EXCELLENCE SPÓŁKA JAWNA CHROMIK, ROGULSKI

Stan na dzień 2021-07-27 godz. 14:33:29
Numer KRS: 0000171574
Numer REGON: 532408522
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-09-01
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2005-10-17
Sygnatura akt[OP.VIII NS-REJ.KRS/6980/5/918]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2003-09-01 do dziś
2. Numer REGON\NIP5324085222005-10-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXCELLENCE SPÓŁKA JAWNA CHROMIK, ROGULSKI2003-09-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-09-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat M. OPOLE gmina M. OPOLE miejscowość OPOLE2003-09-01 do dziś
2. Adresulica ALOJZEGO DAMBONIA nr domu 117 nr lokalu 1 kod pocztowy 45-861 poczta OPOLE 2005-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki108.08.2003 R. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ2003-09-01 do dziś
202.09.2005 R. ZMIENIONO PAR. 5 UMOWY SPÓŁKI2005-10-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-09-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHROMIK2003-09-01 do dziś
2. ImionaTOMASZ REMIGIUSZ2003-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-09-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-09-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-09-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-09-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-09-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROGULSKI2003-09-01 do dziś
2. ImionaCEZARY2003-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-09-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-09-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-09-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-09-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-09-01 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2003-09-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU WSPÓLNIKOWI SAMODZIELNIE.2003-09-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHROMIK2003-09-01 do dziś
2. ImionaTOMASZ REMIGIUSZ2003-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-09-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaROGULSKI2003-09-01 do dziś
2. ImionaCEZARY2003-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-09-01 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI2003-09-01 do dziś
270 12 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-09-01 do dziś
374 84 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI2003-09-01 do dziś
452 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2003-09-01 do dziś
550 3 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH2003-09-01 do dziś
650 2 OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH2003-09-01 do dziś
745 USŁUGI BUDOWLANE2003-09-01 do dziś
815 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I NAPOJÓW2003-09-01 do dziś
960 24 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY2003-09-01 do dziś
1065 23 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2003-09-01 do dziś
1172 6 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ, USŁUGI TELEINFORMATYCZNE2003-09-01 do dziś
1217 PRODUKCJA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I ODZIEŻY2005-10-17 do dziś
1364 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2005-10-17 do dziś
1471 3 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ2005-10-17 do dziś
1574 DZIAŁANOŚĆ GOSPODARCZA POZOSTAŁA2005-10-17 do dziś
1690 0 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW, GOSPODAROWANIE ODPADAMI, POZOSTAŁE USŁUGI SANITARNE I POKREWNE2005-10-17 do dziś
1792 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM2005-10-17 do dziś
1824 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH2005-10-17 do dziś
1927 PRODUKCJA METALI I WYROBÓW Z METALI2005-10-17 do dziś
2025 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH2005-10-17 do dziś
2134 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP2005-10-17 do dziś
2236 PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-10-17 do dziś
2337 PRZETWARZANIE ODPADÓW2005-10-17 do dziś
2450 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2005-10-17 do dziś
2555 MOTELE I RESTAURACJE2005-10-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów