DIVERSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000171416
Numer REGON: 932935692
Numer NIP: 8992485305
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-08-29
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2021-10-05
Sygnatura akt[RDF/342591/21/385]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-08-29 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 932935692 NIP 89924853052010-05-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDIVERSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-03-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-08-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2014-04-23 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica KRASNOWOLSKA nr domu 50 kod pocztowy 02-849 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2014-04-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111 LIPCA 2003 R., NOTARIUSZ ANNA CHEŁSTOWSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. OPACZEWSKIEJ 43; REPERTORIUM A NR 2944/20032003-08-29 do dziś
217.03.2010 R., AKT NOTARIALNY REP. A NR 1785/2010 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA GRZEGORZA ROGALĘ W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. ŚLISKIEJ 3/1, ZMIENIONO § II UMOWY SPÓŁKI.2010-05-11 do dziś
312.07.2010 R., NOTARIUSZ GRZEGORZ ROGALA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. ŚLISKIEJ NR 3 LOK. 1 B, REP. A NR 5253/2010; ZMIENIONO: ROZDZIAŁ V UST. 2; ROZDZIAŁ VI UST. 3; W ROZDZIALE VI SKREŚLONO UST. 4 A DOTYCHCZASOWY UST. 5 OTRZYMUJE OZNACZENIE UST. 42010-08-25 do dziś
410.04.2014 R., NOTARIUSZ GRZEGORZ ROGALA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. RONDO ONZ 1, REP. A NR 5936/2014, ZMIENIONO ROZDZIAŁ I UST. 2.2014-04-23 do dziś
516.02.2018 R., REP. A NR 2256/2018, NOTARIUSZ GRZEGORZ ROGALA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO ROZDZIAŁ I, ART. 1.2018-03-13 do dziś
6DNIA 14-05-2021, REPERTORIUM A NR 9428/2021, NOTARIUSZ EWA JOANNA CUBAŁA-CHAŁUPCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA, UL. JASTRZĘBOWSKIEGO 24, 02-786 WARSZAWA ZMIENIONO: ROZDZIAŁ I ARTYKUŁ 1, ROZDZIAŁ III ARTYKUŁ 5, ROZDZIAŁ III ARTYKUŁ 8, ROZDZIAŁ VI ARTYKUŁ 2 PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2021-07-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-08-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-08-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANKIEWICZ2003-08-29 do dziś
2. ImionaJANUSZ MAREK2003-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-08-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 102 UDZIAŁY; ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ: 51.000 (PIĘĆDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY) ZŁOTYCH.2003-08-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-08-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANKIEWICZ2003-08-29 do dziś
2. ImionaBOGUMIŁA2003-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-08-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 98 UDZIAŁÓW; ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ: 49.000 (CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH.2003-08-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-08-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 PLN2003-08-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2003-08-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO -PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2003-08-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANKIEWICZ2014-06-06 do dziś
2. ImionaJANUSZ MAREK2014-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-06-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-06-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-06-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2010-05-11 do dziś
249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-05-11 do dziś
322 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2010-05-11 do dziś
431 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH2010-05-11 do dziś
531 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI2010-05-11 do dziś
646 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2010-05-11 do dziś
746 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2010-05-11 do dziś
846 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2010-05-11 do dziś
947 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2010-05-11 do dziś
1023 12 Z KSZTAŁTOWANIE I OBRÓBKA SZKŁA PŁASKIEGO2018-03-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA ROK OBROTOWY 2004 data złożenia 15.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument ZA ROK OBROTOWY 2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA ROK OBROTOWY 20042005-08-04 do dziś
2data złożenia 07.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.2005 R.2006-08-11 do dziś
3data złożenia 31.08.2007 okres 01.01.2006 -31.12.2006 R.2007-09-17 do dziś
4data złożenia 22.09.2008 okres 01.01.2007 -31.12.2007 R.2008-11-21 do dziś
5data złożenia 07.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.2008 R.2009-10-28 do dziś
6data złożenia 14.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.2009 R.2010-08-02 do dziś
7data złożenia 22.08.2011 okres 2010 ROK2011-08-29 do dziś
8data złożenia 24.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-03 do dziś
9data złożenia 15.07.2013 okres 2012 ROK2013-09-12 do dziś
10data złożenia 26.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-17 do dziś
11data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-03 do dziś
12data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-12 do dziś
13data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-03 do dziś
14data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
15data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
16data złożenia 14.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
17data złożenia 05.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-05 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 -31.12.2005 R.2006-08-11 do dziś
201.01.2006 -31.12.2006 R.2007-09-17 do dziś
301.01.2007 -31.12.2007 R.2008-11-21 do dziś
401.01.2008 -31.12.2008 R.2009-10-28 do dziś
501.01.2009 -31.12.2009 R.2010-08-02 do dziś
62010 ROK2011-08-29 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-03 do dziś
82012 ROK2013-09-12 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-17 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-03 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-12 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-03 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.2005 R.2006-08-11 do dziś
201.01.2006 -31.12.2006 R.2007-09-17 do dziś
301.01.2007 -31.12.2007 R.2008-11-21 do dziś
401.01.2008 -31.12.2008 R.2009-10-28 do dziś
501.01.2009 -31.12.2009 R.2010-08-02 do dziś
62010 ROK2011-08-29 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-03 do dziś
82012 ROK2013-09-12 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-17 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-03 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-12 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-03 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.2005 R.2006-08-11 do dziś
201.01.2006 -31.12.2006 R.2007-09-17 do dziś
301.01.2007 -31.12.2007 R.2008-11-21 do dziś
401.01.2008 -31.12.2008 R.2009-10-28 do dziś
501.01.2009 -31.12.2009 R.2010-08-02 do dziś
62010 ROK2011-08-29 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-03 do dziś
82012 ROK2013-09-12 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-17 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-03 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-12 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-03 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów