AQUA ŻYWIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000172788
Numer REGON: 072869934
Numer NIP: 5471980348
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-09-25
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2018-07-21
Sygnatura akt[RDF/599125/18/825]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-09-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUA ŻYWIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-09-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-09-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat ŻYWIECKI gmina ŚLEMIEŃ miejscowość ŚLEMIEŃ2014-04-25 do dziś
2. Adresmiejscowość ŚLEMIEŃ ulica KRAKOWSKA nr domu 111 kod pocztowy 34-323 poczta ŚLEMIEŃ kraj POLSKA 2014-04-25 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.AQUAZYWIEC.COM2012-02-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.06.2003 R. MAŁGORZATA PRUSZCZYŃSKA KANCELARIA NOTARIALNA 34-300 ŻYWIEC UL. RYNEK 1 REPERTORIUM A NR 3025/20032003-09-25 do dziś
202.04.2014 ROKU, REP. A NR 2042/2014 NOTARIUSZ MICHAŁ WÓJTOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. PIWOWARSKIEJ 8 - ZMIANA § 32014-04-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-09-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-09-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFOJTUCH2003-09-25 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR JACEK2003-09-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-09-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH2014-04-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-09-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOPIELEWICZ2009-04-22 do dziś
2. ImionaMONIKA DOROTA2003-09-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-09-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH2014-04-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-09-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-09-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-09-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH DOTYCZĄCYCH BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I NIEMAJĄTKOWYCH OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄC SAMODZIELNIE LUB PROKURENT RÓWNIEŻ SAMODZIELNIE B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO -DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2003-09-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFOJTUCH2014-04-25 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR JACEK2014-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2014-04-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-04-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOPIELEWICZ2009-04-22 do dziś
2. ImionaMONIKA DOROTA2003-09-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-09-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-09-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy111 07 Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH2017-07-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy136 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2017-07-25 do dziś
238 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2017-07-25 do dziś
345 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2017-07-25 do dziś
446 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2017-07-25 do dziś
549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2017-07-25 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-07-25 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2017-07-25 do dziś
877 29 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2017-07-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-08-07 do dziś
2data złożenia 09.07.2007 okres 01.01.2005 R -31.12.2005 R2007-10-09 do dziś
3data złożenia 29.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-09-08 do dziś
4data złożenia 31.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-18 do dziś
5data złożenia 14.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-12 do dziś
6data złożenia 16.07.2012 okres 01.01.2011 DO 31.12.20112012-09-04 do dziś
7data złożenia 15.07.2013 okres 20122013-08-30 do dziś
8data złożenia 25.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-14 do dziś
9data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
10data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
11data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
12data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
13data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
14data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
15data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006 -31.12.20062007-08-07 do dziś
201.01.2005 R -31.12.2005 R2007-10-09 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-09-08 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-18 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-08-12 do dziś
601.01.2011 DO 31.12.20112012-09-04 do dziś
720122013-08-30 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-14 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
1201.01.2009 -31.12.20092010-11-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2006 -31.12.20062007-08-07 do dziś
201.01.2005 R -31.12.2005 R2007-10-09 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-09-08 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-18 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-08-12 do dziś
601.01.2011 DO 31.12.20112012-09-04 do dziś
720122013-08-30 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
1101.01.2009 -31.12.20092010-11-10 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów