„L.D.” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-23 godz. 05:32:31
Numer KRS: 0000172419
Numer REGON: 011084913
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-09-09
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2003-09-09
Sygnatura akt[WA.XX NS-REJ.KRS/16973/3/801]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-09-09 do dziś
2. Numer REGON\NIP0110849132003-09-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„L.D.” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-09-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 327092003-09-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-09-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2003-09-09 do dziś
2. Adresulica KS. J. CHROŚCICKIEGO nr domu 93 nr lokalu 105 kod pocztowy 02-414 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2003-09-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ LESZKA ZABIELSKIEGO -NOTARIUSZA W WARSZAWIE W DNIU 20.05.1992 R. REP. A NR 3356/92 -UMOWA SPÓŁKI. AKT NOTORIALNY SPORZĄDZONY W KANCELARIINOTARIALNEJ MAGDALENY KOROBOWICZ NOTARIUSZA W WARSZAWIE W DNIU 24.07.2003 R. REP. A NR 5801/2003 ZMIANA ART. 1 UST. 2, ART. 2, ART. 3 UST. 1 I 4 UMOWY.2003-09-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-09-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-09-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDU2003-09-09 do dziś
2. ImionaZHIWANG2003-09-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁOTYCH2003-09-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-09-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZHANG2003-09-09 do dziś
2. ImionaZHANLING2003-09-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁOTYCH2003-09-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-09-09 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUN2003-09-09 do dziś
2. ImionaSUOCHENG2003-09-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁOTYCH2003-09-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-09-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-09-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-09-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE2003-09-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZHAN2003-09-09 do dziś
2. ImionaZHANLING2003-09-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-09-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-09-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoSUN2003-09-09 do dziś
2. ImionaSUOCHENG2003-09-09 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMODZIELNA2003-09-09 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH2003-09-09 do dziś
251 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU2003-09-09 do dziś
352 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2003-09-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów