„A.JEZIERSKI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000172067
Numer REGON: 002032560
Numer NIP: 5220002713
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-09-03
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2023-07-12
Sygnatura akt[RDF/533635/23/680]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-09-03 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 002032560 NIP 52200027132008-09-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A.JEZIERSKI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-09-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 247682003-09-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-09-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2003-09-03 do dziś
2. Adresulica DZIUPLI nr domu 1A nr lokalu 1 kod pocztowy 02-454 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2003-09-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki11) 28.11.1990 R., REPERTORIUM A IV nr 18551/90 NOTARIUSZ W WARSZAWIE JOLANTA BAREJ. 2) 17.05.2003 R., REPERTORIUM A NR 5087/2003 NOTARIUSZ W WARSZAWIE BARBARA WRÓBLEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA, ALEJA SOLIDARNOŚCI 53 LOK. 24 03-402. ZMIANA: PARAGRAFY OD 2 DO 23 OTRZYMUJĄ NOWE BRZMIENIE. DODANE: NOWE PARAGRAFY 24, 25, 26 I 27.2003-09-03 do dziś
227.06.2008 R. REPERTORIUM A NR 8094/2008, BARBARA WRÓBLEWSKA -NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA W ALEI SOLIDARNOŚCI 53 LOK. 24 ZMIANA: § 62008-09-01 do dziś
327.07.2016R., REP. A NR 4234/2016, ZASTĘPCA NOTARIALNY NATALIA SIENNICKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA BARBARY WRÓBLEWSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY AL. SOLIDARNOŚCI 53 LOK. 24 ZMIANA § 62016-11-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-09-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-09-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŁK JEZIERSKA2003-09-03 do dziś
2. ImionaWITOMIŁA MARIA2012-10-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-09-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁOTYCH2017-09-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-09-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJEZIERSKA DÜZGÜNCE2019-08-23 do dziś
2. ImionaJUSTYNA OJCUMIŁA2003-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-09-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000 ZŁOTYCH2017-09-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-09-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-09-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-09-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2003-09-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJEZIERSKI2003-09-03 do dziś
2. ImionaANDRZEJ WOJCIECH2003-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-09-03 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-09-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-09-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDÜZGÜNCE2020-05-11 do dziś
2. ImionaMUSTAFA2020-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-11 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-09-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-05-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoJEZIERSKA DÜZGÜNCE2020-05-11 do dziś
2. ImionaJUSTYNA OJCUMIŁA2020-05-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-05-11 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2020-05-11 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2008-09-01 do dziś
252 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2008-09-01 do dziś
355 ZAKWATEROWANIE2008-09-01 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2008-09-01 do dziś
590 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2008-09-01 do dziś
693 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2008-09-01 do dziś
749 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2016-11-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2016-11-07 do dziś
249 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2016-11-07 do dziś
347 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2016-11-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 30.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 R.2004-05-06 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 13.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-04-20 do dziś
3data złożenia 07.06.2006 okres 2005 ROK2006-06-22 do dziś
4data złożenia 14.03.2007 okres ROK 20062007-03-20 do dziś
5data złożenia 16.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-09-01 do dziś
6data złożenia 02.07.2009 okres 20082009-07-14 do dziś
7data złożenia 29.06.2010 okres ZA ROK 20092010-07-12 do dziś
8data złożenia 30.06.2011 okres ROK 20102011-08-05 do dziś
9data złożenia 05.08.2013 okres 2012 R.2013-09-24 do dziś
10data złożenia 12.12.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-28 do dziś
11data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-16 do dziś
12data złożenia 29.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-07 do dziś
13data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
14data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
15data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
16data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
17data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
18data złożenia 17.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-18 do dziś
19data złożenia 21.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-21 do dziś
20data złożenia 29.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
21data złożenia 30.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
22data złożenia 12.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-06-22 do dziś
2ROK 20062007-03-20 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-09-01 do dziś
420082009-07-14 do dziś
5ZA ROK 20092010-07-12 do dziś
6ROK 20102011-08-05 do dziś
72012 R.2013-09-24 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-28 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-16 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-07 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-21 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12005 ROK2006-06-22 do dziś
2ROK 20062007-03-20 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-09-01 do dziś
4ZA ROK 20092010-07-12 do dziś
5ROK 20102011-08-05 do dziś
62012 R.2013-09-24 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-28 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-16 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-07 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów