOWAŻNIONE DO ICH SKŁADANIA ZAMIESZCZAJĄ SWOJE PODPISY. 3. OŚWIADCZENIE PISEMNE SKIEROWANE DO SPÓŁDZIELNI, A ZŁOŻONE W JEJ LOKALU ALBO JEDNEMU Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PEŁNOMOCNIKOWI MAJĄ SKUTEK PRAWNY WZGLĘDEM SPÓŁDZIELNI.2003-09-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoANDRUSZKIEWICZ2023-01-04 do dziś
2. ImionaWIESŁAW2023-01-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-01-04 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2023-01-04 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-01-04 do dziś
21. NazwiskoKOBIELA2019-04-26 do dziś
2. ImionaURSZULA JOLANTA2019-04-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-04-26 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-04-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-04-26 do dziś
31. NazwiskoPREISNER2005-09-28 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2005-09-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-09-28 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2013-10-18 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2005-09-28 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-09-28 do dziś
41. NazwiskoŚWIATŁY2003-09-16 do dziś
2. ImionaRYSZARD SZCZEPAN2003-09-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-09-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-09-16 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-09-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHOPTIANY2022-07-22 do dziś
2. ImionaANNA2022-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTARASEWICZ2022-07-22 do dziś
2. ImionaJÓZEF SZCZEPAN2022-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-22 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIEMIŃSKI2022-07-22 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ WIESŁAW2022-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-22 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBRYCHŁOP2022-07-22 do dziś
2. ImionaRYSZARD2022-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-22 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOREL2020-09-24 do dziś
2. ImionaHELENA2020-09-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-24 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
11. NazwiskoFILIP2022-06-03 do dziś
2. ImionaJULITA KAROLINA2022-06-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-06-03 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaUDZIELIĆ PEŁNOMOCNICTWA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI W ZAKRESIE: 1. REPREZENTOWANIE SPÓŁDZIELNI W POSTĘPOWANIU SĄDOWYM, ADMINISTRACYJNYM, NOTARIALNYM I EGZEKUCYJNYM, 2. SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI WOBEC SĄDÓW, ORGANÓW, URZĘDÓW I INNYCH PODMIOTÓW PRAWNYCH, 3. WYSTĘPOWANIE W IMIENIU SPÓŁDZIELNI PRZED WSZYSTKIMI WŁADZAMI, URZĘDAMI, INSTYTUCJAMI, PRZEDSIĘBIORCAMI, PRACOWNIKAMI, CZŁONKAMI SPÓŁDZIELNI, INNYMI OSOBAMI FIZYCZNYMI I PRAWNYMI, 4. DOKONYWANIE CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ BANKOWĄ, W SZCZEGÓLNOŚCI ZAWIERANIA UMÓW BANKOWYCH, 5. REPREZENTOWANIE SPÓŁDZIELNI PRZY UMOWACH USTANAWIANIA SPÓŁDZIELCZYCH PRAW DO LOKALU ORAZ PRZENOSZENIE WŁASNOŚCI LOKALI ORAZ SKŁADANIE WNIOSKÓW WIECZYSTOKSIĘGOWYCH, 6. REPREZENTOWANIE SPÓŁDZIELNI PRZED GŁÓWNYM URZĘDEM STATYSTYCZNYM, A W SZCZEGÓLNOŚCI DO SKŁADANIA DEKLARACJI MIESIĘCZNYCH, KWARTALNYCH I ROCZNYCH ORAZ OBSŁUGI SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO TEGO ORGANU, 7. ZAWIERANIE UMÓW O DOSTAWY, USŁUGI I ROBOTY Z WYKONAWCAMI, 8. PODPISYWANIE WSZELKIEJ KORESPONDENCJI SPÓŁDZIELNI. PEŁNOMOCNIK NIE JEST UPRAWNIONY DO USTANAWIANIA DALSZYCH PEŁNOMOCNIKÓW. NINIEJSZE PEŁNOMOCNICTWO MOŻE BYĆ ODWOŁANE W KAŻDYM TERMINIE, ZAŚ WYGASA Z DNIEM ROZWIĄZANIA ZAWARTEJ Z PEŁNOMOCNIKIEM UMOWY O PRACĘ.2022-06-03 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-06-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-06-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 25.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-02 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia 04.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-09-28 do dziś
3data złożenia 09.08.2006 okres 01.01.2005 ROK -31.12.2005 ROK2006-08-24 do dziś
4data złożenia 06.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-24 do dziś
5data złożenia 16.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-06-23 do dziś
6data złożenia 01.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-15 do dziś
7data złożenia 02.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-07 do dziś
8data złożenia 09.06.2011 okres 01.01.2010 R -31.12.2010 R2011-06-15 do dziś
9data złożenia 19.06.2012 okres 01.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-06-21 do dziś
10data złożenia 06.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-24 do dziś
11data złożenia 11.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-12 do dziś
12data złożenia 24.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
13data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-03 do dziś
14data złożenia 20.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-28 do dziś
15data złożenia 25.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
16data złożenia 25.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
17data złożenia 09.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-09 do dziś
18data złożenia 06.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-06 do dziś
19data złożenia 28.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
20data złożenia 27.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-27 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 ROK -31.12.2005 ROK2006-08-24 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-24 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-23 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-15 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-07 do dziś
601.01.2010 R -31.12.2010 R2011-06-15 do dziś
701.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-06-21 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-24 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-12 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-03 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-09 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-06 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-02 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-09-28 do dziś
301.01.2005 ROK -31.12.2005 ROK2006-08-24 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062007-07-24 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072008-06-23 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-15 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-07 do dziś
801.01.2010 R -31.12.2010 R2011-06-15 do dziś
901.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-06-21 do dziś
1001.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-24 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-12 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-03 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-28 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-06-01 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-01 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-06 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
20OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-27 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów