MEDSPACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000172547
Numer REGON: 015509150
Numer NIP: 5262709558
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-09-17
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2022-09-30
Sygnatura akt[RDF/433129/22/201]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-09-17 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 015509150 NIP 52627095582011-05-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaMEDSPACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-05-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-09-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2003-09-17 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica KOŹMIŃSKA nr domu 18 nr lokalu 14 kod pocztowy 00-435 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2011-05-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 2 LIPCA 2003 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ ZBIGNIEW POPŁONKOWSKI W PŁOŃSKU; REP. A NR 5868/20032003-09-17 do dziś
201.04.2011, REP. A NR 4341/2011, NOTARIUSZ JANUSZ RUDNICKI PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, UL. MARSZAŁKOWSKA 55/73 LOKAL 33 ZMIENIONO NASTĘPUJĄCE PARAGRAFY UMOWY: 2, 3, 5, 11, 18, 192011-05-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-09-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-09-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPICEWICZ2003-09-17 do dziś
2. ImionaPAWEŁ JAN2003-09-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-09-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały85 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 42.500,00 ZŁOTYCH2011-05-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-09-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPICEWICZ2011-05-26 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA ZOFIA2011-05-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-05-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.500,00 ZŁOTYCH2011-05-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-05-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-09-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport112000,00 PLN2003-09-17 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-09-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, PODPISYWANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, PODPISYWANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO WYSOKOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO, NATOMIAST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, PODPISYWANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ PRZEKRACZAJĄCYCH WARTOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2011-05-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUTYŁA2020-12-04 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN2020-12-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-12-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-12-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPICEWICZ2003-09-17 do dziś
2. ImionaPAWEŁ JAN2003-09-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-09-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-05-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-09-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2011-05-26 do dziś
262 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2011-05-26 do dziś
362 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2011-05-26 do dziś
463 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2011-05-26 do dziś
572 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII2011-05-26 do dziś
672 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2011-05-26 do dziś
785 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2011-05-26 do dziś
886 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2011-05-26 do dziś
990 03 Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA2011-05-26 do dziś
1062 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2020-12-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2003 data złożenia 27.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA ROK 20032004-08-31 do dziś
2data złożenia 13.02.2006 okres ROK 20042006-02-24 do dziś
3data złożenia 08.09.2006 okres ROK 20052006-09-18 do dziś
4data złożenia 10.12.2007 okres ROK 20062007-12-20 do dziś
5data złożenia 12.04.2011 okres 01.01.2007 -31.12.20072011-05-26 do dziś
6data złożenia 12.04.2011 okres 01.01.2008 -31.12.20082011-05-26 do dziś
7data złożenia 12.04.2011 okres 01.01.2009 -31.12.20092011-05-26 do dziś
8data złożenia 12.04.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-05-26 do dziś
9data złożenia 25.08.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-14 do dziś
10data złożenia 25.09.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-10-14 do dziś
11data złożenia 04.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
12data złożenia 06.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-25 do dziś
13data złożenia 18.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-17 do dziś
14data złożenia 01.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
15data złożenia 23.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-22 do dziś
16data złożenia 13.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-13 do dziś
17data złożenia 01.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-01 do dziś
18data złożenia 06.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-06 do dziś
19data złożenia 30.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ROK 20042006-02-24 do dziś
2ROK 20052006-09-18 do dziś
3ROK 20062007-12-20 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072011-05-26 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082011-05-26 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092011-05-26 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-05-26 do dziś
801.01.2011 - 31.12.20112012-09-14 do dziś
901.01.2012-31.12.20122013-10-14 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-25 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-17 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-22 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-13 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-11 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-06 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ROK 2004 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI2006-02-24 do dziś
2ROK 20052006-09-18 do dziś
3ROK 20062007-12-20 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072011-05-26 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082011-05-26 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092011-05-26 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-05-26 do dziś
801.01.2011 - 31.12.20112012-09-14 do dziś
901.01.2012-31.12.20122013-10-14 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-25 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-17 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-13 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-11 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-06 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów