NARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000171393
Numer REGON: 001024043
Numer NIP: 5320100125
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-08-29
Ostatni wpis Nr wpisu66Data dokonania wpisu2023-01-31
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/4117/23/524]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiINSTYTUT BADAWCZY2011-09-21 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001024043 NIP 53201001252007-04-23 do dziś
3. NazwaNARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH2011-09-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR JEDN. BADAWCZO-ROZWOJOWYCH nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY PRAGI nr w rejestrze RBR 52003-08-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-08-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat OTWOCKI gmina OTWOCK miejscowość OTWOCK2011-09-27 do dziś
2. Adresmiejscowość OTWOCK ulica ANDRZEJA SOŁTANA nr domu 7 kod pocztowy 05-400 poczta OTWOCK kraj POLSKA 2011-09-27 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejNCBJ@NCBJ.GOV.PL2014-04-07 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.NCBJ.GOV.PL2014-04-07 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu12.06.1986 R. 16.06.2003 -UCHYLENIE DOTYCZASOWEGO STATUTU; ZATWIERDZENIE NOWEGO STATUTU2003-08-29 do dziś
23.02.2011 R. -UCHWALONO NOWY STATUT.2011-04-13 do dziś
305.09.2011 R., NOWY STATUT WPROWADZONY W ZWIAZKU Z POŁĄCZENIEM INSTYTUTU PROBLEMÓW JĄDROWYCH IM. ANDRZEJA SOŁTANA Z SIEDZIBĄ W OTWOCKU-ŚWIERKU ORAZ INSTYTUT ENERGII ATOMOWEJ POLATOM Z SIEDZIBĄ W OTWOCKU-ŚWIERKU ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM RADY MINISTRÓW Z DNIA 05.08.2011 R. W SPRAWIE POŁĄCZENIA INSTYTUTU PROBLEMÓW JADROWYCH IM. ANDRZEJA SOŁTANA ORAZ INSTYTUTU ENERGII ATOMOWEJ POLATOM (DZ.U. Z 2011 R. NR 173, POZ.1032).2011-09-21 do dziś
417.12.2013 R. USTALONO NOWĄ TREŚĆ STATUTU. W PAR. 1 ZMIENIONO TREŚĆ PKT. 5), DODANO PKT. 6), NADANO NOWĄ TREŚĆ PAR. 11, NADANO NOWĄ TREŚĆ PAR. 12, NADANO NOWĄ TREŚĆ PAR. 13, DODANO PAR. 142014-04-07 do dziś
58 LISTOPADA 2016 R. USTALONO NOWĄ TREŚĆ STATUTU. W PAR.1. ZMIENIONO TREŚĆ PKT.2), ZMIENIONO TREŚĆ PKT.6.), DODANO PKT.7). W PAR.2. ZMIENIONO TREŚĆ PKT 4). W PAR.3. ZMIENIONO TREŚĆ PKT.2.) W PAR. 10. ZMIENIONO TREŚĆ PKT.5). W PAR. 14. ZMIENIONO TREŚĆ PKT.3), ZMIENIONO TREŚĆ PKT 4), ZMIENIONO TREŚĆ PKT.5).2017-03-13 do dziś
611 KWIETNIA 2017 R. USTALONO NOWĄ TREŚĆ STATUTU. W §2 ZMIENIONO TREŚĆ PKT.4). W §6. ZMIENIONO TREŚĆ PKT.1), ZMIENIONO TREŚĆ PKT.2.) I DODANO PPKT.1, 2, 3, 4, 5), ZMIENIONO TREŚĆ PKT 3), ZMIENIONO TREŚĆ PKT.4). W §7. ZMIENIONO TREŚĆ PKT.1), W PKT 2) ZMIENIONO TREŚĆ PPKT.1, PPKT.: A) I B), USUNIĘTO PPKT.C), ZMIENIONO TREŚĆ PPKT.2.). W §8. ZMIENIONO TREŚĆ PKT.1), DODANO PPKT.1) I PPKT.2), ZMIENIONO TREŚĆ PKT 2). §10. PRZYJĄŁ TREŚĆ §9). §9) NADANO NOWĄ TREŚĆ. §11. PRZYJĄŁ TREŚĆ §10, ZMIENIONO TREŚĆ PKT.2) I PKT.5. §12. PRZYJĄŁ TREŚĆ §11. §13. PRZYJĄŁ TREŚĆ §12. §14. PRZYJĄŁ TREŚĆ §13. DODANO §15., KTÓRY PRZYJĄŁ TREŚĆ §14. ZMIENIONO TREŚĆ PKT.3., PKT 4., PKT.5.2017-09-14 do dziś
717 CZERWCA 2020 R. USTALONO NOWĄ TREŚĆ STATUTU POPRZEZ PRZYJĘCIE NOWEGO STATUTU2022-04-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaNIEOZNACZONY2003-08-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
11. IgnorujBAŃKO2011-09-21 do dziś
2. IgnorujKRZYSZTOF2011-09-21 do dziś
3. Ignoruj***********2011-09-21 do dziś
5. #NA#PEŁNOMOCNICTWO DO REPREZENTOWANIA I PODEJMOWANIA W IMIENIU NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH -OŚRODKA RADIOIZOTOPÓW POLATOM Z SIEDZIBĄ W OTWOCKU-ŚWIERKU, ZAREJESTROWANYM W KRAJOWYM REJESTRZE SADOWYM POD NR KRS 0000171393, WSZELKICH CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z UCZESTNICTWEM W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRYCH STRONĄ JEST NARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH -OŚRODEK RADIOIZOTOPÓW POLATOM.2011-09-21 do dziś
21. IgnorujGAS2011-09-21 do dziś
2. IgnorujBOGDAN2011-09-21 do dziś
3. Ignoruj***********2011-09-21 do dziś
5. #NA#REPRREZENTOWANIE NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ JADROWYCH -ZAKŁADU TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO WE WSZYSTKICH SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI: PODPISYWANIA I ZAWIERANIA UMÓW Z PODMIOTAMI ZEWNĘTRZNYMI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE STOSUNKÓW PRACY, REPREZENTOWANIA PRZED URZEDAMI PAŃSTWOWYMI, W TYM URZĘDAMI SKARBOWYMI, URZĘDEM CELNYM, GŁÓWNYM URZĘDEM STATYSTYCZNYM I ZAKŁADEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH. PEŁNOMOCNICTWO JEST WAŻNE BEZTERMINOWO.2011-09-21 do dziś
31. IgnorujSOCHA2011-09-21 do dziś
2. IgnorujDARIUSZ JÓZEF2011-09-21 do dziś
3. Ignoruj***********2011-09-21 do dziś
5. #NA#REPREZENTOWANIE NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ JADROWYCH -OŚRODKA RADIOIZOTOPÓW POLATOM WE WSZYSTKICH SPRAWACH ZWIĄZANYCH ZPROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ, WSZCZEGÓLNOŚCI: PODPISYWANIA I ZAWIERANIA UMÓW Z PODMIOTAMI ZEWNĘTRZNYMI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE STOSUNKÓW PRACY, REPREZENTOWANIA PRZED URZĘDAMI PAŃSTWOWYMI, W TYM URZĘDAMI SKARBOWYMI, URZĘDEM CELNYM, GŁÓWNYM URZĘDEM STATYSTYCZNYM I ZAKŁADEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH. PEŁNOMOCNICTWO JEST WAŻNE BEZTERMINOWO.2011-09-23 do dziś
41. IgnorujFEDORUK2012-01-20 do dziś
2. IgnorujTADEUSZ2012-01-20 do dziś
3. Ignoruj***********2012-01-20 do dziś
5. #NA#PEŁNOMOCNICTWO DO REPREZENTOWANIA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH WE WSZYSTKICH SPRAWACH ZWIĄZANYCH ZE SPRAWOZDAWCZOŚCIĄ FINANSOWĄ I PODATKOWĄ PRZED URZĘDAMI PAŃSTWOWYMI, W TYM URZĘDEM SKARBOWYM, GŁÓWNYM URZĘDEM STATYSTYCZNYM I ZAKŁADEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ PAŃSTWOWYM FUNDUSZEM REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. W ZAKRESIE NINIEJSZEGO PEŁNOMOCNICTWA PEŁNOMOCNIK UPOWAŻNIONY JEST DO PODPISYWANIA DEKLARACJI PODATKOWYCH, DEKLARACJI PFRON, SPRAWOZDAWCZOŚCI, ROZLICZEŃ FINANSOWYCH ORAZ SKŁADANIA STOSOWNYCH OŚWIADCZEŃ.2012-01-20 do dziś
51. IgnorujGOŁĘBIEWSKI2012-01-20 do dziś
2. IgnorujZBIGNIEW JERZY2012-01-20 do dziś
3. Ignoruj***********2012-01-20 do dziś
5. #NA#PEŁNOMOCNICTWO DO REPREZENTOWANIA I DZIAŁANIA NA RZECZ NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH WOBEC WSZELKICH WŁADZ, URZĘDÓW ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ I SAMORZĄDOWEJ, BANKÓW I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH, OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI NCBJ ORAZ ZARZĄDZANIA NCBJ. W ZAKRESIE NINIEJSZEGO PEŁNOMOCNICTWA PEŁNOMOCNIK UPOWAŻNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ, PODPISYWANIA WSZELKICH UMÓW, ZLECEŃ I DOKUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PODEJMOWANIA WSZELKICH INNYCH CZYNNOŚCI JAKIE SĄ NIEZBĘDNE PRZY WYKONYWANIU TEGO PEŁNOMOCNICTWA.2012-01-20 do dziś
61. IgnorujRONDIO2012-01-20 do dziś
2. IgnorujEWA2012-01-20 do dziś
3. Ignoruj***********2012-01-20 do dziś
5. #NA#PEŁNOMOCNICTWO DO REPREZENTOWANIA I DZIAŁANIA NA RZECZ NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH WOBEC WSZELKICH WŁADZ, URZĘDÓW ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ I SAMORZĄDOWEJ, BANKÓW I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH, OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI NCBJ ORAZ ZARZĄDZANIA NCBJ. W ZAKRESIE NINIEJSZEGO PEŁNOMOCNICTWA PEŁNOMOCNIK UPOWAŻNIONY JEST DO SKŁADANIA STOSOWNYCH OŚWIADCZEŃ, PODPISYWANIA WSZELKICH UMÓW, ZLECEŃ I DOKUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PODEJMOWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI JAKIE SĄ NIEZBĘDNE PRZY WYKONYWANIU TEGO PEŁNOMOCNICTWA.2012-01-20 do dziś
71. IgnorujGÓRNICKI2016-01-19 do dziś
2. IgnorujMIROSŁAW JACEK2016-01-19 do dziś
3. Ignoruj***********2016-01-19 do dziś
5. #NA#KIEROWANIE DZIAŁALNOŚCIĄ NCBJ W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA OKREŚLONYCH PRZEPISAMI.2016-01-19 do dziś
81. IgnorujSYNTFELD KAŻUCH2016-03-04 do dziś
2. IgnorujAGNIESZKA MARIA2016-03-04 do dziś
3. Ignoruj***********2016-03-04 do dziś
5. #NA#PEŁNOMOCNICTWO DO REPREZENTOWANIA I DZIAŁANIA NA RZECZ NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH WOBEC WSZELKICH WŁADZ, URZĘDÓW ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ I SAMORZĄDOWEJ, BANKÓW I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH, OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI NCBJ ORAZ ZARZĄDZANIA NCBJ. W ZAKRESIE NINIEJSZEGO PEŁNOMOCNICTWA PEŁNOMOCNIK UPOWAŻNIONY JEST DO SKŁADANIA STOSOWNYCH OŚWIADCZEŃ, PODPISYWANIA WSZELKICH UMÓW, ZLECEŃ I DOKUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PODEJMOWANIA WSZELKICH INNYCH CZYNNOŚCI, JAKIE SĄ NIEZBĘDNE PRZY WYKONYWANIU TEGO PEŁNOMOCNICTWA.2016-03-04 do dziś
91. IgnorujHRYCZUK2016-08-26 do dziś
2. IgnorujADAM ANTONI2016-08-26 do dziś
3. Ignoruj***********2016-08-26 do dziś
5. #NA#PEŁNOMOCNICTWO DO REPREZENTOWANIA I DZIAŁANIA NA RZECZ NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH WOBEC WSZELKICH WŁADZ, URZĘDÓW ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ I SAMORZĄDOWEJ, BANKÓW I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH, OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI NCBJ ORAZ ZARZĄDZANIA NCBJ. W ZAKRESIE NINIEJSZEGO PEŁNOMOCNICTWA PEŁNOMOCNIK UPOWAŻNIONY JEST DO SKŁADANIA STOSOWNYCH OŚWIADCZEŃ, PODPISYWANIA WSZELKICH UMÓW, ZLECEŃ I DOKUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PODEJMOWANIA WSZELKICH INNYCH CZYNNOŚCI, JAKIE SĄ NIEZBĘDNE PRZY WYKONYWANIU TEGO PEŁNOMOCNICTWA.2016-08-26 do dziś
101. IgnorujSOBKOWICZ2017-03-13 do dziś
2. IgnorujPAWEŁ2017-03-13 do dziś
3. Ignoruj***********2017-03-13 do dziś
5. #NA#PEŁNOMOCNICTWO DO REPREZENTOWANIA I DZIAŁANIA NA RZECZ NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH, WOBEC WSZELKICH WŁADZ, URZĘDÓW ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ I SAMORZĄDOWEJ, BANKÓW I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH, OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI ORAZ ZARZĄDZANIA NARODOWYM CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH. W ZAKRESIE NINIEJSZEGO PEŁNOMOCNICTWA PEŁNOMOCNIK UPOWAŻNIONY JEST DO SKŁADANIA STOSOWNYCH OŚWIADCZEŃ, PODPISYWANIA WSZELKICH UMÓW, ZLECEŃ I DOKUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PODEJMOWANIA WSZELKICH INNYCH CZYNNOŚCI NIEZBĘDNYCH PRZY WYKONYWANIU TEGO PEŁNOMOCNICTWA.2017-03-13 do dziś
111. IgnorujWÓJTOWICZ2018-04-25 do dziś
2. IgnorujMICHAŁ BARTOSZ2018-04-25 do dziś
3. Ignoruj***********2018-04-25 do dziś
5. #NA#DO REPREZENTOWANIA I DZIAŁANIA NA RZECZ ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ I SAMORZĄDOWEJ, BANKÓW I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH, OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI NCBJ ORAZ ZARZĄDZANIA NCBJ. W ZAKRESIE NIEMNIEJSZEGO PEŁNOMOCNICTWA PEŁNOMOCNIK UPOWAŻNIONY JEST DO SKŁADANIA STOSOWNYCH OŚWIADCZEŃ, PODPISYWANIA WSZELKICH UMÓW, ZLECEŃ I DOKUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PODEJMOWANIA W;SZELKICH INNYCH CZYNNOŚCI NIEZBĘDNYCH PRZY WYKONYWANIU TEGO PEŁNOMOCNICTWA.2018-04-25 do dziś
121. IgnorujKRZYSZTOSZEK2019-02-15 do dziś
2. IgnorujGRZEGORZ2019-02-15 do dziś
3. Ignoruj***********2019-02-15 do dziś
5. #NA#PEŁNOMOCNICTWO DO REPREZENTOWANIA I DZIAŁANIA NA RZECZ NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH, WOBEC WSZELKICH WŁADZ, URZĘDÓW ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ I SAMORZĄDOWEJ, BANKÓW I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH, OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI ORAZ ZARZĄDZANIA NARODOWYM CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH. W ZAKRESIE NINIEJSZEGO PEŁNOMOCNICTWA PEŁNOMOCNIK UPOWAŻNIONY JEST DO SKŁADANIA STOSOWNYCH OŚWIADCZEŃ, PODPISYWANIA WSZELKICH UMÓW, ZLECEŃ I DOKUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PODEJMOWANIA WSZELKICH INNYCH CZYNNOŚCI JAKIE SĄ NIEZBĘDNE PRZY WYKONYWANIU TEGO PEŁNOMOCNICTWA.2019-02-15 do dziś
131. IgnorujDZIEL2019-11-07 do dziś
2. IgnorujTOMASZ2019-11-07 do dziś
3. Ignoruj***********2019-11-07 do dziś
5. #NA#PEŁNOMOCNICTWO DO REPREZENTOWANIA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH - OŚRODKA RADIOIZOTOPÓW POLATOM WE WSZYSTKICH SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM JEGO DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI: PODPISYWANIA I ZAWIERANIA UMÓW Z PODMIOTAMI ZEWNĘTRZNYMI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE STOSUNKÓW PRACY, REPREZENTOWANIA PRZED URZĘDAMI PAŃSTWOWYMI, W TYM URZĘDAMI KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ, GŁÓWNYM URZĘDEM STATYSTYCZNYM I ZAKŁADEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH.2019-11-07 do dziś
141. IgnorujMARCINKOWSKA2019-11-07 do dziś
2. IgnorujANNA WANDA2019-11-07 do dziś
3. Ignoruj***********2019-11-07 do dziś
5. #NA#PEŁNOMOCNICTWO DO REPREZENTOWANIA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH WE WSZYSTKICH SPRAWACH ZWIĄZANYCH ZE SPRAWOZDAWCZOŚCIĄ FINANSOWĄ I PODATKOWĄ PRZED URZĘDAMI PAŃSTWOWYMI, W TYM URZĘDAMI KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ, GŁÓWNYM URZĘDEM STATYSTYCZNYM I ZAKŁADEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ PAŃSTWOWYM FUNDUSZEM REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. W ZAKRESIE NINIEJSZEGO PEŁNOMOCNICTWA PEŁNOMOCNIK UPOWAŻNIONY JEST DO PODPISYWANIA DEKLARACJI PODATKOWYCH, DEKLARACJI PEFRON, SPRAWOZDAWCZOŚCI, ROZLICZEŃ FINANSOWYCH ORAZ SKŁADANIA STOSOWNYCH OŚWIADCZEŃ.2019-11-07 do dziś
151. IgnorujSOCHA2020-07-14 do dziś
2. IgnorujDARIUSZ JÓZEF2020-07-14 do dziś
3. Ignoruj***********2020-07-14 do dziś
5. #NA#PEŁNOMOCNICTWO DO REPREZENTOWANIA I DZIAŁANIA NA RZECZ NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH WOBEC WSZELKICH WŁADZ, URZĘDÓW ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ I SAMORZĄDOWEJ, BANKÓW I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH, OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI NCBJ ORAZ ZARZĄDZANIA NCBJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI: ZAOPATRZENIA MATERIAŁOWO-TECHNICZNEGO, INWESTYCJI, INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I NIERUCHOMOŚCI NCBJ, TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO, PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI I OBROTU ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ, ZARZĄDZANIA I ADMINISTROWANIA MAJĄTKIEM NCBJ, GOSPODARKI FUNDUSZEM SOCJALNYM, OCHRONY ŚRODOWISKA, UREGULOWAŃ ORGANIZACYJNO-PRAWNYCH ORAZ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. W ZAKRESIE NINIEJSZEGO PEŁNOMOCNICTWA, PEŁNOMOCNIK UPOWAŻNIONY JEST DO SKŁADANIA STOSOWNYCH OŚWIADCZEŃ, PODPISYWANIA WSZELKICH UMÓW, ZLECEŃ, ROZLICZEŃ FINANSOWYCH I INNYCH DOKUMENTÓW FINANSOWYCH, A TAKŻE DO SKŁADNIA OŚWIADCZEŃ I PODEJMOWANIA WSZELKICH INNYCH CZYNNOŚCI FAKTYCZNYCH I PRAWNYCH NIEZBĘDNYCH PRZY WYKONYWANIU TEGO PEŁNOMOCNICTWA.2020-07-14 do dziś
161. IgnorujKARDAS2023-01-31 do dziś
2. IgnorujMARCIN2023-01-31 do dziś
3. Ignoruj***********2023-01-31 do dziś
5. #NA#PEŁNOMOCNICTWO DO REPREZENTOWANIA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH (NCBJ) WOBEC ORGANÓW WŁADZY PUBLICZNEJ, URZĘDÓW ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ I SAMORZĄDOWEJ, BANKÓW I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH, OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH WE WSZELKICH SPRAWACH DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI ORAZ ZARZĄDZANIA NCBJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI W SPRAWACH DOTYCZ ĄCYCH PRAC WDROŻENIOWYCH ORAZ INNOWACYJNYCH PROWADZONYCH W NCBJ. W ZAKRESIE UDZIELONEGO PEŁNOMOCNICTWA, PEŁNOMOCNIK UPOWAŻNIONY JEST DO ZAWIERANIA UMÓW, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ, PODPISYWANIA DOKUMENTÓW FINANSOWYCH, A TAKŻE DO PODEJMOWANIA WSZELKICH INNYCH CZYNNOŚCI FAKTYCZNYCH I PRAWNYCH NIEZBĘDNYCH DO NALEŻYTEGO WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW SŁUŻBOWYCH NA ZAJMOWANYM STANOWISKU2023-01-31 do dziś
172. IgnorujMAREK2012-01-20 do dziś
3. Ignoruj***********2012-01-20 do dziś
5. #NA#PEŁNOMOCNICTWO DO REPREZENTOWANIA I DZIAŁANIA NA RZECZ NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH WOBEC WSZELKICH WŁADZ, URZĘDÓW ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ I SAMORZĄDOWEJ, BANKÓW I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH, OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI NCBJ ORAZ ZARZĄDZANIA NCBJ A W SZCZEGÓLNOŚCI: ZAOPATRZENIA MATERIAŁOWO-TECHNICZNEGO, INWESTYCJI, INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I NIERUCHOMOŚCI NCBJ, TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO, PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI I OB-ROTU ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ, ZARZĄDZANIA I ADMINISTROWANIA MAJĄTKIEM NCBJ, GOSPODARKI FUNDUSZEM SOCJALNYM, OCHRONY ŚRODOWISKA, UREGULOWAŃ ORGANIZACYJNO-PRAWNYCH ORAZ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. W ZAKRESIE NINIEJSZEGO PEŁNOMOCNICTWA PEŁNOMOCNIK UPOWAŻNIONY JEST DO PODPISYWANIA WSZELKICH UMÓW, ZLECEŃ, ROZLICZEŃ FINANSOWYCH I INNYCH DOKUMENTÓW FINANSOWYCH A TAKŻE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA WSZELKICH INNYCH CZYNNOŚCI NIEZBĘDNYCH PRZY WYKONYWANIU TEGO PEŁNOMOCNICTWA.2012-01-20 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2011-04-13 do dziś
272 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2011-04-13 do dziś
326 60 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ NAPROMIENIOWUJĄCYCH, SPRZĘTU ELEKTROMEDYCZNEGO I ELEKTROTERAPEUTYCZNEGO2011-04-13 do dziś
458 11 Z UPOWSZECHNIANIE WYNIKÓW PROWADZONYCH BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ ROZWIJANIE WYNALAZCZOŚCI2011-09-21 do dziś
585 42 B PROWADZENIE STUDIÓW DOKTORANCKICH2011-09-21 do dziś
621 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2011-09-21 do dziś
772 19 Z PROWADZENIE BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2016-01-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy180 10 Z ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA JĄDROWEGO, OCHRONY RADIOLOGICZNEJ I OCHRONY FIZYCZNEJ, W TYM DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKĄ2016-01-19 do dziś
221 10 Z WYTWARZANIE I OBRÓT SUBSTANCJAMI I WYROBAMI FARMACEUTYCZNYMI, FARMACEUTYKAMI ZAWIERAJĄCYMI IZOTOPY PROMIENIOTWÓRCZE, ZESTAWAMI DO DIAGNOSTYKI I TERAPII MEDYCZNEJ, CZYLI DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONA JAKO PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH2016-01-19 do dziś
326 51 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH2016-01-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2003 R. data złożenia 26.10.2004 2. okres za jaki złożono opinię 2003 R.2004-11-17 do dziś
2data złożenia 19.05.2006 okres ZA 2004 R.2006-05-30 do dziś
3data złożenia 28.03.2007 okres 2005 ROK2007-04-23 do dziś
4data złożenia 28.06.2007 okres ZA 2006 ROK2007-07-13 do dziś
5data złożenia 14.07.2008 okres ZA ROK 20072008-07-29 do dziś
6data złożenia 17.12.2009 okres ZA ROK 20082009-12-29 do dziś
7data złożenia 08.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-09-29 do dziś
8data złożenia 07.07.2011 okres 01.01.2010R.-31.12.2010R.2011-08-05 do dziś
9data złożenia 27.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-22 do dziś
10data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-27 do dziś
11data złożenia 30.12.2013 okres ——-2014-01-14 do dziś
12data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
13data złożenia 07.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-13 do dziś
14data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-08 do dziś
15data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-14 do dziś
16data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
17data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
18data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
19data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
20data złożenia 24.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-24 do dziś
21data złożenia 24.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-24 do dziś
22data złożenia 27.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-27 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1ZA 2004 R.2006-05-30 do dziś
22005 ROK2007-04-23 do dziś
3ZA 2006 ROK2007-07-13 do dziś
4DO SPRAWOZDANIA ZA ROK 20072008-07-29 do dziś
5ZA ROK 20082009-12-29 do dziś
601.01.2009-31.12.20092010-09-29 do dziś
701.01.2010R.-31.12.2010R.2011-08-05 do dziś
801.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-22 do dziś
901.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-27 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-13 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-08 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-14 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-24 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-24 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2003 R.2004-11-17 do dziś
2ZA 2004 R.2006-05-30 do dziś
32005 ROK2007-04-23 do dziś
4ZA ROK 20082009-12-29 do dziś
501.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2014-01-14 do dziś
601.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2014-01-14 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-04-20 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2012-06-01 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-18 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-14 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 01.01.20152017-06-09 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-08 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-22 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-24 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-24 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-27 do dziś
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu podmiotu
1
1. Czas, na jaki zarząd został ustanowionyPOŁĄCZENIE2011-09-23 do dziś
2. Rodzaj zarząduPOŁĄCZENIE INSTYTUTU PROBLEMÓW JĄDROWYCH IM. ANDRZEJA SOŁTANA ORAZ INSTYTUTU ENERGII ATOMOWEJ POLATOM ORAZ WŁĄCZENIE INSTYTUTU ENERGII ATOMOWEJ POLATOM DO INSTYTUTU PROBLEMÓW JĄDROWYCH IM. ANDRZEJA SOŁTANA NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW Z DNIA 05.08.2011 R. W SPRAWIE POŁĄCZENIA INSTYTUTU PROBLEMÓW JĄDROWYCH IM. ANDRZEJA SOŁTANA ORAZ INSTYTUTU ENERGII ATOMOWEJ POLATOM (DZ.U. Z 2011 NR 173, POZ. 1032). INSTYTUT PROBLEMÓW JĄDROWYCH IM. ANDRZEJA SOŁTANA PO WŁĄCZENIU DO NIEGO INSTYTUTU ENERGII ATOMOWEJ POLATOM OTRZYMUJE NAZWĘ „NARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH”.2011-09-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane zarządcy lub przedstawiciela
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów