BULLIONBANK MINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000172577
Numer REGON: 190424014
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-09-09
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2017-10-30
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/25010/17/712]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-09-09 do dziś
2. Numer REGON\NIP1904240142003-09-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBULLIONBANK MINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-05-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 97712003-09-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-09-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDYNIA gmina M. GDYNIA miejscowość GDYNIA2003-09-09 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA kraj POLSKA 2016-03-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.07.1994 R. ALEKSANDRA BECKA KANCELARIA W SOPOCIE REP. A 5755/1994 21.08.2003 R. -JACEK WAROŃSKI KANCELARIA W GDYNI UCHYLONO CAŁĄ DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI I NADANO TEMU AKTOWI NOWE BRZMIENIE2003-09-09 do dziś
203.02.2006 R., REPERTORIUM „A” NR 949 NA ROK 2006, NOTARIUSZ JACEK WAROŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI, ZMIENIONO PAR. 2, PAR. 6, PAR. 10 I UCHWALONO TEKST JEDNOLITY;2006-02-21 do dziś
330.03.2011 R. REP. A NR 3439/2011 JACEK WAROŃSKI KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI ZMIENIONO PAR. 2 ORAZ PAR. 62011-05-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-09-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-09-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOLACIŃSKI2003-09-09 do dziś
2. ImionaDARIUSZ HIERONIM2003-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-09-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.000 ZŁOTYCH2005-07-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2003-09-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-09-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-09-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI. CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE SKŁADAJĄ OŚWIADCZENIA I PODPISUJĄ W IMIENIU SPÓŁKI.2003-09-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOLACIŃSKI2003-09-09 do dziś
2. ImionaDARIUSZ HIERONIM2003-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-09-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-09-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-09-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoFINKE2014-04-07 do dziś
2. ImionaANDRZEJ WOJCIECH2014-04-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-04-07 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA JEDNOOSOBOWA2014-04-07 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy118 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2011-05-11 do dziś
224 PRODUKCJA METALI2011-05-11 do dziś
325 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2011-05-11 do dziś
430 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2011-05-11 do dziś
531 PRODUKCJA MEBLI2011-05-11 do dziś
632 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2011-05-11 do dziś
738 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2011-05-11 do dziś
839 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2011-05-11 do dziś
945 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2011-05-11 do dziś
1046 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2011-05-11 do dziś
1147 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2011-05-11 do dziś
1249 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2011-05-11 do dziś
1352 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2011-05-11 do dziś
1455 ZAKWATEROWANIE2011-05-11 do dziś
1564 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2011-05-11 do dziś
1668 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2011-05-11 do dziś
1769 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2011-05-11 do dziś
1873 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2011-05-11 do dziś
1977 WYNAJEM I DZIERŻAWA2011-05-11 do dziś
2096 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2011-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.10.2003 -31.12.2003 data złożenia 30.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.10.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.10.2003 -31.12.20032004-07-07 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 28.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-07-29 do dziś
3data złożenia 28.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-10 do dziś
4data złożenia 26.06.2007 okres 01.01.2006 R. - 31.12.2006 R.2007-07-16 do dziś
5data złożenia 19.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-07 do dziś
6data złożenia 30.06.2009 okres 20082009-07-31 do dziś
7data złożenia 29.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-27 do dziś
8data złożenia 30.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-23 do dziś
9data złożenia 12.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-14 do dziś
10data złożenia 25.11.2013 okres 20122014-01-23 do dziś
11data złożenia 06.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-16 do dziś
12data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
13data złożenia 25.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-07-10 do dziś
201.01.2006 R. - 31.12.2006 R.2007-07-16 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-07 do dziś
401.01.2008 R. DO 31.12.2008 R.2009-07-31 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-27 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-08-23 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-09-14 do dziś
820122014-01-23 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-16 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-07-10 do dziś
201.01.2006 R. - 31.12.2006 R.2007-07-16 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-07 do dziś
401.01.2008 R. DO 31.12.2008 R.2009-07-31 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-27 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-08-23 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-09-14 do dziś
820122014-01-23 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-16 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2017-10-012017-10-30 do dziś