SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM.JANA ZAMOYSKIEGO W ZAMOŚCIU

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000171805
Numer REGON: 000920077
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-09-02
Ostatni wpis Nr wpisu49Data dokonania wpisu2022-07-15
Sygnatura akt[RDF/407270/22/706]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-09-02 do dziś
2. Numer REGON\NIP0009200772003-09-02 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM.JANA ZAMOYSKIEGO W ZAMOŚCIU2003-09-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W ZAMOŚCIU SĄD GOSPODARCZY nr w rejestrze S-18272003-09-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-09-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. ZAMOŚĆ gmina M. ZAMOŚĆ miejscowość ZAMOŚĆ2003-09-02 do dziś
2. Adresulica PRYMASA WYSZYŃSKIEGO nr domu 50 B kod pocztowy 22-400 poczta ZAMOŚĆ 2003-09-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu114.06.2003 R.2003-09-02 do dziś
203.06.2006 R. UCHWALENIE ZMIAN STATUTU§ 9 UST. 2, § 11 UST. 1, § 15, § 16 PKT 1, 2, 3, 9, 10, 11, § 18 UST. 5, § 19 UST. 1, 3, § 21 UST. 1 PKT 9, § 22, § 23, § 24 UST. 2, 3, I 4, § 26 UST. 4, § 27 UST. 3, 4, 5, § 29 UST. 4, § 30 UST. 2 I 4, § 30 UST. 7, § 31 PKT 17, § 33- 167, § 34 UST. 1 I 4, § 35, § 44 UST. 1 PKT 2 LITERA A, § 44 UST. 1 PKT 6, § 44 UST. 1 PKT 11, 20, 28, 29, § 56, § 57 UST. 3, § 66 UST. 1, § 67 UST. 1, § 71 UST 2 I 5, § 76, § 78, § 79 UST. 3, § 80, § 85 UST. 2, § 94 UST. 2 I 3, § 109 UST. 4, § 111, § 112 UST. 3, § 115 UST. 4, § 116 UST. 2, § 119, § 120, § 121, § 122, § 125, § 126, § 124, § 127 UST. 2, § 128, § 129, § 130, § 131, § 132, § 133, § 135, § 139, § 140, § 141, § 142, § 148, § 149, § 153 UST. 1 PKT 5, UST. 2 PKT 2, § 154, § 155 PKT 4, § 156, § 158, § 160 UST. 1 PKT 2 I 3, § 160 UST. 3, § 162.2006-09-01 do dziś
329.11.2007 R. -ZMIANA: § 10 UST. 1 P.4 I 7; § 10 UST. 2 P.1; § 15; § 19 UST. 2 P.3; § 24 UST. 3; § 28 UST. 3, DZIAŁ 4 PKT 4.1; § 44 UST. 1 P.25; § 50 UST. 1; § 51 UST. 2 P.8; § 51 UST. 2 P.12; § 68 UST. 1 I 2; § 100 DZIAŁY 7, 8, 9; § 167 I 168; DODANO: § 10 UST. 1 P.9 I 10; § 16 P.20; § 17 P.6; § 21 UST. 1 P.10 I 11; § 28 ZE ZN.1; § 61 UST. 11; § 62 UST. 2; § 68 ZE ZN.1; § 68 ZE ZN.2; § 88 UST. 4; § 89 UST. 3, SKREŚLONO: § 14 UST. 4; § 16 P.5; § 28 UST. 1 LIT. „D”; § 44 UST. 1 P.16 I 18; § 51 UST. 2 P.4 I 6, PKT 4.4 W DZIALE 4; § 60 P.2 I 3; § 70 UST. 1, 2, 3, 4; §§ 72, 73, 74, 83 I § 99 UST. 6. OKREŚLENIE „ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI” ZASTĄPIONO OKREŚLENIEM „WALNE ZGROMADZENIE”.2008-03-07 do dziś
419.06.2010 R. ZMIENIONO: § 3 UST. 2, § 11 UST. 1, 2, § 12 UST. 1, § 15 UST. 1 PKT 12, § 15 UST. 2, § 16, § 18 UST. 4, § 30 PKT 3, § 32 UST. 3, § 33 UST. 4, § 34 UST. 1, 4, § 37 (2) UST. 1, 3 I 4, § 37 (3) UST. 1, § 37 (4) UST. 2, § 39 UST. 1, § 46, § 50 UST. 2 I 3, § 61 UST. 11, § 78, § 79 UST. 2, § 87 UST. 1, § 89 UST. 3, § 93, § 99 UST. 5, § 100 UST. 7, § 111, § 112, § 113, § 117, § 121, § 128 UST. 1 I 2, § 132, § 141, § 149, § 151, § 152 A, B I C, § 157 UST. 2, § 163 UST. 2. DODANE: § 21 P. 12-17, § 31 UST. 8, § 37 (1) P.16, USUNIĘTE: § 71 UST. 4, § 82, § 123, § 136.2010-09-08 do dziś
506.12.2014 R. ZMIENIONO: PPK 7 W PKT 1 §10, PKT 1 W §28 ZE ZNACZKIEM 1, §29 ZE ZN. 1, PKT 1 W §31, PKT 1 I 3 W §32, PKT 1,2,3, W §33, PKT 2 W §34, PKT 1,2,3 W §35, PPKT 1 LIT A, B W PKT 1 W §35, PPKT 3 W PKT 3 W § 35, PKT 7 W §35, PKT 1,5,7 W §36, PKT 3 W §37, PKT 2 W §45, PKT 2,5 W §50, §52, PKT 4,6,7,9 W §100, §121, PKTR 1 W §161, PKT 4 W §161. DODANO PKT 6 W §29, §37 ZE ZN. 1. 37 ZE ZN. 2, 37 ZE. ZN. 4, PKT 29, 30, 31 W §44, PKT 3 W §150, W PKT 1 LIT D W §152. USUNIĘTO: PPKT 2 W PKT 3 §3, PKT 13 W §30, PPKT 2 W PKT 3 §35, PPKT 12 W PKT 1 §44, §101, PKT 2 W §124.2015-03-05 do dziś
6ZMIANA STATUTU DOKONANA NA WALNYM ZGROMADZENIU ODBYTYM W CZĘŚCIACH W DNIACH 04.06 - 08.06. 2018 R. PARAGRAFY ZMIENIONE: § 9, § 10, § 11, § 12 UST. 1, § 14, § 15 UST. 1 PKT 14 I 15, § 16 UST. 4, § 17, § 18 UST. 1, § 26 UST. 1 LIT „C” I „D”, § 28 UST. 4, § 28 ZE ZN 1, § 29 UST. 2 I 4, § 29 ZE ZN. 1 UST. 2 I 3, § 30 UST. 3 I 10, § 32 UST. 3, § 34 UST. 1, § 35 UST. 3 PKT 1 I 3 ORAZ LIT. „A” W PKT 1 UST. 3, § 37 ZE ZN. 2 UST. 3, § 37 ZE ZN. 5 UST. 3, § 41, § 44 UST. 4, § 61 UST. 1,5,6,8, § 62 UST.1 ORAZ LIT „A” W UST. 1, § 64 UST. 1,2,3, § 65 UST. 1,2,3,4,5, § 66, § 67 UST. 1, § 68 UST. 1,2,3, § 68 ZE ZN. 2 UST. 1 I 2, § 86 UST. 1 ORAZ LIT. „A” W UST. 1, § 87 UST. 1 I 2, § 88 UST. 1,2 I 4, § 89 UST. 1 I 2, § 90, § 91, § 92 UST. 1, § 97 UST. 2, § 100 UST. 1, § 104 UST. 1, § 118 UST. 2, § 119, § 122 UST. 1, § 131 UST. 1 PKT 1, § 153 UST. 4, § 160 UST. 2, § 161 UST. 6, § 167, PARAGRAFY DODANE: § 60 UST. 6, § 71 ZE ZN. 1, § 94 ZE ZN. 2, § 100 UST. 11, PARAGRAFY SKREŚLONE: § 12 UST. 4, § 13, § 16 UST. 3,7, § 18 UST. 4 I 5, §§ 19,20,21,22,23,24, § 26 UST. 1 LIT. „A”, § 26 UST. 2 LIT „A” I LIT. „I”, § 36 UST. 7 LIT. „A”, § 44 UST. 1 PKT 21,29 ORAZ UST. 5, § 67 UST. 2, § 68 ZE ZN.1, § 70 UST. 5 I 6, § 84 I 85, § 99, § 100 UST. 3,4,5,10, §§ 111,112,113,114,116, § 120, § 161 UST. 3,9, § 168.2018-07-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-09-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-09-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).2003-09-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMIELNICKA2022-04-12 do dziś
2. ImionaANNA2022-04-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-04-12 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-04-12 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-04-12 do dziś
21. NazwiskoKAPŁON2010-09-08 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA DOROTA2010-09-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-09-08 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-09-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-09-08 do dziś
31. NazwiskoSADŁO2009-10-30 do dziś
2. ImionaJAN ANDRZEJ2009-10-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-10-30 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-09-08 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-10-30 do dziś
41. NazwiskoSZKAŁUBA2009-10-30 do dziś
2. ImionaJACEK2009-10-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-10-30 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2010-09-08 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-10-30 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-09-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŁOCH2017-08-17 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2017-08-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLISIECKA MAZUR2017-08-17 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2017-08-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-17 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWROTNIAK2017-08-17 do dziś
2. ImionaANTONI2017-08-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-17 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaROGUCKI2017-08-17 do dziś
2. ImionaMIECZYSŁAW2017-08-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-17 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORATYN2017-08-17 do dziś
2. ImionaPIOTR SEBASTIAN2017-08-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-17 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUDNICKA2014-09-08 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2014-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-08 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaTKACZYK2014-09-08 do dziś
2. ImionaWITOLD IGNACY2014-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-08 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2010-09-08 do dziś
268 10 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-09-08 do dziś
341 10 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-09-08 do dziś
468 20 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-09-08 do dziś
568 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2017-08-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2017-08-17 do dziś
290 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2017-08-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R -31.12.2004 R data złożenia 27.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 R -31.12.2004 R2005-08-30 do dziś
2data złożenia 09.06.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-06-23 do dziś
3data złożenia 01.06.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-06-11 do dziś
4data złożenia 09.06.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-06-18 do dziś
5data złożenia 03.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-20 do dziś
6data złożenia 25.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-09 do dziś
7data złożenia 22.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-12 do dziś
8data złożenia 20.06.2012 okres 01.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-06-28 do dziś
9data złożenia 26.06.2013 okres 01.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-07-09 do dziś
10data złożenia 18.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-24 do dziś
11data złożenia 25.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
12data złożenia 22.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-01 do dziś
13data złożenia 14.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-29 do dziś
14data złożenia 13.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
15data złożenia 13.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
16data złożenia 05.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
17data złożenia 15.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-15 do dziś
18data złożenia 15.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-15 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-06-23 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-06-11 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-06-18 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-20 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-09 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-12 do dziś
701.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-06-28 do dziś
801.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-07-09 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-24 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-01 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-29 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-15 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R -31.12.2004 R2005-08-30 do dziś
201.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-06-23 do dziś
301.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-06-11 do dziś
401.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-06-18 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-20 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-09 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-12 do dziś
801.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-06-28 do dziś
901.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-07-09 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-24 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-01 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-29 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-07-15 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-15 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R -31.12.2004 R2005-08-30 do dziś
201.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-06-23 do dziś
301.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-06-11 do dziś
401.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-06-18 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-20 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-09 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-12 do dziś
801.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-06-28 do dziś
901.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-07-09 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-24 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-01 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-29 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-15 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-15 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów