BUDONIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000172786
Numer REGON: 350624318
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-09-15
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2021-07-01
Sygnatura akt[RDF/309203/21/877]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-09-15 do dziś
2. Numer REGON\NIP3506243182003-09-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDONIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-09-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 47902003-09-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-09-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2003-09-15 do dziś
2. Adresulica NAWOJKI nr domu 4 kod pocztowy 30-072 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2003-09-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuBUDONIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ LIPSK2003-09-15 do dziś
2. Siedzibakraj REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC województwo LAND SAKSONIA powiat LEIPZIG gmina LEIPZIG miejscowość LEIPZIG2003-09-15 do dziś
3. Adresulica OBLUDASTR nr domu 31 kod pocztowy 04347 poczta LEIPZIG 2003-09-15 do dziś
ulica BAUTZMER STR. nr domu 32 kod pocztowy 04347 poczta LEIPZIG 2004-04-19 do dziś
ulica BAUTZNER STR. nr domu 32 kod pocztowy 04347 poczta LEIPZIG 2004-05-20 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.04.1993 R. -NOTARIUSZ EWA HOLOCHER, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 1277/93 22.08.2003 R. NOTARIUSZ ANDRZEJ POLAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W MYŚLENICACH, REP. A NR 2424/03, ZMIANA PAR. 1, PAR. 2, PAR. 4 UST. 1, PAR. 6 UST. 1, PAR. 7, PAR. 8, PAR. 10 UST. 1, PAR. 11, ZMIANA OZNACZENIA ROZDZAŁU III, ZMIANA PAR. 12, PAR. 13 UST. 2, PAR. 14, PAR. 15 UST. 1, W PAR. 17 DODANIE UST. 3, W PAR. 18 DODANIE UST. 3, ZMIANA PAR. 21 UST. 1 -PRZYJĘCIE JEDNOLITEGO TEKSTU UMOWY SPÓŁKI2003-09-15 do dziś
201.10.2009 R., REPERTORIUM A NR 5229/2009, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE NR 40/3 -ANNA ŁOMNICKA, ZMIANA § 16 UST 1 ZMIANA § 17 UST 22010-03-01 do dziś
317.05.2011 R., REPERTORIUM A NR 2457/2011, NOTARIUSZ AGNIESZKA MAZUR-KUŁAKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. ŚW. TERESY 12 -DODANIE DO § 9 USTĘPÓW 5, 6 I 7.2011-06-29 do dziś
425.05.2016 R., REP. A NR 4618/2016, NOTARIUSZ MACIEJ KUŁAKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKIWIE. ZMIANA: §2, 4 UST.1, §8, §9 UST.1, UST.2, UST.3, UST.4, UST.5, §13 UST.4 I UST.5, §16 UST.1, §17 UST.1, UST.2 I UST.3. SKREŚLONO: LIT. H) I LIT. I) W §14 UST.1. DODANO: UST.2 W §14. SKREŚLONO UST.2 W §21 I NUMERACJĘ USTĘPU 1 W §21. W LIT. G) W §14 UST. 1 SKREŚLONO PRZECINEK I DODANO KROPKĘ.2016-07-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-09-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-09-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIESSNER2003-09-15 do dziś
2. ImionaPIOTR2003-09-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-09-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały119 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 59.500 ZŁOTYCH.2016-07-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-07-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego60000,00 PLN2003-09-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport19000,00 PLN2003-09-15 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-09-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGNE JEST WSPÓŁDZIAŁNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM Z ZASTRZEŻNIEM, ŻE POWYŻSZA ZASADA NIE DOTYCZY PREZESA ZARZADU, KTÓRY MOŻE SPÓŁKĘ REPREZENTOWAĆ SAMODZIELNIE.2016-07-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIESSNER2003-09-15 do dziś
2. ImionaPIOTR2003-09-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-09-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2003-09-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-09-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoNIESSNER2007-05-08 do dziś
2. ImionaWŁADYSŁAW2007-05-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-05-08 do dziś
4. Rodzaj prokuryODDZIELNA2007-05-08 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy123 70 Z CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA2016-07-06 do dziś
245 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2016-07-06 do dziś
343 33 Z UKŁADANIE KAMIENNYCH PŁYTEK PODŁOGOWYCH I ŚCIENNYCH2016-07-06 do dziś
443 99 Z PRACE I ROBOTY KAMIENIARSKIE2016-07-06 do dziś
571 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2016-07-06 do dziś
671 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2016-07-06 do dziś
755 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2016-07-06 do dziś
856 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2016-07-06 do dziś
968 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-07-06 do dziś
1068 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-07-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 12.10.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032004-11-08 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 18.07.20052005-08-25 do dziś
3data złożenia 08.08.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-08-31 do dziś
4data złożenia 28.12.2008 okres 01.01.2006-31.12.20062008-02-13 do dziś
5data złożenia 12.08.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-11-19 do dziś
6data złożenia 21.01.2010 okres 01.01.2008-31.12.20082010-03-15 do dziś
7data złożenia 26.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-09-23 do dziś
8data złożenia 29.08.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-02 do dziś
9data złożenia 05.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-31 do dziś
10data złożenia 24.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-06 do dziś
11data złożenia 01.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-17 do dziś
12data złożenia 23.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-08 do dziś
13data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-06 do dziś
14data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-28 do dziś
15data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
16data złożenia 05.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-05 do dziś
17data złożenia 25.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
18data złożenia 01.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 - 31.12.20042005-08-25 do dziś
201.01.2005-31.12.20052006-08-31 do dziś
301.01.2006-31.12.20062008-02-13 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-11-19 do dziś
501.01.2008-31.12.20082010-03-15 do dziś
601.01.2009-31.12.20092010-09-23 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-09-02 do dziś
801.01.2011 - 31.12.20112012-08-31 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-09-06 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-17 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-08 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-06 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-28 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 - 31.12.20042005-08-25 do dziś
201.01.2005-31.12.20052006-08-31 do dziś
301.01.2006-31.12.20062008-02-13 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-11-19 do dziś
501.01.2008-31.12.20082010-03-15 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-09-02 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-08-31 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-09-06 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-17 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-08 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-06 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-28 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów