SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DOM” W OLSZTYNIE

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000172926
Numer REGON: 004442077
Numer NIP: 7390204055
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-09-15
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2022-06-14
Sygnatura akt[OL.VIII NS-REJ.KRS/7286/22/681]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-09-15 do dziś
2. Numer REGON\NIP0044420772003-09-15 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DOM” W OLSZTYNIE2003-09-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE nr w rejestrze 13252003-09-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-09-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat M. OLSZTYN gmina M. OLSZTYN miejscowość OLSZTYN2003-09-15 do dziś
2. Adresulica GĘBIKA nr domu 17 nr lokalu 1 kod pocztowy 10-692 poczta OLSZTYN 2003-09-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu110.11.1988 R. 26.06.2003 R. UCHWAŁĄ NR 8/2003 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI PRZYJĘTO STATUT W NOWYM BRZMIENIU2003-09-15 do dziś
223.11.2007 R. UCHWAŁĄ NR 6/2007 UCHYLONO DOTYCHCZAS OBOWIĄZUJĄCY STATUT I UCHWAŁĄ NR 7/2007 UCHWALONO STATUT W NOWYM BRZMIENIU 30.06.2008 R. UCHWAŁĄ NR 6/2008 ZMIENIONO: § 11 UST. 2, § 13 PKT 8, § 30 UST. 2, § 33, § 34 UST. 1, § 38 UST. 1. § 45 UST. 2; SKREŚLONO: § 31 UST. 1, § 32, § 36, § 48 UST. 1; ZMIENIONO NUMERACJĘ § 33 NA § 32 A POZOSTAŁE PARAGRAFY NA KOLEJNE NUMERY2008-07-28 do dziś
3UCHWAŁĄ NR 5/2012 Z DNIA 31.05.2012 R. ZMIENIONO: § 3, § 5 UST. 2, § 8 UST. 1 UST. 3, § 9, § 16 UST. 1, § 18 UST. 1, § 20 UST. 2, § 21 UST. 2 PKT 3, § 22, § 23 UST. 4 PKT 1, § 29 UST. 1 UST. 2 UST. 3 UST. 4, § 30, § 40 UST. 1, § 42 UST. 1, § 61, § 63 UST. 1, § 66 UST. 1 UST. 3, § 67, § 68 UST. 1 UST. 2, § 69 UST. 1 UST. 2 UST. 3, § 70, § 71 UST. 4, § 75 UST. 3, § 78 UST. 2, § 79, § 81 UST. 1, § 86 UST. 1 UST. 2 DOTYCZASOWE UST. 2-5 OTRZYMUJĄ OZNACZENIE 3-6, § 87 UST. 1 PKT 3, § 96 UST. 1, § 97 UST. 1 UST. 5 UST. 6 UST. 7, § 98 UST. 1 DODANO: W § 13 UST. 12 I UST. 13, W § 68 UST. 3 SKREŚLONO: W § 11 SKREŚLONO OZNACZENIE UST. 1, § 11 UST. 2, § 15 UST. 4 DOTYCHCZASOWY UST. 5 OZNACZONO JAKO UST. 4, § 16 UST. 4 DOTYCHCZASOWY UST. 5 OZNACZONO JAKO UST. 4, § 28, § 34, W § 35 SKREŚLONO OZNACZENIE UST. 1, § 35 UST. 2, W § 36 SKREŚLONO OZNACZENIE UST. 1, § 36 UST. 2, § 38 UST. 3, § 76, W § 98 SKREŚLONO OZNACZENIE UST. 1, § 98 UST. 2 UST. 3 UST. 4, § 992012-07-05 do dziś
402.06.2015R. UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA NR 6/2015 ZMIENINO: §11, §68 UST.1, §81 UST.1, §87 UST.1 PKT 10; SKREŚLONO: §97 UST.2 PKT 2 I 3 ORAZ OZNACZENIE PKT 1; DODANO: §10 UST.4, §12 UST.3 I 4, §87 UST.1 PKT 19 STATUTU.2015-07-13 do dziś
523.05.2018 R. - ZMIENIONO: § 3, § 5 UST.1, § 8, § 9 UST.1, § 10 UST.1, 2, 3, § 11, § 13 UST.2, § 14, § 16 UST.1 I 2, OZNACZENIE PKT 3 I 4, § 19, § 20, § 27 UST.1 PKT 1, UST.2, UST.2 PKT 1, § 31, § 32 UST. 4 I 5, § 38 UST.1, § 41, § 42, § 43 UST. 1 I 2, § 44 UST. 1 I 2 ,§ 45 UST.1, § 46 UST.1, § 49, § 52, § 54, § 74, § 78 UST.2 I 5, § 97 UST.5 I 6, - DODANO: § 8(1), § 43 UST.3, § 78 UST.2(1) - SKREŚLONO: § 15, § 21, § 22, § 23, § 242018-07-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-09-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-09-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2003-09-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoOLSZEWSKI2009-07-02 do dziś
2. ImionaWŁADYSŁAW2009-07-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-07-02 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-07-02 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-07-02 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-09-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHOROMAŃSKI2022-06-14 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2022-06-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALSKA2022-06-14 do dziś
2. ImionaŁUCJA2022-06-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-14 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEWCZYK2022-06-14 do dziś
2. ImionaWIESŁAW2022-06-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-14 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRANUSZ2022-06-14 do dziś
2. ImionaELŻBIETA HELENA2022-06-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-14 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMOWICZ2022-06-14 do dziś
2. ImionaDANUTA2022-06-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-14 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
11. NazwiskoŁUKASZEWICZ2009-05-06 do dziś
2. ImionaIWONA MAŁGORZATA2009-05-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-05-06 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaDOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZENIE WOLI W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ2009-05-06 do dziś
21. NazwiskoOSOWSKI2022-06-08 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2022-06-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-06-08 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaDOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU2022-06-08 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU, A TAKŻE UŁAMKOWEGO UDZIAŁU WE WSPÓŁWŁASNOŚCI GARAŻACH WIELOSTANOWISKOWYCH2008-07-28 do dziś
241 BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH W CELU PRZENIESIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW WŁASNOŚCI TYCH DOMÓW2008-07-28 do dziś
341 UDZIELANIE POMOCY CZŁONKOM W BUDOWIE PRZEZ NICH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH LUB DOMÓW JEDNORODZINNYCH, W ZAKRESIE ODPŁATNEJ POMOCY ORGANIZACYJNO-PRAWNEJ2008-07-28 do dziś
441 BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU WYNAJMOWANIA LUB SPRZEDAŻY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2008-07-28 do dziś
568 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIE STANOWIĄCYMI JEJ MIENIA LUB MIENIA JEJ CZŁONKÓW NA PODSTAWIE UMÓW ZAWARTYCH Z WŁAŚCICIELEM LUB WSPÓŁWŁAŚCICIELEM TEJ NIERUCHOMOŚCI2015-07-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 01.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-09-15 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R. data złożenia 02.09.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-09-08 do dziś
3okres za jaki złożono dokument ZA 2004 ROK data złożenia 04.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię ZA 2004 ROK2005-07-05 do dziś
4data złożenia 30.06.2006 okres ZA 2005 R.2006-07-19 do dziś
5data złożenia 03.07.2007 okres 2006 ROK2007-07-10 do dziś
6data złożenia 03.07.2008 okres 2007 R.2008-07-28 do dziś
7data złożenia 24.06.2009 okres 2008 ROK2009-07-02 do dziś
8data złożenia 25.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-28 do dziś
9data złożenia 16.06.2011 okres 01.01.2010-31.12.2010 R.2011-06-20 do dziś
10data złożenia 11.06.2012 okres 01.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-07-05 do dziś
11data złożenia 20.06.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-04 do dziś
12data złożenia 04.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-06 do dziś
13data złożenia 15.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
14data złożenia 31.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-09 do dziś
15data złożenia 01.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
16data złożenia 05.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
17data złożenia 28.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-28 do dziś
18data złożenia 02.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
19data złożenia 07.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
20data złożenia 03.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-03 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1ZA 2005 R.2006-07-19 do dziś
22006 ROK2007-07-10 do dziś
32007 R.2008-07-28 do dziś
42008 ROK2009-07-02 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-28 do dziś
601.01.2010-31.12.2010 R.2011-06-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-09-15 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-09-08 do dziś
3okres za jaki złożono dokument ZA 2004 ROK2005-07-05 do dziś
4ZA 2005 R.2006-07-19 do dziś
52006 ROK2007-07-10 do dziś
62007 R.2008-07-28 do dziś
72008 ROK2009-07-02 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-28 do dziś
901.01.2010-31.12.2010 R.2011-06-20 do dziś
1001.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-07-05 do dziś
1101.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-04 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-06 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-09 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-28 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-09-15 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-09-08 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2004 ROK2005-07-05 do dziś
4ZA 2005 R.2006-07-19 do dziś
52006 ROK2007-07-10 do dziś
62007 R.2008-07-28 do dziś
72008 ROK2009-07-02 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-28 do dziś
901.01.2010-31.12.2010 R.2011-06-20 do dziś
1001.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-07-05 do dziś
1101.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-04 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-06 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-09 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-28 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-03 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów