ARTIMEX-ARTUR RACZKIEWICZ I JOANNA RACZKIEWICZ - SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000173024
Numer REGON: 951200613
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-09-11
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2020-07-17
Sygnatura akt[RDF/226593/20/19]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2003-09-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTIMEX-ARTUR RACZKIEWICZ I JOANNA RACZKIEWICZ -SPÓŁKA JAWNA2006-04-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-09-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. ZAMOŚĆ gmina M. ZAMOŚĆ miejscowość ZAMOŚĆ2003-09-11 do dziś
2. Adresulica BRZOZOWA nr domu 17 B nr lokalu 3 kod pocztowy 22-400 poczta ZAMOŚĆ kraj POLSKA 2003-09-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ ZAWARTA 1 WRZEŚNIA 2003 R.2003-09-11 do dziś
229 MARCA 2006 R. ZMIENIONO CZĘŚĆ WSTĘPNĄ, § 1, 3, 5, 9 UMOWY SPÓŁKI2006-04-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-09-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRACZKIEWICZ2003-09-11 do dziś
2. ImionaARTUR2003-09-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-09-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-09-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-09-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-09-11 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-09-11 do dziś
2
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-09-11 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRACZKIEWICZ2006-04-12 do dziś
2. ImionaJOANNA ELŻBIETA2006-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-04-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2006-04-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2006-04-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2006-04-12 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2003-09-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU WSPÓLNIKOWI SAMODZIELNIE. DO ZASTĘPOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST ARTUR RACZKIEWICZ ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. USTANOWIENIE PROKURENTA NALEŻY DO OBOJGA WSPÓLNIKÓW.2003-09-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRACZKIEWICZ2006-04-12 do dziś
2. ImionaJOANNA ELŻBIETA2006-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-04-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRACZKIEWICZ2003-09-11 do dziś
2. ImionaARTUR2003-09-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-09-11 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy160 21 A TRANSPORT PASAŻERSKI MIEJSKI2003-09-11 do dziś
260 21 B TRANSPORT PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY DROGOWY2003-09-11 do dziś
360 21 C POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT ROZKŁADOWY2003-09-11 do dziś
460 23 Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY2003-09-11 do dziś
560 24 A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI2003-09-11 do dziś
660 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2003-09-11 do dziś
763 21 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2003-09-11 do dziś
864 12 A DZIAŁALNOŚĆ KURIERSKA2003-09-11 do dziś
964 12 B DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA2003-09-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2012 DO 31.12.20122019-03-08 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-03-08 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-03-08 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-03-08 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-03-08 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-08 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-08 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów