NEWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-16 godz. 17:49:39
Numer KRS: 0000171936
Numer REGON: 639851938
Numer NIP: 7822188453
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-09-12
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2022-04-27
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/21832/21/663]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-09-12 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 639851938 NIP 78221884532008-08-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaNEWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-07-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 143552003-09-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-09-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat KŁODZKI gmina BYSTRZYCA KŁODZKA miejscowość BYSTRZYCA KŁODZKA2012-12-31 do dziś
2. Adresmiejscowość BYSTRZYCA KŁODZKA ulica STRAŻACKA nr domu 14 kod pocztowy 57-500 poczta BYSTRZYCA KŁODZKA kraj POLSKA 2012-12-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 20.11.2000 R. W KN PRZY ULICY ŚW. MARCIN 45 W POZNANIU PRZED NOTARIUSZEM MACIEJEM CELICHOWSKIM REP. A NR 8902/2000; AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY 16 CZERWCA 2003 R. PRZED NOTARIUSZEM MACIEJEM CELICHOWSKIM W KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. SZKOLNEJ 5/16 W POZNANIU, REP. A NR 6318/2003, ZMIENIA SIĘ § 1, PRZED § 2 WPROWADZA SIĘ TYTUŁ „POSTANOWIENIA OGÓLNE”, DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ § 8 OZNACZA SIĘ JAKO UST. I I DODAJE SIĘ UST. II, UCHYLA SIĘ I NADAJE NOWE BRZMIENIE §§: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, UCHWALONO TEKST JEDNOLITY.2003-09-12 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 23.04.2009 R., REP. A NR 6866/2009, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MACIEJA CELICHOWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, -ZMIENIONO OZNACZENIE § 8 NA § 5, I DODANO W NIM NOWY UST. III, -ZMIENIONO OZNACZENIE §§ 17, 18, 19 NADAJĄC IM OZNACZENIE §§ 23, 24, I 25, -UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ §§ 2-7, 9-16 WG. DOTYCHCZASOWEJ NUMERACJI I WPROWADZONO (Z ZASTRZEŻENIEM POWYŻSZEJ ZMIANY OZNACZENIA NUMERACJI) NOWE §§ 2-4, 6-16, DODAJĄC §§ 17, 18, 19, 20, 21, 22. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2009-07-29 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 17.10.2012 R., REPERTORIUM A NUMER 11458/2012, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA DOROTĘ CELICHOWSKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU - UCHWALONO NOWE BRZMIENIE AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2012-12-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-09-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-09-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„ITM POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON6322395072003-09-12 do dziś
4. Numer KRS0000052836 2003-09-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały130 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 65.000,00 ZŁOTYCH2012-12-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-09-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDYMNICKI2009-07-29 do dziś
2. ImionaTOMASZ CEZARY2009-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-07-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały779 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 389.500,00 ZŁOTYCH2012-12-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-07-29 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDYMNICKA2009-07-29 do dziś
2. ImionaANNA AGATA2009-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-07-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały389 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 194.500,00 ZŁOTYCH2012-12-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-07-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego649000,00 ZŁ2012-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-09-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD JEDNOOSOBOWY -REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA2009-07-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDYMNICKI2009-07-29 do dziś
2. ImionaTOMASZ CEZARY2009-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-07-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-07-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-07-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoDYMNICKA2009-07-29 do dziś
2. ImionaANNA AGATA2009-07-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-07-29 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2009-07-29 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 1 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA ORAZ PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA2012-12-31 do dziś
247 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-12-31 do dziś
347 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2012-12-31 do dziś
447 5 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-12-31 do dziś
547 6 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I REKREACJĄ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-12-31 do dziś
647 7 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-12-31 do dziś
747 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2012-12-31 do dziś
853 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2012-12-31 do dziś
956 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2012-12-31 do dziś
1047 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2021-08-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R. data złożenia 16.10.2003 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R.2003-10-22 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 R. data złożenia 06.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 R.2004-07-23 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 08.11.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-11-15 do dziś
4data złożenia 30.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-19 do dziś
5data złożenia 30.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-09-26 do dziś
6data złożenia 05.08.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-20 do dziś
7data złożenia 19.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-29 do dziś
8data złożenia 15.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-08-30 do dziś
9data złożenia 25.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-29 do dziś
10data złożenia 16.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12 2011 R.2012-08-09 do dziś
11data złożenia 09.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-16 do dziś
12data złożenia 03.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-23 do dziś
13data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 01.01.20142015-08-05 do dziś
14data złożenia 26.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-01 do dziś
15data złożenia 10.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
16data złożenia 10.06.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-17 do dziś
17data złożenia 31.01.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-06 do dziś
18data złożenia 10.12.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-27 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2009-31.12.20092010-08-30 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-08-29 do dziś
301.01.2011 R. - 31.12 2011 R.2012-08-09 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-23 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 01.01.20142015-08-05 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-01 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-19 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-09-26 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-20 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-29 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-08-30 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-08-29 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12 2011 R.2012-08-09 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-16 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-23 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 01.01.20142015-08-05 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-01 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-17 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-06 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 30.12.20202022-04-27 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R.2003-10-22 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003- 31.12.2003 R.2004-07-23 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-11-15 do dziś
401.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-19 do dziś
501.01.2006 -31.12.20062007-09-26 do dziś
601.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-20 do dziś
701.01.2008 -31.12.20082009-07-29 do dziś
801.01.2009-31.12.20092010-08-30 do dziś
901.01.2010 -31.12.20102011-08-29 do dziś
1001.01.2011 R. - 31.12 2011 R.2012-08-09 do dziś
1101.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-16 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-23 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 01.01.20142015-08-05 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-01 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów